Rēzeknes novada domes sēde (03.08.2023.)

Publicēts: 31.07.2023

Atjaunots: 07.08.2023

RĒZEKNES NOVADA DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA
2023. gada 3. augustā
(Rēzeknē, plkst.10.00)

 1. Par publiskās ūdenstilpes Meirānu ezers daļas nomas tiesību izsoli Bērzgales pagastā.
 2. Par publiskās ūdenstilpes Feimaņu ezers daļas nomas tiesību izsoli Feimaņu pagastā.
 3. Par dzīvokļa īpašumu reģistrāciju zemesgrāmatā.
 4. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Meža ielā (..), Gaigalavā, Gaigalavas pagastā, nosacītas cenas apstiprināšanu.
 5. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Meža ielā (..), Gaigalavā, Gaigalavas pagastā, nosacītas cenas apstiprināšanu.
 6. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Nautrēnu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 7. Par nekustamā īpašuma, kas atrodas “Daina (..)”, Ozolaines pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 8. Par nekustamā īpašuma “Rītausma (..)”, Ozolaines pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 9. Par nekustamā īpašuma “Rītausma (..)”, Ozolaines pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 10. Par nekustamā īpašuma “Rožlejas (..)”, Ozolaines pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 11. Par nekustamā īpašuma, kas atrodas “Uzvara (..)”, Ozolaines pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 12. Par nekustamā īpašuma “(..)” Gaigalavas pagastā, nodošanu atsavināšanai I.V.
 13. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Gaigalavas pagastā, nodošanu atsavināšanai J.R.
 14. Par dzīvokļa īpašuma “(..)”-(..), Nagļos, Nagļu pagastā, nodošanu atsavināšanai S.P.
 15. Par samaksas samazināšanu A.U. par īpašumā piešķirto zemi Audriņu pagastā.
 16. Par samaksas samazināšanu I.L. par īpašumā piešķirto zemi Bērzgales pagastā.
 17. Par samaksas samazināšanu B.M. par īpašumā piešķirto zemi Gaigalavas pagastā.
 18. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un zemes vienību apvienošanu Lendžu pagastā.
 19. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 007 0254 sadali Dricānu pagastā.
 20. Par ceļa servitūta nodibināšanu pašvaldībai piekritīgajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7852 006 **** par labu Ē.C. piederošajam īpašumam ar kadastra Nr. 7852 006 **** Feimaņu pagastā.
 21. Par ceļa servitūta nodibināšanu pašvaldībai piekritīgajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7876 002 **** par labu A.B. piederošajam īpašumam ar kadastra Nr. 7876 002 **** Ozolaines pagastā.
 22. Par ceļa servitūta nodibināšanu pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 7878 003 **** zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7878 003 **** par labu Apbūves tiesībām Ozolmuižas pagastā.
 23. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam "(..)" Bērzgales pagastā.
 24. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “(..)” Čornajas pagastā.
 25. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam "(..)" Vērēmu pagastā.
 26. Par dzīvojamās telpas īres tiesību atzīšanu V.P. Silmalas pagastā.
 27. Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu L.Z. Viļānos.
 28. Par personas izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības 2.reģistra - sociālās dzīvojamās telpas izīrēšanai.
 29. Par personas izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības 3.reģistra - pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas apmaiņa pret citu īrējamu pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu.

Click to listen highlighted text!