Publicēts 16.01.2020
Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 003 0262 daļas iznomāšanu Bērzgales pagastā
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 19. decembra lēmumu ”Par neapbūvēto zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7844 003 0131, 7844 003 0262 Bērzgales pagastā nomas tiesību izsoli” (prot. Nr.28, 9.§) 2020. gada 7. janvārī noslēgts zemes nomas līgums Nr. 8.7.1/9, nomā nodota zemes vienība daļa ar statusu “rezerves zemes fonda zeme” ar kadastra apzīmējumu 7844 003 0262 0,87 ha platībā. Līgums ir spēkā no 2020. gada 7. janvāra līdz 2032. gada 6 .janvārim.
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.01.2020
Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 003 0131 daļas iznomāšanu Bērzgales pagastā
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 19. decembra lēmumu ”Par neapbūvēto zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7844 003 0131, 7844 003 0262 Bērzgales pagastā nomas tiesību izsoli” (prot. Nr.28, 9.§) 2020. gada 8. janvārī noslēgts zemes nomas līgums Nr. 8.7.1/22, nomā nodota zemes vienība daļa ar statusu “pašvaldībai piekritīga zemes vienība” ar kadastra apzīmējumu 7844 003 0131 0,65 ha platībā. Līgums ir spēkā no 2020. gada 8. janvāra līdz 2032. gada 7. janvārim.
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.12.2019
Informācija par neapbūvētas rezerves zemes fonda zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7844 003 0262 Bērzgales pagastā nomas tiesību izsoli
Izsoles objekts- Neapbūvēta rezerves zemes fonda zemes vienības daļa 0,87 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7844 003 0262. Iznomāšanas mērķis- lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām.
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.12.2019
Informācija par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgas zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7844 003 0131 Bērzgales pagastā nomas tiesību izsoli
Izsoles objekts- Neapbūvēta pašvaldībai piekritīga zemes vienības daļa 0,65 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7844 003 0131. Iznomāšanas mērķis- lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām.
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.12.2019
Paziņojums par 9 zemes vienību Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli
Tiek izsolītas neapbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7888 007 0364, 7888 003 0263, 7888 011 0074, 7888 004 0260,7888 003 0144, 7888 001 0087, 7888 012 0120, 7888 007 0328 un 7888 013 0136 Silmalas pagastā nomas tiesības.
 Lasīt vairāk
bilde1 Publicēts 10.12.2019
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības “Ziedu pakalne” ar kadastra apzīmējumu 7846 007 0331 Čornajas pagastā nomas tiesību izsoli
Izsole notiks: Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvaldes telpās 2019. gada 17. decembrī plkst.9.00.
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.12.2019
Publicējamā informācija par divu pašvaldībai piekritīgo zemes vienību, kas atrodas Rēzeknes novada Kaunatas pagastā, nomas tiesību izsoli
Tiek izsolītas divu pašvaldībai piekritīgo zemes vienību, kas atrodas Rēzeknes novada Kaunatas pagastā, nomas tiesības. Nomas objekti: (1) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7862 010 0080, adrese: “Lobovka”, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, iznomājamā platība – 4,56 ha, un (2) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7862 010 0128, adrese: “Baranova”, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, iznomājamā platība 2.30 ha.
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.12.2019
Publicējamā informācija par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 003 0033, kas atrodas Rēzeknes novada Kaunatas pagastā, nomas tiesību izsoles rezultātiem
2019. gada 20. novembrī, izsoles objekta – Rēzeknes novada neapbūvēto pašvaldībai piekritīgās zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 7862 003 0033, 2.70 ha platībā, nomas tiesības ieguva vienīgais izsoles dalībnieks ar zemes nomas maksu EUR 65,00 (sešdesmit pieci eiro 00 centi) (bez PVN) gadā. Izsolītās zemes vienības nomas līgums tika noslēgts ar SIA “ROMANDA” uz 12 (divpadsmit) gadiem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 28.11.2019
Paziņojums par 19 zemes vienību Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli
Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek izsolītas neapbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem apzīmējumiem 7888 001 0052, 7888 005 0298, 7888 010 0085, 7888 010 0260,7888 007 0355, 7888 007 0249, 7888 007 0419, 7888 007 0420, 7888 007 0434, 7888 007 0314, 7888 007 0313, 7888 007 0308, 7888 007 0252, 7888 007 0332, 7888 007 0350, 7888 007 0250, 7888 007 0331, 7888 007 0079 un 7888 007 0213 Silmalas pagastā nomas tiesības.
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.11.2019
Publicējamā informācija par zemes reformas pabeigšanai paredzēto neapbūvēto zemes vienību nomas tiesību izsoli Feimaņu pagastā
Izsoles objekts – Rēzeknes novada pašvaldības zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7852 005 0421
 Lasīt vairāk