Publicēts 30.09.2019
Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 003 0169 daļas iznomāšanu Bērzgales pagastā
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 5. septembra lēmumu ”Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgas zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7844 003 0169 Bērzgales pagastā nomas tiesību izsoli” (prot. Nr.20, 3.§), 2019. gada 20. septembrī noslēgts zemes nomas līgums Nr. 8.7.1/811, nomā nodota zemes vienības ar statusu “pašvaldībai piekritīga zemes vienības daļa” ar kadastra apzīmējumu 7844 003 0169 daļa 1,10 ha platībā. Līgums ir spēkā no 2019. gada 20. septembra līdz 2031. gada 19. septembrim.
 Lasīt vairāk
Publicēts 30.09.2019
Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 003 0134 daļas iznomāšanu Bērzgales pagastā
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 5. septembra lēmumu ”Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgas zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7844 003 0134 Bērzgales pagastā nomas tiesību izsoli” (prot. Nr.20, 4.§), 2019. gada 20. septembrī noslēgts zemes nomas līgums Nr. 8.7.1/810, nomā nodota zemes vienības ar statusu “pašvaldībai piekritīga zemes vienības daļa” ar kadastra apzīmējumu 7844 003 0134 daļa 2,50 ha platībā. Līgums ir spēkā no 2019. gada 20. septembra līdz 2031. gada 19. septembrim.
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.09.2019
Paziņojums par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 002 0048 daļas Ozolaines pagastā nomas tiesību izsoli
Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienība “Ozolaines pagasta pārvalde” paziņo, ka 2019. gada 22.oktobrī plkst.11.00 struktūrvienības “Ozolaines pagasta pārvalde” telpās pēc adreses: “Lazdas”, Balbiši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, notiks neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 002 0048 daļas, Kampišķos, Ozolaines pagastā, 2,55 ha platībā, t.sk. lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 2,20 ha, nomas tiesību mutiska izsole.
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.09.2019
Publicējamā informācija par neapbūvētas zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 007 0035 Rēzeknes novada Kaunatas pagastā nomas tiesību izsoli
Nomas objekts – zemes vienība adrese: Asaniški, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, kadastra apzīmējums 7862 007 0035, iznomājamā platība – 2.10 ha, lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 1.70 ha
 Lasīt vairāk
IMG_0152 (1008 x 756) Publicēts 23.09.2019
Informācija par neapbūvētas, zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 012 0315 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli
Izsoles objekts- Neapbūvēta, zemes reformas pabeigšanai paredzēta zemes vienība 0,27 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7888 012 0315. Iznomāšanas mērķis lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām.
 Lasīt vairāk
IMG_0148 Publicēts 23.09.2019
Informācija par neapbūvētas, zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 012 0320 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli
Izsoles objekts- Neapbūvēta, zemes reformas pabeigšanai paredzēta zemes vienība 0,33 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7888 012 0320. Iznomāšanas mērķis lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām.
 Lasīt vairāk
IMG_0123 Publicēts 23.09.2019
Informācija par neapbūvētas, zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 010 0232 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli
Izsoles objekts- Neapbūvēta, zemes reformas pabeigšanai paredzēta zemes vienība 3,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7888 010 0232. Iznomāšanas mērķis lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām.
 Lasīt vairāk
IMG_0127 Publicēts 23.09.2019
Informācija par neapbūvētas, zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 010 0173 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli
Izsoles objekts- Neapbūvēta, zemes reformas pabeigšanai paredzēta zemes vienība 12,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7888 010 0173. Iznomāšanas mērķis lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām.
 Lasīt vairāk
AMYV5229 Publicēts 23.09.2019
Informācija par neapbūvētas, pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 002 0232 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli
Izsoles objekts- Neapbūvēta, pašvaldībai piekritīgā zemes vienība 3,8249 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7888 002 0232. Iznomāšanas mērķis- lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām.
 Lasīt vairāk
IJGD5302 Publicēts 23.09.2019
Informācija par neapbūvētas, pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 010 0172 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli
Izsoles objekts- Neapbūvēta, pašvaldībai piekritīgā zemes vienība 4,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7888 010 0172. Iznomāšanas mērķis- lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām.
 Lasīt vairāk