Pašvaldības nekustamā īpašuma „Aptiekas māja“, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, telpu nomas tiesību izsole saimnieciskai darbībai

Publicēts 23.07.2019

Publicējamā informācija par pašvaldības nekustamā īpašuma „Aptiekas māja“, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, telpu nomas tiesību izsoli saimnieciskai darbībai

1. Nomas objekts – nekustamais īpašums „Aptiekas mājas“, ar kadastra apzīmējums 7854 005 022 1003, adrese: Meža iela 10, Bikava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, kopējā iznomājamā platība 204 m2, lietošanas mērķis – saimnieciskās darbības veikšanai.

2. Nosacītās nomas maksas apmērs EUR 0,05 par 1 m2 mēnesī (bez PVN).

3. Izsoles objekts – ar kopējo platību 204 m2.

4. Nomas termiņš (gadi) – 10 gadi.

5. Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta – līdz 2019.gada 13.augustam, plkst.9:00, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības „Gaigalavas pagasta pārvalde” ēkā, lietvedībā, adrese: Rēzeknes iela 2, Gaigalava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, LV–4618.

6. Izsoles veids – mutiska, pirmā izsole.

7. Izsoles vieta un datums – Rēzeknes iela 2, Gaigalava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, LV–4618, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības „Gaigalavas pagasta pārvaldes” ēkā, 2019.gada 13.augustā plkst. 10:00.

8. Izsoles solis EUR 0,01/m2 (nulle euro, 1 cents par 1 m2).

9. Nomas objekta apskates vieta un laiks – Meža iela 10, Bikava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, darba dienās no plkst.9.00 līdz plkst.15.00, iepriekš vienojoties pa tālruni: 64644537.

10. Ar izsoles norises kārtību un nomas līguma projektu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības „Gaigalavas pagasta pārvalde” ēkā, adrese: Rēzeknes iela 2, Gaigalava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, LV–4618, lietvedībā, kā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv.

11. Kontaktpersona – Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības „Gaigalavas pagasta pārvalde” vadītāja Valentīna Puste, tālr.26334750, e-pasts: info@gaigalava.lv.

Izsoles_noteikumi

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0