Rēzeknes novada skolās īsteno Vides aizsardzības fonda projektus

Publicēts 04.08.2015

Rēzeknes novada Vides aizsardzības fonda padome 2015. gada 13. martā izsludināja konkursu par finansējuma piešķiršanu skolu projektiem vides aizsardzības jomā, kas vērsti uz izglītību un audzināšanu. Konkursa nolikumā paredzēts, ka atbalstāmās aktivitātes ir vides izglītības pasākumi, vides un dabas resursu izpēte, kā arī vides infrastruktūras izveide, tostarp brīvdabas mācību klašu ierīkošana, dabas taku vai dabas stūrīšu skolā izveide.

Konkursam viens pretendents drīkstēja iesniegt tikai vienu projekta pieteikumu. Maksimālais finansējums vienam projektam nedrīkstēja pārsniegt EUR 2000,00. Svarīgi atzīmēt, ka visās atbalstāmajās aktivitātēs ir jābūt iesaistītiem skolēniem.

Konkursā piedalījās 12 Rēzeknes novada skolas, kas pašlaik realizē šādus projektus:

Adamovas speciālā internātpamatskola. „Brīvdabas mācību klases izveide Adamovas speciālās internātpamatskolas teritorijā”. Projektam piešķirtais finansējums EUR 2000,00

• Audriņu pamatskola. „Brīvdabas mācību klases ierīkošana Audriņu pamatskolā”. Projekta rezultātā tiks izveidota brīvdabas mācību klase, iekārtotas puķu dobes, iestādīti ziedi un dekoratīvie krūmi. Projektam piešķirtais finansējums EUR 2000,00.

• Verēmu pamatskola. „Putnu pilsētiņa”. Tiks izgatavoti putnu būrīši un barotavas, kā arī uzstādīti informatīvie materiāli zem katra putnu būrīša. Projektam piešķirtais finansējums EUR 2000,00.

Feimaņu pamatskola realizē projektu „Pašā dabas viducī”. Tiks labiekārtota skolēnu nodarbību un atpūtas vieta sporta laukumā, ko varēs izmantot kā brīvdabas klasi, iekārtotas puķu dobes, iestādīti dekoratīvie kociņi. Projektam piešķirtais finansējums EUR 2000,00.

Tiskādu vidusskola realizē projektu “Dabas izziņas taka pie Tiskādu vidusskolas”, kur tiks izveidota dabas taka (700 m), uzstādīts informācijas stends ar dabas takas plānu, izveidota vieta āra nodarbībām – lapene ar tāfeli. Projektam piešķirtais finansējums EUR 2000,00.

Maltas vidusskolas struktūrvienība Liepu pamatskola realizē projektu „Dabas pieminekļa „Laizānu parks” vides un dabas resursu izpēte”, kur dabas zinību skolotāju un ekspertu vadībā tiks izpētīta parka teritorija, veikta parka stādījumu inventarizācija un sugu noskaidrošana, izveidota parka objektu karte, veikta putnu inventarizācija, sagatavojot izplatītāko putnu sugu sarakstu ar attēliem un aprakstiem, noteiktas izplatītākās ķērpju, sūnu sugas, organizētas 2 interaktīvas nodarbības skolēniem, uzsākti pētījumi par sūnu un ķērpju biomonitoringu, izveidoti 4 mācību izglītojošie materiāli, veikta parka šā brīža un parka atjaunošanas procesa vizuālā dokumentēšana, papildināta skolas materiāli tehniskā bāze projekta uzdevumu kontekstā. Projektam piešķirtais finansējums EUR 1972,22.

Gaigalavas pamatskolas struktūrvienība Rikavas pamatskola realizē projektu „Krāsu prieks”. Projekta gaitā tiks izgatavoti un uzstādīti krēsli brīvdabas mācību klasei, izveidotas trīs tematiskās puķu dobes – baltā, dzeltenā un rozā, izgatavoti un uzstādīti putnu būrīši un barotavas putniem (ziemas periodā). Projektam piešķirtais finansējums EUR 2000,00.

Kaunatas vidusskola realizē projektu „Vide – mūsu mājas”, kur tiks rīkoti izglītojoši semināri par pareizu atkritumu šķirošanu, pārgājieni, ekskursijas, izveidota dabas taka (norādes, soliņi, laipas). Projektam piešķirtais finansējums EUR 1200,00.

Jaunstrūžānu pamatskola realizē projektu „Ieraugi dabu”. Sadarbībā ar Dricānu vidusskolu notiks radošās darbnīcas. Kopīgi ar floristi tiks apzaļumota un labiekārtota skolas teritorija. Projektam piešķirtais finansējums EUR 1220,00.

Dricānu vidusskola. „Zaļās klases kompleksa ierīkošana Dricānu vidusskolas teritorijā”. Tiks ierīkota 15 m gara sajūtu taka (no dabas materiāliem – zīles, kastaņi, čiekuri, sagrieztas niedres, sūnas u.c.), ierīkota ugunskura vieta, koka lapenē tiks izstādīts transformējamais koka galds, ko pielietos skolēnu grupu darbam, ierīkots saules pulkstenis. Projektam piešķirtais finansējums EUR 1747,70.

Maltas speciālā internātpamatskola realizē projektu „Mācību takas izveide”, kur tiks izveidota mācību taka dabas objektu izzināšanai, izveidota dabas takas karte un izglītojošie materiāli par takā iekļautajiem dabas objektiem. Projektam piešķirtais finansējums EUR 2000,00.

Gaigalavas pamatskolas projekta „Pētīsim dabā” gaitā tiks ierīkota brīvdabas mācību klase no koka konstrukcijām āra nodarbību organizēšanai, iegādāts aprīkojums (pārnēsājamie mikroskopi u.c.). Projektam piešķirtais finansējums EUR 1996,50.

Visi atbalstītie projekti skolās ir jāpabeidz līdz 2015. gada 30. oktobrim.

Informāciju sagatavoja Rēzeknes novada pašvaldības vides aizsardzības vecākā speciāliste Terēzija Kruste (tel. 646 07185, terezija.kruste@rēzeknesnovads.lv).

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0