Rēzeknes novada domes sēde (06.07.2023.)

Publicēts: 03.07.2023

Atjaunots: 11.07.2023

RĒZEKNES NOVADA DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA
2023. gada 6. jūlijā
(Rēzeknē, plkst.10.00)

 1. Par Rēzeknes novada pašvaldības Maltas vidusskolas nolikuma apstiprināšanu
 2. Par Rēzeknes novada Sporta skolas nolikuma izdošanu.
 3. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības iestādes - Kultūras un tūrisma pārvalde – nolikumā.
 4. Par grozījumu Tiskādu pamatskolas nolikumā.
 5. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2023. gada 6. jūlija noteikumu Nr. 17 „Kārtība, kādā Rēzeknes novada vidusskolās tiek organizēta „B” kategorijas autovadītāju teorētiskā un praktiskā apmācība, kā arī autovadītāja apliecības iegūšana” apstiprināšanu.
 6. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas sastāvā.
 7. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2023. gada 2. marta lēmumā „Par Rēzeknes novada pašvaldības pastāvīgo kustamas mantas un nekustamā īpašuma atsavināšanas, arī atsavināšanas izsoles kārtībā, telpu un zemes nomas tiesību izsoles komisiju izveidošanu”.
 8. Par energopārvaldības sistēmas izstrādi, ieviešanu un uzturēšanu atbilstoši ISO 50001:2018 standarta prasībām.
 9. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2022. gada 15. decembra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldības iestādes - Centrālā pārvalde - amatu un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu” 1. pielikumā „Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes amatu un mēnešalgu saraksts”.
 10. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2023. gada 19. janvāra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldības iestāžu - apvienību pārvalžu - amatu un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu” 2. pielikumā „Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kaunatas apvienības pārvalde” amatu un mēnešalgu saraksts”.
 11. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2023. gada 19. janvāra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldības iestāžu - apvienību pārvalžu - amatu un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu” 4. pielikumā „Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas apvienības pārvalde” amatu un mēnešalgu saraksts”.
 12. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2023. gada 19. janvāra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldības iestāžu - apvienību pārvalžu - amatu un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu” 3. pielikumā „Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu apvienības pārvalde” amatu un mēnešalgu saraksts”.
 13. Par grozījumiem 2022. gada 15. decembra Rēzeknes novada domes lēmuma "Par Rēzeknes novada pašvaldības iestāžu - Rēzeknes novada speciālā pamatskola un Rēzeknes novada Sporta skola - amatu un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu" 2.pielikumā "Rēzeknes novada Sporta skolas amatu un mēnešalgu saraksts".
 14. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2023. gada 19. janvāra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldības iestāžu - apvienību pārvalžu - amatu un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu” 5. pielikumā „Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Viļānu apvienības pārvalde” amatu un mēnešalgu saraksts”.
 15. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “(..)”, Čornajas pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 16. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “(..)”, Kantinieku pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 17. Par pašvaldības nekustamo īpašumu Kaunatas pagastā izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 18. Par pašvaldības nekustamo īpašumu Ozolmuižas pagastā izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 19. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Sīļi”, Vērēmu pagastā, elektroniskās izsoles atzīšanu par nenotikušu.
 20. Par nekustamā īpašuma “c.Lūznava”, Lūznavas pagastā, telpas ar koplietošanas telpām nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 21. Par nekustamā īpašuma “Lūznavas muižas apbūve” būves “Mācību mehāniskās darbnīcas” Lūznavas pagastā, daļas nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 22. Par telpu nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu Lūznavas pagastā.
 23. Par nekustamā īpašuma Jaunatnes ielā (..), Pušā, Pušas pagastā, telpu nomas līguma pārjaunošanu.
 24. Par nekustamā īpašuma nomas līguma izbeigšanu ar D.B. Kaunatas pagastā.
 25. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Feimaņu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 26. Par nekustamā īpašuma, kas atrodas Franča Trasuna ielā (..), Maltā, Maltas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 27. Par nekustamā īpašuma ‘’Daina (..)’’, Ozolaines pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 28. Par nekustamā īpašuma ‘’Dzintars dārzs (..)’’, Ozolaines pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 29. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Brīvības ielā (..), Viļānos, Rēzeknes novadā, nosacītas cenas apstiprināšanu.
 30. Par nekustamā īpašuma Nākotnes ielā (..), Viļānos, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 31. Par nekustamā īpašuma Pasta ielā (..), Viļānos, nosacītās cenas apstiprināšanu
 32. Par kustamās mantas - automašīnas AUDI 80 - nodošanu atsavināšanai, pārdodot par brīvu cenu.
 33. Par kustamās mantas - automašīnas GAZ 53 - nodošanu atsavināšanai, pārdodot par brīvu cenu.
 34. Par kustamās mantas - automašīnas VW TRANSPORTER - nodošanu atsavināšanai, pārdodot par brīvu cenu.
 35. Par kustamās mantas - automašīnas VW TRANSPORTER - nodošanu atsavināšanai, pārdodot par brīvu cenu.
 36. Par kustamās mantas - automašīnas VW SHARAN - nodošanu atsavināšanai, pārdodot par brīvu cenu.
 37. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Gaigalavas pagastā, nodošanu atsavināšanai A.M.
 38. Par nekustamā īpašuma "Daina (..)", Ozolaines pagastā, nodošanu atsavināšanai P.A.
 39. Par nekustamā īpašuma ‘’Rītausma (..)’’, Ozolaines pagastā, nodošanu atsavināšanai R.O.
 40. Par nekustamā īpašuma “Rītausma (..)”, Ozolaines pagastā, nodošanu atsavināšanai H.R.
 41. Par nekustamā īpašuma "Rožlejas (..)", Ozolaines pagastā, nodošanu atsavināšanai A.N.
 42. Par nekustamā īpašuma "Uzvara (..)", Ozolaines pagastā, nodošanu atsavināšanai E.R.
 43. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Parka ielā (..), Vecružinā, Silmalas pagastā, nodošanu atsavināšanai A.V.
 44. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Celtnieku ielā (..), Viļānos, nodošanu atsavināšanai A.D.
 45. Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā "Vecružina".
 46. Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Nautrēnu apvienības pārvaldē.
 47. Par elektroenerģijas piegādes maksas apstiprināšanu Vērēmu pagasta Tūmužu un Gribuļu ciemos.
 48. Par Viļānu apvienības pārvaldes sniegtā maksas pakalpojuma un tā izcenojuma atzīšanu par spēku zaudējušu.
 49. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Dricānu pagasta Pilcenes mazciemā.
 50. Par Mežezera zivju tīklu limitu sadali rūpnieciskajai pašpatēriņa zvejai 2023. gadam.
 51. Par īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 007 0294 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un starpgabala statusa noteikšanu Dricānu pagastā.
 52. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7848 003 0565 Dekšāres pagastā.
 53. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7850 007 0316 Dricānu pagastā.
 54. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7856 001 0369 sadali Griškānu pagastā.
 55. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0103 sadali un robežu precizēšanu Stružānu pagastā.
 56. Par ceļa servitūta nodibināšanu pašvaldībai piekritīgajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7850 005 **** par labu J.J. piederošajam īpašumam ar kadastra Nr. 7850 005 **** Dricānu pagastā.
 57. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Dekšāres pagasta ceļi (..)”, Dekšāres pagastā, Rēzeknes novadā.
 58. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “(..)”, Lūznavas pagastā.
 59. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2011. gada 15. septembra lēmumā “Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām lietošanā esošajām zemes vienībām Kaunatas pagastā”.
 60. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2011. gada 17. februāra lēmumā “Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu LZIR ar nosacījumu iekļautajām NĪVK IS reģistrētām lietošanā esošajām zemes vienībām, par kurām līdz 2010. gada 31. augustam nav iesniegts iesniegums lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu Dricānu pagastā”.
 61. Par medību tiesību nodošanu mednieku biedrībai “Bikavieši” Dricānu apvienības pārvaldes Gaigalavas pagasta teritorijā.
 62. Par medību tiesību nodošanu Rēzeknes mednieku biedrībai “Latgales meži”, Mākoņkalna pagastā.
 63. Par dzīvojamās telpas īres tiesību atzīšanu V.D.Feimaņu pagastā.
 64. Par dzīvojamās telpas īres tiesību atzīšanu S.G. Griškānu pagastā.
 65. Par dzīvojamās telpas īres tiesību atzīšanu M.P. Silmalas pagastā.
 66. Par personu izslēgšanu no Rēzeknes novada vispārējas kārtības palīdzības reģistra.
 67. Par ERAF projekta “Maltas Bērnu un jauniešu centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu.
 68. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta “Foto un video tehnika Nautrēnu apvienībai” ietvaros.
 69. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta "Tautas tērpi Lendžu pagasta amatiermākslas kolektīviem" ietvaros.
 70. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta "Tautas tērpi Nautrēnu pagasta amatiermākslas kolektīviem" ietvaros.
 71. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta "Tautas tērpi Vērēmu pagasta amatiermākslas kolektīviem" ietvaros.
 72. Par biedrības “Lādiņš” projekta „Pilnveidojies klasiskās dejas nodarbībās!” atbalstu.
 73. Par līdzfinansējuma atteikumu veiktajiem energoefektivitātes pasākumiem dzīvojamajās mājās Maltas pagastā, Rēzeknes novadā.
Click to listen highlighted text!