Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanu Rēzeknes novada teritorijā

Publicēts 02.01.2019

2017. gada 1. jūlijā stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”. Tajos noteiktas decentralizētās kanalizācijas sistēmas apsaimniekošanas prasības un reģistrēšanas kārtība notekūdeņu kanalizācijas sistēmām, kuras nav pievienotas centralizētajai kanalizācijai.

Rēzeknes novada pašvaldība  2018. gada  6.decembra domes sēdē apstiprināja saistošos noteikumus, kas paredz decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu un uzskaites kārtību, asenizatoru reģistrācijas kārtību, atbildību par saistošo noteikumu neievērošanu.

Noteikumu mērķis – organizēt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem, noteikt decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu apsaimniekošanas (attīrīšanas, savākšanas, transportēšanas), uzraudzības un kontroles prasības, lai aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību, nodrošinātu vides aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, nodrošināt normatīvajos aktos noteikto notekūdeņu attīrīšanas un savākšanas prasību ievērošanu Rēzeknes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Saistošie noteikumi Nr.19 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Rēzeknes novada pašvaldībā” nosaka, ka pašvaldības administratīvajā teritorijā esoša nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs, kura nekustamais īpašums atrodas ciema teritorijā, kura robežas iezīmētas pašvaldības teritorijas plānojumā, līdz 2019.gada 31.decembrim iesniedz attiecīgajā pagasta pārvaldē pirmreizējo decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu saskaņā ar paraugu.

Saistošie noteikumi ir attiecināmi visām fiziskajām un juridiskajām personām pašvaldības administratīvajā teritorijā, kuru īpašumā vai valdījumā ir decentralizētās kanalizācijas sistēma un kam māja vai vasarnīca nav pieslēgti centralizētai kanalizācijas sistēmai, un notekūdeņu savākšanai vai attīrīšanai izmanto: rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada apkārtējā vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par pieciem kubikmetriem diennaktī, septiķus (rūpnieciski ražotu vai individuāli izgatavotu tvertni ar 2 vai vairākām kamerām cilvēka radīto notekūdeņu un fekālo nogulšņu nostādināšanai ar pārplūdi vidē pēc nostādināšanas); notekūdeņu krājtvertnes, kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas, fekālijas vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumi.

Minimālais biežums notekūdeņu un nosēdumu izvešanai krājtvertnēm, septiķiem un rūpnieciski izgatavotām attīrīšanas iekārtām būs atšķirīgs. Piemēram, no septiķiem tas būs aptuveni reizi gadā, rūpnieciski izgatavotām attīrīšanas iekārtām – saskaņā ar iekārtas ražotāja izdoto tehnisko dokumentāciju vai instrukcijām par šo iekārtu ekspluatāciju, savukārt mājsaimniecībām, kuras ierīkojušas izsmeļamās kanalizācijas bedres, tās būs jāiztukšo vairākas reizes gadā. Pašvaldības saistošajos noteikumos ir formula, pēc kuras īpašnieks varēs vadīties un saprast, cik bieži viņam būs jāiztukšo krājtvertne. Būs jāņem vērā gan tvertnes tilpums, gan dzīvojamajā mājā deklarēto personu skaits, gan personas kopējais ūdens patēriņš gadā.

Saistošajos noteikumos ir noteiktas prasības asenizācijas pakalpojuma sniedzējiem. Tiem būs jāreģistrējas Rēzeknes novada pašvaldībā, jāatbilst virknei prasību, kā arī jāslēdz līgums ar speciāli izveidoto notekūdeņu un nosēdumu pieņemšanas vietu operatoriem.

Rēzeknes novada pašvaldība aicina nekustamā īpašuma īpašniekus vai valdītājus, kuru nekustamie īpašumi atrodas ciema teritorijā, kuriem robežas ir iezīmētas pašvaldības teritorijas plānojumā, sākot ar 2019.gada janvāri griezties attiecīgajā pagasta pārvaldē (pēc nekustamā īpašuma atrašanās vietas) un veikt decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrāciju.

Ciemu saraksts: Nagļu ciems Nagļu pagastā; Gaigalavas un Strūžānu ciemi Gaigalavas pagastā; Strūžānu ciems Stružānu pagastā; Dekteru, Žogotu – Rasnupļu, Rogovkas ciemi Nautrēnu pagastā; Rikavas ciems Rikavas pagastā; Dricānu ciems Dricānu pagastā; Ilzeskalna ciems Ilzeskalna pagastā; Bērzgales ciems Bērzgales pagastā; Liužas ciems Kantinieku pagastā; Krupu, Audriņu ciemi Audriņu pagastā; Uļjanovas, Ciskādu ciemi Sakstagala pagastā; Djogu, Iugulovas, Sondoru – Šķenevas – Adamovas ciemi Vērēmu pagastā; Lendžu ciems Lendžu pagastā; Ozolmuižas ciems Ozolmuižas pagastā; Sprūževas, Janapoles ciemi Griškānu pagastā; Tiskādu, Vecružinas, Kruķu, Prezmas, Gornicas, Rogoviku – Štikānu ciemi Silmalas pagastā; Bekšu ciems Ozolaines pagastā; Ratnieku, Čornajas ciemi Čornajas pagastā; Stoļerovas un Rosicas ciemi Stoļerovas pagastā; Vertukšnes, Lūznavas, Veczosnas, Zosnas ciemi Lūznavas pagastā; Feimaņu ciems Feimaņu pagastā; Maltas ciems Maltas pagastā; Kaunatas, Dubuļu ciemi Kaunatas pagastā; Lipušku ciems Mākoņkalna pagastā; Pušas ciems Pušas pagastā.

Rēzeknes novada pašvaldība

Annas Rancānes foto

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0