Rēzeknes novadā izsludināta ārkārtēja situācija

Publicēts 06.01.2011

Izvērtējot situāciju un secinot, ka elektroapgādes problēmu radīto seku likvidēšanai būs nepieciešams ilgs laiks, Rēzeknes novada pašvaldība sava novada teritorijā izsludinājusi ārkārtēju situāciju. Šāds lēmums pieņemts 6.janvārī, pamatojoties uz Civilās aizsardzības likumu un Rēzeknes novada un Viļānu novada pašvaldību apvienotās civilās aizsardzības komisijas lēmumu.

„Jau kopš 25. decembra pašvaldība un tās struktūrvienības strādā ārkārtas režīmā un dara visu iespējamo energoapgādes problēmu novēršanai. Ārkārtējas situācijas izsludināšana drīzāk ir vārdu spēle, ko varētu traktēt kā sarkanās spuldzītes iedegšanu, lai visi labāk saredzētu, ka ir ziepes, un atbildīgās iestādes mobilizētu visus spēkus katastrofas seku likvidēšanai,” skaidro Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs.

Viņš arī atzīst, ka diemžēl līdz šim brīdim šāda spēku mobilizācija nav notikusi, kaut arī kopš elektroapgādes problēmu sākuma pagājušas vairāk par desmit diennaktīm. Katastrofas cēlonis – uz elektrolīnijām uzkritušie koki joprojām nav novākti. Vēl līdz 6.janvāra rītam Latvenergo bija piesaistījis tikai 40 cilvēkus, kas Rēzeknes novada teritorijā strādā tieši pie trašu tīrīšanas un uz elektrolīnijām uzkritušo koku novākšanas. „Ja ņem vērā to, ka kopējais augstsprieguma un zemsprieguma līniju garums novada teritorijā ir aptuveni 3000 km, no kuriem šobrīd vēl nedarbojas 40%, tad šāds cilvēku skaits ir daudz par maz,” saka M.Švarcs. Organizētai uzņēmēju piesaistei būtu jānotiek jau pirms desmit dienām. Nav saņemta arī juridiski pamatota atļauja un skaidrojums no Ekonomikas ministrijas par koku ciršanas un novākšanas iespējām privātu mežu teritorijās ārpus aizsargjoslām, kas traucē elektropadeves atjaunošanas darbus.

M.Švarcs skaidro, ka pašvaldība esošās situācijas uzlabošanai ir darījusi visu iespējamo. Sabiedriskas nozīmes objektos nepieciešamības gadījumā tiek darbināti ģeneratori, pagastu pārvaldes tīra ne tikai pašvaldības ceļus, bet arī ceļus līdz viensētām un pat pļavas Latvenergo darbinieku nokļūšanai līdz elektroobjektiem. Tā kā esošajā situācijā Ceļu fonda līdzekļus pagastu pārvaldes jau ir iztērējušas, novada dome pieņēma lēmumu ceļu uzturēšanai no pašvaldības pamatbudžeta piešķirt papildus finansējumu.

Arī Sociālā dienesta darbinieki strādā ārkārtas režīmā un uzmana, lai vientuļiem pensionāriem būtu iztīrīts piebraucamais ceļš un stigas, sagādāta malka, ūdens un pārtika, kā arī sveces un lukturi. Pašvaldība iesaista cilvēkus, lai no ceļiem tiktu novākti uzkritušie koki. Tiek piedāvāta arī pagasta pārvalžu rīcībā esošā tehnika un darbaspēks palīdzības sniegšanai elektrolīniju attīrīšanai no uzkritušajiem kokiem.

Regulāri notiek arī informācijas apmaiņa starp pašvaldību un visiem atbildīgajiem dienestiem – A/S „Sadales tīkls”, Valsts policiju, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, Veselības inspekciju, Zemessardzi, Valsts meža dienestu, Latvijas valsts ceļiem, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu u.c.

Pašvaldības atbildīgās personas darbu koordinēšanai ārkārtējā situācijā:

Atbildīgā persona par informācijas apmaiņu starp pašvaldību, a/s „Sadales tīkls” un uzņēmējiem ir pašvaldības izpilddirektors Jānis Troška, t. 29452119. Arī iedzīvotāji viņam var zvanīt un ziņot par situāciju pagastos un institūciju paviršu darbu;

Pagastu pārvalžu sadarbību dabas stihijas radīto seku novēršanai koordinē novada domes priekšsēdētāja vietniece Elvīra Pizāne, t. 64623200;

Par izglītības iestādēm atbild Izglītības pārvaldes vadītājas vietnieks Vilis Deksnis, t. 64607204;

Sociālās palīdzības sniegšanu un sociālo pakalpojumu pieejamību novada iedzīvotājiem koordinē Sociālā dienesta vadītāja Jevģēnija Gruzinska, t. 64607194.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0