Pabeigti Verēmu pamatskolas renovācijas darbi

Publicēts 19.12.2014

Noslēgušies Verēmu pamatskolas renovācijas darbi, kuru rezultātā, pamatojoties uz ēkas energoefektivitātes novērtējumu, tiks sasniegts oglekļa dioksīda emisijas samazinājums 54 622,2 kg CO2 gadā un tiks sasniegta oglekļa dioksīda samazinājuma attiecība pret KPFI finansējumu 0,45 kg CO2/euro. Projekts atbalstīts Latvijas Republikas valsts budžeta programmas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) atklātā projektu konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai ” ietvaros. Lai sasniegtu projekta Nr. KPFI-15.3/68 „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Verēmu pamatskolā ” mērķi, ir nosiltināts skolas jumts, ārsienas, cokols, nomainītas ārdurvis un rekonstruēta apkures sistēma.

Tehnisko dokumentāciju sagatavoja un autoruzraudzību veica SIA „EIROPRO”, būvniecības darbus savlaicīgi un atbilstošā kvalitātē izpildīja SIA „RALL”, būvuzraudzības darbus veic SIA „RS Property”.

Projekta attiecināmās izmaksas 273 310 EUR, KPFI finansējums – 122 320 EUR, pašvaldības finansējums – 150 990 EUR.

Laimdota Melne
Projekta vadītāja

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0