Paziņojums par Rēzeknes novada attīstības programmas 2019. – 2025. gadam projekta nodošanu publiskajai apspriešanai

Publicēts 02.12.2018

Ar Rēzeknes novada pašvaldības 2018. gada 15. novembra lēmumu (prot. Nr. 24, 35.§) publiskajai apspriešanai tiek nodots Rēzeknes novada attīstības programmas 2019. – 2025. gadam projekts.

Attīstības programma ir pašvaldības vidēja termiņa plānošanas dokuments, kura uzdevums ir apzināt un novērtēt pašvaldības rīcībā esošos resursus (dabas resursi, infrastruktūra, cilvēkresursi u.c.) un piedāvāt skaidru redzējumu un risinājumus to efektīvākai izmantošanai. Normatīvajos aktos pašvaldībai ir noteikta plaša kompetence, turklāt pašvaldība risina arī citus iedzīvotājiem svarīgus jautājumus, līdz ar to Attīstības programmā noteiktās novada attīstības prioritātes, konkrētas rīcības un uzdevumi skar visas pašvaldības pārziņā esošās jomas un nozares.

Aicinām Rēzeknes novada iedzīvotājus, uzņēmējus, dažādu nozaru un nevalstisko organizāciju pārstāvjus iesaistīties attīstības programmas publiskajā apspriešanā.

Attīstības programmas projekta publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2018. gada 26. novembra līdz 28. decembrim.
Minētajā periodā:

• var iepazīties ar Attīstības programmas materiāliem:

 • Rēzeknes novada pašvaldībā, Atbrīvošanas alejā 95a, 17. kabinetā darba dienās no 8.00 līdz 11. 45 un no 12.15 līdz 16.30
 • Rēzeknes novada mājaslapā: www.rezeknesnovads.lv

• var sniegt priekšlikumus par Attīstības programmas projektu:

 • Rēzeknes novada pašvaldībā, Atbrīvošanas alejā 95a, 17. kabinetā;
 • Pagastu pārvaldēs;
 • Elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: info@rezeknesnovads.lv;

• Var piedalīties publiskās apspriešanas sanāksmēs/diskusijās:

 • Dricānu Kultūras namā, Dricānu pagasta Dricānos
  2018. gada 12. decembrī plkst. 10.00
 • Kaunatas Tautas namā, Rāznas ielā 14, Kaunatas pagasta Kaunatā
  2018. gada 12. decembrī plkst. 13.00
 • Maltas Kultūras namā, 1. Maija ielā 80, Maltas pagasta Maltā
  2018. gada 12. decembrī plkst. 16.00
 • Nautrēnu “Hallē”, Nautrēnu pagasta Rogovkā
  2018. gada 13. decembrī plkst. 10.00
 • Rēzeknes novada pašvaldības lielajā zālē, Atbrīvošanas aleja 95a, Rēzeknē
  2018. gada 13. decembrī plkst. 15.00

Kontaktpersona: teritorijas plānotāja Tatjana Kārkliniece,
Tālrunis: +371 64607205
E-pasts: tatjana.karkliniece@rezeknesnovads.lv

Domes lēmums par Attīstības programmas projekta nodošanu publiskai apspriešanai
Attīstības programmas materiāli:
Pašreizējās situācijas raksturojums
Stratēģiskā daļa
Rīcības plāns
Investīciju plāns
Īstenošanas uzraudzība un novērtēšanas kārtība

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0