Par Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035. gadam un Attīstības programmas 2022. – 2028. gadam izstrādes uzsākšanu

2021. gada 6. maijā Rēzeknes novada dome pieņēma lēmumus par Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada kopīgās ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādes uzsākšanu (protokols Nr.10, 39.§ un protokols Nr.10, 38.§).

Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada kopīgo attīstības plānošanas dokumentu izstrāde tiek uzsākta, pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumiem, kas nosaka, ka Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai ar pašvaldībām, kuras ietilps jaunveidojamā Rēzeknes novadā, tas ir, ar Rēzeknes novadu, Viļānu novadu un Varakļānu novadu, sadarbojoties jāizstrādā ilgtspējīgas attīstības stratēģija un attīstības programma.

Lai uzsāktu minēto plānošanas dokumentu izstrādi, katras pašvaldības domei jāpieņem lēmums par šo dokumentu izstrādes uzsākšanu.

Kopīgi tiks strādāts pie ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes, šajā dokumentā tiks definēta kopīgā pašvaldību ilgtermiņa attīstības vīzija (attīstības redzējums), ilgtermiņa stratēģiskie mērķi, ilgtermiņa attīstības prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva.

Attīstības programmā tiks ietverts pašreizējās situācijas analīzes kopsavilkums, noteiktas pašvaldību kopīgās un atsevišķās specifiskās vidēja termiņa prioritātes un rīcības virzieni to īstenošanai, uzraudzības rādītāji, investīciju projekti, plānotais finansējuma apjoms un finanšu resursu avoti.

 Ar attīstības plānošanas dokumentu izstrādes gaitu varēs iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv, sadaļā  “Attīstība un plānošana” un vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Aicinām iedzīvotājus būt aktīviem un iesaistīties jaunveidojamās pašvaldības attīstības plānošanā. Savu viedokli, ierosinājumus un priekšlikumus var izteikt elektroniski, rakstot e-pastā: liga.romancuka@rezeknesnovads.lv un tatjana.karkliniece@rezeknesnovads.lv,                                                                               kā arī elektroniski tīmekļa vietnē www.geolatvija.lv

Rēzeknes novada Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja Tatjana Kārkliniece

Click to listen highlighted text!