Skolu direktoru vietnieki gūst pieredzi Brocēnos un Liepājā

Publicēts 09.10.2015

Šoruden Rēzeknes novada skolu direktoru vietnieki mācību darbā, struktūrvienību vadītāji un izglītības pārvaldes speciālisti devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Brocēnu vidusskolu un Liepājas Raiņa 6. vidusskolu. Galvenais vizītes mērķis: iepazīt pieredzi par to, kā izmantot pedagoģiskos resursus dažādos projektos un kā organizēt jēgpilnu IKT izmantošanu starpdisciplinārā mācību procesā.

Dricānu vidusskolas direktora vietniece Ilona Vilcāne, daloties par braucienā gūtajiem iespaidiem, atzīst: “Brocēnu vidusskolas kolēģu pieredze par viņu dalību Globālās izglītības projektā sniedza ieskatu par to, uz ko ir tendēta attīstības jeb globālā izglītība. Gatavojot mācību stundas, aicināšu kolēģus nepakļauties stereotipiem, bet pievērst lielāku uzmanību globalizācijas procesiem, kas arvien vairāk ietekmē mūsu ikdienas dzīvi, kad mūsdienu sabiedrībā cilvēks darbu, drošību, patēriņu sāk uzlūkot kā pašsaprotamu, tad ir nepieciešama pāreja uz citām vērtībām – vides saglabāšanu, neiecietību pret netaisnību, cilvēktiesībām u.c. Nostiprinājās pārliecība, ka šajā jomā pedagogiem ir nepieciešams papildināt zināšanas un prasmes, kā arī mainīt attieksmi. Patika arī drosme atvērt sporta klasi, kurā mācās topošie hokejisti. Protams, patīkami pārsteidza skolas direktors Egons Valters, kurš, būdams ģeogrāfs, dzied un komponē!

Liepājas Raiņa 6.vidusskolā pārsteidza direktora Kārļa Strautiņa un pedagogu komandas mērķtiecīgā virzība uz izvēlētajām pārmaiņām un jēgpilnā tehnoloģiju izmantošana ikdienas darbā. Ieinteresēja skolas izglītojamo zināšanu vērtēšanas sistēma, kuras principus savā darbā izmantot rosināšu arī kolēģus.”

“ Brauciens izvērtās par vērtīgas pieredzes apzināšanas pasākumu. Liepājas Raiņa 6. vidusskolā ļoti patika ideja par karjeras plāna veidošanu triju gadu garumā, kuru aizstāv devīto klašu skolnieki marta vidū un kas ļauj skolēniem pamatīgi izvērtēt profesijas izvēli. Līdzīgu pieeju karjeras plānošanā ceru ieviest arī savas skolas darbā. Kolēģus Tiskādu vidusskolā noteikti mudināšu izmantot mobilās aplikācijas stundu dažādošanai, rosināšu kopā ar skolēniem veidot dažādus video, jo tādā veidā skolēni gan papildina izpratni par tehniskajām iespējām, gan apgūst intervēšanas prasmes, gan mācās sevi prezentēt”,– tādas svarīgākās atziņas atklāj Tiskādu vidusskolas direktora vietniece Elita Valenieka.

Ineta Kruste, kura ir direktora vietniece ar lielu pieredzi Gaigalavas pamatskolā, bez jau iepriekš minētajām, atzīmē vairākus būtiskas lietas, par kuru iedzīvināšanu ir vērts domāt arī novada skolās. No Brocēnu vidusskolas var mācīties:

• kā organizēt tālmācības programmas apguvi skolēniem no 1. līdz 9. klasei ( arī tiem, kuri pašlaik dzīvo ārpus Latvijas robežām), kas dod iespēju iegūt pamatizglītību neklātienē un tālmācībā izglītojamiem, kuri neiegūst vai atbilstošā vecumā nav ieguvuši pamatizglītību. Vienlaikus skolotāji komunikācijai un mācību stundu materiālu prezentācijai apgūst jaunākās informācijas tehnoloģiju iespējas.

• kā integrēt mācību procesā un ārpusstundu aktivitātēs Globālās izglītības saturu.

• kā organizēt jēgpilnas tematiskās klases stundas ar IT pielietošanu. Brocēnu vidusskolā tās organizē 4 reizes mācību gada laikā visās klasēs un runā par vienu tēmu. Iepriekš tiek sagatavota materiālu pakete, kā arī 2-3 min. video.

• kā pedagogu resursus izmantot un pilnveidot to kompetences dažādos projektos un kā piesaistīt brīvprātīgos lektorus.

Savukārt, aizgūstamās idejas no Liepājas Raiņa 6.vidusskolas administrācijas un pedagogu darba ir:

• Obligātā prasība skolotājam rakstiski atspoguļot stundas mērķi, kas nepieciešams, lai skolēniem būtu izpratne, par mācību stundā paveicamo un sasniedzamo.

• Mācību priekšmetu skolotāju pieredze vadīt starpdisciplināras( pētnieciskas) mācību nodarbības dabā, pilsētā (Walking learning).

• Iekārtotā multimediju telpa motivējoša mācību procesa organizēšanai, kurā tiek izmantots arī Xbox Kinec, tādējādi nodrošinot piecu maņu izmantošanu mācību stundā.

• Stundas blokos, t.i., 80 min. stundas bez starpbrīžiem, taču ar pēc nepieciešamības organizējamām kustību pauzēm.

• “Mācību pastaiga”, kuras laikā direktors iegriežas stundās pie skolotāja uz 5 minūtēm un aptaujā bērnus par to, ko viņi dara, vai saskata jēgu tam, ko dara utt.

• Pieredze rūpēties par skolas tehnoloģisko nodrošinājumu ārpus plānotā pašvaldības budžeta( iesaistoties projektos, meklējot sadarbības partnerus, sponsorus utt.)

• Sadarbība ar vecākiem, iesaistot tos skolas dzīvē un ļaujot vecākiem realizēt savas iniciatīvas

Kopumā visi brauciena dalībnieki atzina, ka ir guvuši jaunas idejas novitātēm kādas vajadzētu ieviest mācību procesa organizēšanā, kā pilnveidot skolas administrācijas darbu. Protams, tika uzsvērts tas, ka brauciena dalībnieki ir bagātinājuši arī savu kompetenci, jo brauciena programmā tika ietverts ne tikai skolu apmeklējums, bet arī ekskursija Liepājas Karaostas cietumā, vakara pastaiga pa Liepāju gida pavadībā un pulkveža Oskara Kalpaka muzeja „Airītes” apmeklējums.

Paldies Brocēnu vidusskolas un Liepājas 6. Raiņa vidusskolas komandām par sirsnīgo uzņemšanu, jaunām idejām un atvērtību!

Viedokļus apkopoja IP speciāliste Elita Opincāne

DSC02731 (1288 x 966) veste 120 veste 141 veste 144

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0