Par zivju resursu izmantošanu Rēzeknes novada teritorijā

Publicēts 22.05.2015

Latvijā visiem virszemes ūdeņiem ir noteiktas divas īpašuma formas – publiskais un privātais īpašums. Pie publiskiem ūdeņiem pieder jūras piekrastes josla, kā arī Civillikumā uzskaitītie ezeri un upes. Visi pārējie ūdeņi ir privāti.

Rēzeknes novadā publiskie ūdensobjekti saskaņā ar Civillikuma 1.pielikumā (ir valsts īpašumā un zvejas tiesības pieder valstij) noteikto ir Černostes, Dziļūta, Feimaņu, Idzipoles, Kaunatas, Lubāna, Meirānu, Pušas, Rāznas, Rušona, Salāja, Tiskādu, Viraudas (Lendžu pagasts), Virtukšņa (Vertūkšņas), Ismeru – Žogotu, Zosnas ezeri un Rēzeknes upe visā tās garumā.

Savukārt, Civillikuma 2. pielikumā minēti ezeri, kuros zvejas tiesības pieder valstij ir: Adamovas, Bižas, Ilžas, Kauguru, Labvārža, Lielais Kūriņa, Micānu, Pārtavas, Sedzera, Sološnieku, Stiebrāja, Svētavas, Umaņu un Viraudas (Mākoņkalna pagasts) ezeri.

Pašvaldība zvejniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizē valstij piederošo zvejas tiesību izmantošanu un pārzina privāto zvejas tiesību izmantošanu ūdeņos, kas atrodas pašvaldības administratīvajā teritorijā vai piekļaujas tai, tātad piešķir rūpnieciskās zvejas limitu.

Zvejas tiesības privātajos ūdeņos pieder ūdeņu īpašniekam, un tās tiek izmantotas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Rēzeknes novada pašvaldībā 2011. gadā ir apstiprināti noteikumi Nr.5 „Par rūpnieciskās zvejas limitu piešķiršanas kārtību Rēzeknes novada pašvaldībā”. Zvejas limiti tiek piešķirti atbilstoši likumdošanai, jo ir noteikts pieejamais noteiktais zvejas limits.

Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek piešķirti rūpnieciskās zvejas limiti Rēzeknes novada pašvaldībā. Lai varētu nodarboties ar rūpniecisko zveju Rēzeknes novada pašvaldības teritorijā, nepieciešams slēgt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu ar pašvaldību. Rūpnieciskās zvejas tiesības iznomā juridiskajām un fiziskajām personām, nosakot zvejas rīku veidu, skaitu un zvejas vietu.

Lai iegūtu tiesības slēgt zvejas tiesību nomas līgumu Rēzeknes novada pašvaldības teritorijā, juridiskajai vai fiziskai personai Rēzeknes novada pašvaldības pagastu pārvaldēs vai Rēzeknes novada pašvaldības administrācijā ir jāiesniedz iesniegums (forma pieejama mājas lapā: www.rezeknesnovads.lv).

Piešķirot zvejas limitu, priekšroka ir tai komercsabiedrībai vai individuālajam komersantam, kas darbojas attiecīgās pašvaldības teritorijā, ir izpildījis iepriekš noslēgtā līguma nosacījumus un ievērojis zveju regulējošos noteikumus. Savukārt, pašpatēriņa zvejai piešķirot limitus, priekšroka ir tām fiziskām personām, kuru deklarētā dzīvesvieta vai kurām piederošais nekustamais īpašums robežojas ar attiecīgo ūdenstilpi.

Makšķerēt Rēzeknes novada publiskos ezeros un upēs var jebkurš Latvijas vai ārvalstu iedzīvotājs, taču viņam jāiegādājas makšķerēšanas karte un jāievēro makšķerēšanas noteikumi. Karte nav nepieciešama personām vecumā līdz 16 gadiem un personām, kas vecākas par 65 gadiem, kā arī invalīdiem.

Makšķerēšanas karte būs derīga tikai uzrādot to kopā ar personu apliecinošu dokumentu. Makšķerēšanas kartes iespējams iegādāties ne tikai specializētajos makšķernieku veikalos, Latvijas pasta nodaļās, lielveikalos, kioskos, bet arī elektroniski interneta mājas lapā www.makskeresanaskarte.lv

 

Terēzija Kruste
Rēzeknes novada pašvaldības vecākā 
Vides aizsardzības speciāliste
Tel. 646 07185, mob. 29162083

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0