Publicēts 24.09.2019
Paziņojums par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 002 0048 daļas Ozolaines pagastā nomas tiesību izsoli
Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienība “Ozolaines pagasta pārvalde” paziņo, ka 2019. gada 22.oktobrī plkst.11.00 struktūrvienības “Ozolaines pagasta pārvalde” telpās pēc adreses: “Lazdas”, Balbiši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, notiks neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 002 0048 daļas, Kampišķos, Ozolaines pagastā, 2,55 ha platībā, t.sk. lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 2,20 ha, nomas tiesību mutiska izsole.
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.09.2019
Publicējamā informācija par neapbūvētas zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 007 0035 Rēzeknes novada Kaunatas pagastā nomas tiesību izsoli
Nomas objekts – zemes vienība adrese: Asaniški, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, kadastra apzīmējums 7862 007 0035, iznomājamā platība – 2.10 ha, lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 1.70 ha
 Lasīt vairāk
IMG_0152 (1008 x 756) Publicēts 23.09.2019
Informācija par neapbūvētas, zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 012 0315 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli
Izsoles objekts- Neapbūvēta, zemes reformas pabeigšanai paredzēta zemes vienība 0,27 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7888 012 0315. Iznomāšanas mērķis lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām.
 Lasīt vairāk
IMG_0148 Publicēts 23.09.2019
Informācija par neapbūvētas, zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 012 0320 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli
Izsoles objekts- Neapbūvēta, zemes reformas pabeigšanai paredzēta zemes vienība 0,33 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7888 012 0320. Iznomāšanas mērķis lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām.
 Lasīt vairāk
IMG_0123 Publicēts 23.09.2019
Informācija par neapbūvētas, zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 010 0232 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli
Izsoles objekts- Neapbūvēta, zemes reformas pabeigšanai paredzēta zemes vienība 3,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7888 010 0232. Iznomāšanas mērķis lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām.
 Lasīt vairāk
IMG_0127 Publicēts 23.09.2019
Informācija par neapbūvētas, zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 010 0173 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli
Izsoles objekts- Neapbūvēta, zemes reformas pabeigšanai paredzēta zemes vienība 12,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7888 010 0173. Iznomāšanas mērķis lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām.
 Lasīt vairāk
AMYV5229 Publicēts 23.09.2019
Informācija par neapbūvētas, pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 002 0232 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli
Izsoles objekts- Neapbūvēta, pašvaldībai piekritīgā zemes vienība 3,8249 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7888 002 0232. Iznomāšanas mērķis- lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām.
 Lasīt vairāk
IJGD5302 Publicēts 23.09.2019
Informācija par neapbūvētas, pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 010 0172 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli
Izsoles objekts- Neapbūvēta, pašvaldībai piekritīgā zemes vienība 4,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7888 010 0172. Iznomāšanas mērķis- lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām.
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.09.2019
Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoli Bērzgales pagastā
Zemes vienības kadastra apzīmējums 78440030159.
 Lasīt vairāk
1 (955 x 1700) Publicēts 23.09.2019
Nomas tiesību izsole zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7846 009 0097
Izsole notiks: Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvaldes telpās 2019. gada 1. oktobrī, plkst.11.00.
 Lasīt vairāk