Rēzeknes novada domes sēde (07.12.2023.)

Publicēts: 05.12.2023

Atjaunots: 11.12.2023

RĒZEKNES NOVADA DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA
2023. gada 7. decembrī
(Rēzeknē, plkst.10.00)

 1. Par Vijas Netles-Galejas iecelšanu Rēzeknes novada pašvaldības policijas priekšnieka amatā.
 2. Par atlīdzību pašvaldības izpilddirektoram un pašvaldības izpilddirektora vietniekam.
 3. Par rūpnieciskās zvejas limitu apjoma sadali, zvejas tiesību nomas izsoles organizēšanu, izsoles noteikumu un izsoles komisijas apstiprināšanu.
 4. Par Rēzeknes novada vēlēšanu komisijas locekļa ievēlēšanu.
 5. Par atļauju Jānim Aleksānam savienot amatus.
 6. Par maksas noteikšanu par paraksta apliecināšanu saistībā ar paraksta vākšanu par likumprojektu vai Latvijas Republikas Satversmes grozījumu projektu.
 7. Par kustamās mantas – lauksaimniecības zemes tīrīšanas rezultātā sagatavoto materiālu – koku zaru un izcirsto krūmu nodošanu atsavināšanai, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli Kaunatas apvienības pārvaldē.
 8. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Nākotnes iela 7-2, Dekšārēs, Dekšāres pagastā pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
 9. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Nākotnes iela 7-9, Dekšārēs, Dekšāres pagastā, pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
 10. Par pašvaldības nekustamā īpašuma, kas atrodas 1. maija 30A, Maltā, Maltas pagastā, pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
 11. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Dārzu iela 19-3, Viļānos, pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
 12. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Latgales iela 3-18, Viļānos, pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
 13. Par pašvaldības dzīvokļa īpašumu, kas atrodas Miera ielā 1 – 41, Strūžānos, Stružānu pagastā, pārdošanu atkārtotā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
 14. Par pašvaldības dzīvokļa īpašumu, kas atrodas Parka ielā 1 – 4, Strūžānos, Stružānu pagastā, pārdošanu atkārtotā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
 15. Par pašvaldības dzīvokļa īpašumu, kas atrodas Parka ielā 1 – 8, Strūžānos, Stružānu pagastā, pārdošanu atkārtotā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
 16. Par pašvaldības dzīvokļa īpašumu, kas atrodas Parka ielā 3 – 4, Strūžānos, Stružānu pagastā, pārdošanu atkārtotā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
 17. Par pašvaldības dzīvokļa īpašumu, kas atrodas Parka ielā 3 – 8, Strūžānos, Stružānu pagastā, pārdošanu atkārtotā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
 18. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Brūklenīte”, Ozolaines pagastā, pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
 19. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Dzeguze”, Ozolaines pagastā, pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
 20. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Kamenes”, Ozolaines pagastā, pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
 21. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Meža mola”, Ozolaines pagastā, pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
 22. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Sūnas”, Ozolaines pagastā, pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
 23. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “(..)”, Dricānu pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 24. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “(..)”, Dricānu pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 25. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “(..)”, Dricānu pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 26. Par pašvaldības dzīvokļa īpašumu, kas atrodas Dricānos, Dricānu pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 27. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “(..)”, Dricānu pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 28. Par pašvaldības dzīvokļu īpašumu Lūznavas pagastā izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 29. Par pašvaldības nekustamā īpašuma, kas atrodas Zaļā iela (..), Sakstagala pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 30. Par pašvaldības nekustamo īpašumu, kas atrodas Silmalas pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 31. Par pašvaldības nekustamā īpašuma, kas atrodas Ķiršu iela 4, Dubuļos, Kaunatas pagastā, elektroniskās izsoles atzīšanu par nenotikušu.
 32. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Mediķu ielā 5-8, Veczosnā, Lūznavas pagastā, elektroniskās izsoles atzīšanu par nenotikušu.
 33. Par pašvaldības nekustamo īpašumu elektroniskās izsoles atzīšanu par nenotikušu.
 34. Par pašvaldības nedzīvojamo telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai ”Latvijas Sarkanais Krusts”, Čornajas pagastā.
 35. Par piekrišanu nekustamā īpašuma iegūšanai M.A. īpašumā Ozolaines pagastā.
 36. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Mediķu ielā (..), Veczosnā, Lūznavas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 37. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Parka ielā (..), Lūznavā, Lūznavas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 38. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Kalnu ielā (..), Maltā, Maltas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 39. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Sokolku pagastā, Rēzeknes novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 40. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Viļānu pagastā, Rēzeknes novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 41. Par nekustamā īpašuma, kas atrodas Upes ielā (..), Stoļerovā, Stoļerovas pagastā, nodošanu atsavināšanai A.B.
 42. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Raiņa ielā (..), Viļānos, nodošanu atsavināšanai T.K.
 43. Par siltumapgādes pakalpojuma tarifa apstiprināšanu Dricānu pagasta Dricānu ciemā.
 44. Par siltumapgādes pakalpojuma tarifa apstiprināšanu Vērēmu pagasta Adamovas ciemā.
 45. Par Rēzeknes novada domes 2023. gada 2. novembra lēmuma Nr. 1267 papildināšanu.
 46. Par Ziemssvētku dāvanu (saldumu paciņu) nodrošināšanu.
 47. Par speciālās atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā IK “N. B.”, Ilzas ezerā.
 48. Par speciālās atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā SIA “Lauku pakalpojumi”, Soloja ezerā.
 49. Par speciālās atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā SIA “Lauku pakalpojumi”, Viraudas ezerā.
 50. Par Sedziera ezera zvejas limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2024. gadam.
 51. Par samaksas samazināšanu R.R. par īpašumā piešķirto zemi Pušas pagastā.
 52. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2012. gada 5. jūlija lēmumā “Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām lietošanā esošām zemes vienībām un zemes vienību ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Silmalas pagastā”.
 53. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7872 007 0140, 7872 007 0145 apvienošanu un starpgabala statusa noteikšanu Mākoņkalna pagastā.
 54. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam "(..)" Rikavas pagastā.
 55. Par atteikumu iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7886 002 ****, 7886 002 **** N.K. Sakstagalā pagastā.
 56. Par medību platību tiesību nodošanu, grozījumiem 2023. gada 6. janvāra medību tiesību līgumā Nr. RNP/2023/8.18/7 ar mednieku biedrību „Draugs 1” Mākoņkalna pagastā.
 57. Par dzīvojamās telpas īres tiesību atzīšanu D.A. Viļānos.
 58. Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu T.K. Viļānos.
 59. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu A.G. Viļānos.
 60. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu A.Š. Viļānos.
 61. Par dalību projektā “ECOSight”.
Click to listen highlighted text!