Rēzeknes novada domes sēde (15.06.2023.)

Publicēts: 12.06.2023

Atjaunots: 19.06.2023

RĒZEKNES NOVADA DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA

2023.gada 15.jūnijā

(Rēzeknē, plkst.10:00)

 1. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2023.gada 15.jūnija saistošo noteikumu Nr.5 “Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības 2021.gada 2.decembra saistošajos noteikumos Nr.14 “Par maznodrošinātās mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem Rēzeknes novada pašvaldībā”” izdošanu.
 2. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2022.gada 15.decembra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldības iestādes - Centrālā pārvalde - amatu un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu” 1.pielikumā „Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes amatu un mēnešalgu saraksts”.
 3. Par attaisnotas apmaksātas prombūtnes piešķiršanu Rēzeknes novada pašvaldības darbiniekiem, kuri ir XXVII Vispārējo Latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku kolektīvu dalībnieki.
 4. Par jaunu ceļa zīmju Nr. 750 - “Administratīvās teritorijas nosaukums” uzstādīšanu latviešu un latgaliešu valodā Rēzeknes novada robežās.
 5. Par naudas līdzekļu piešķiršanu no neparedzētiem gadījumiem par juridiskās palīdzības pakalpojumiem.
 6. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu SIA "Strūžānu siltums".
 7. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu SIA "Viļānu namsaimnieks".
 8. Par pašvaldības nekustamā īpašuma, “(..)”, Dricānu pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 9. Par pašvaldības nekustamo īpašumu Ozolmuižas pagastā izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 10. Par nekustamā īpašuma Parka ielā 1, Pušā, Pušas pagastā, telpu ar koplietošanas telpām nomas tiesību izsoli saimnieciskai darbībai.
 11. Par dzīvokļu īpašumu reģistrāciju zemesgrāmatā.
 12. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Lendžu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 13. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Viļānu pagastā, Rēzeknes novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 14. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Čornajas pagastā, nodošanu atsavināšanai E.P.
 15. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Celtnieku ielā (..), Viļānos, nodošanu atsavināšanai O.O.
 16. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Celtnieku ielā (..), Viļānos, nodošanu atsavināšanai S.V.
 17. Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Dricānu apvienības pārvaldē.
 18. Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Kaunatas apvienības pārvaldē.
 19. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Maltas pagastā un Lūznavas pagastā.
 20. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Strūžānu pagastā.
 21. Par samaksas samazināšanu M.G. par īpašumā piešķirto zemi Ilzeskalna pagastā.
 22. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 001 2647 piekritību pašvaldībai Ozolaines pagastā.
 23. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7850 005 0314, 7850 005 0315 Dricānu pagastā.
 24. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7880 006 0061 Pušas pagastā.
 25. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7892 004 0037, 7892 004 0025, 7892 004 0035, 7892 004 0156, 7892 004 0119, 7892 003 0128 Stoļerovas pagastā.
 26. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 006 0540 sadali Sakstagala pagastā.
 27. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “(..)”, Griškānu pagastā.
 28. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “(..)” un “(..)”, Viļānu pagastā, Rēzeknes novadā.
 29. „Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2009.gada 29.decembra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldībai piekrītošajām apbūvētām un neapbūvētām zemes vienībām, valstij piekritīgajām apbūvētajām un neapbūvētajām zemes vienībām un zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai” pielikuma sarakstā Nr.25 Vērēmu pagastā”.
 30. Par medību tiesību nodošanu mednieku biedrībai "Aizdusa", 2019.gada 20.jūnija līguma Nr.8.18/549; 2019.gada 20.jūnija līguma Nr.8.18/550 un 2019.gada 20.jūnija līguma Nr.8.18/550 grozījumiem, līgumu darbības termiņa pagarināšanu un izteikšanu jaunā redakcijā.
 31. Par 2023.gada 6.janvāra medību tiesību līguma Nr. RNP/2023/8.18/7 grozījumiem ar mednieku biedrību „DRAUGS 1”, Mākoņkalna pagastā.
 32. Par projekta “Kaunatas apvienības pārvaldes ēkas Kaunatā energoefektivitātes uzlabošana” apstiprināšanu.
 33. Par projekta “Maltas apvienības pārvaldes Maltas bibliotēkas ēkas energoefektivitātes uzlabošana” apstiprināšanu.
 34. Par projekta “Nagļu tautas nama, t.sk. apvienības pārvaldes ēkas energoefektivitātes uzlabošana” apstiprināšanu.
 35. Par projekta “Nautrēnu apvienības pārvaldes ēkas Rogovkā energoefektivitātes uzlabošana” apstiprināšanu.
 36. Par projekta ieviešanai nepieciešamo finanšu līdzekļu nodrošināšanu un finansējuma avotiem.
Click to listen highlighted text!