Tiks izsludināts būvniecības iepirkums Sakstagala pagasta Ciskādu ciema ūdenssaimniecības attīstības projektam

Publicēts 30.10.2014

Sakstagala pagasta pārvalde saskaņojusi tehnisko projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Ciskādu ciemā” būvniecībai. Jau šonedēļ ir paredzēts izsludināt iepirkumu būvdarbu veikšanai. Projekta īstenošana labvēlīgi ietekmēs Ciskādu ciema fizisko un antropogēno vidi, samazinās antropogēno ietekmi caur novadgrāvi uz Čečoras upi, kas ir Rēzeknes upes pieteka, samazinās vidē novadītā piesārņojuma daudzumu no vides prasībām neatbilstoši apsaimniekotām krājtvertnēm, kas ir eitrofikācijas cēlonis, novērsīs potenciālos piesārņojuma avotus, pozitīvi ietekmēs vides un dabas aizsardzības normatīvo prasību ievērošanu Sakstagala pagastā.

Ūdensvada rekonstrukcijas rezultātā samazināsies dzeramā ūdens noplūdes (zudumi sastāda 52,4%, pēc projekta realizācijas – 32,6%), līdz ar to samazināsies nelietderīgi izmantotā ūdens daudzums, samazināsies iegūtā ūdens daudzums, rēķinot uz vienu patērētāju. Jaunas artēziskās akas un ūdens sagatavošanas stacijas izbūve nodrošinās kvalitatīvu ūdens piegādi Ciskādu ciema iedzīvotājiem. Kanalizācijas tīklu izbūves un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecības rezultātā, tiks panākta notekūdeņu apsaimniekošana atbilstoši normatīvajām prasībām.

Kanalizācijas tīklu izbūve radīs priekšnoteikumus septiķu un krājtvertņu likvidācijai un samazinās individuālo kanalizācijas septiķu skaitu, tādējādi novēršot potenciālo virszemes ūdeņu piesārņojumu ar kanalizācijas septiķu noplūdēm.

Projekta īstenošana nodrošinās kvalitatīvu, normatīvajām prasībām atbilstošu ūdensapgādes (78,2%) un kanalizācijas (55,86%) pakalpojumu pieejamību Ciskādu ciema iedzīvotājiem, nodrošinās 100% pakalpojumu kvalitātes atbilstību visiem ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem, samazinās noplūdes daudzumu ūdensapgādes sistēmā.

Projekta realizācija pozitīvi ietekmēs novada tēlu kopumā un padarīs ievērojami pievilcīgāku uzņēmējdarbības vidi, un uzlabos iedzīvotāju labsajūtu un rekreācijas iespējas Ciskādu ciemā.

Projekts tiek īstenots ERAF atbalsta aktivitātē 3.4.1. 1. „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”, paredzot Eiropas struktūrfondu atbalstu 346 102 EUR, kopējās projekta izmaksas 407 179 EUR.

 

 

Olga Muravjova
Sakstagala pagasta pārvaldes vadītāja

images

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0