Publicējamā informācija par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 002 0087 nomas tiesību izsoles rezultātiem Kaunatas pagasta, Rēzeknes novadā

Publicēts 07.08.2019

• Rēzeknes novada Kaunatas pagastā 2019. gada 10. jūnijā notikušās izsoles rezultātā, izsoles objekta – Rēzeknes novada neapbūvēto pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 002 0087 2,50 ha platībā nomas tiesības ieguva vienīgais izsoles dalībnieks ar zemes nomas maksu EUR 41,00 ( četrdesmit viens euro 00 centi) (bez PVN) gadā.

• Izsolītās zemes vienības nomas līgums tika noslēgts ar Ilmāru Inkinu uz 12 (divpadsmit) gadiem.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0