Rēzeknes novada domes sēde (16.11.2023.)

Publicēts: 13.11.2023

Atjaunots: 21.11.2023

RĒZEKNES NOVADA DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA
2023. gada 16. novembrī
(Rēzeknē, plkst. 10.00)

 1. Par grozījumiem nolikumā „Par atlīdzību Rēzeknes novada pašvaldībā”.
 2. Par Rēzeknes novada pašvaldības iestādes – Centrālās pārvaldes – iekšējo reorganizāciju.
 3. Par speciālās pamatizglītības programmas izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem slēgšanu Rēzeknes novada speciālajā pamatskolā un skolas nosaukuma maiņu.
 4. Par grozījumiem 2021. gada 15. aprīļa lēmumā (prot. Nr.8, 31.§) "Par Rēzeknes novada Ozolaines pagasta Pleikšņu ciema teritorijas lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu, izstrādes uzsākšanu".
 5. Par Rēzeknes novada pašvaldības iestāžu klasificēto amatu sarakstu 2024. gadam apstiprināšanu.
 6. Par Kultūras un tūrisma pārvaldes klasificētā amatu saraksta 2024. gadam apstiprināšanu.
 7. Par atlīdzību domes komiteju priekšsēdētājiem un priekšsēdētāju vietniekiem, domes deputātiem un komisiju locekļiem.
 8. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2022. gada 15. decembra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldības iestādes - Centrālā administrācija - amatu un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu” 1. pielikumā „Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās administrācijas amatu un mēnešalgu saraksts”.
 9. Par atļaujas par satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšanas/noņemšanas saskaņošanai noteikšanu Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas ceļu inženierim.
 10. Par pašvaldības dzīvokļa īpašumu, kas atrodas Nākotnes iela 9-18, Dekšāres, pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
 11. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Brūklenājs”, Griškānu pagastā, pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
 12. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Uzkalniņi”, Griškānu pagastā, pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
 13. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Egļu ielā 2-23, Lendžos, Lendžu pagastā, pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
 14. Par pašvaldības dzīvokļa īpašumu, kas atrodas Jaunatnes ielā 2 -10, Pušā, Pušas pagastā, pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
 15. Par pašvaldības dzīvokļa īpašumu, kas atrodas Jaunatnes ielā 3 -18, Pušā, Pušas pagastā, pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
 16. Par pašvaldības dzīvokļa īpašumu, kas atrodas Jaunatnes ielā 4 -7, Pušā, Pušas pagastā, pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
 17. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Putrīši”, Čornajas pagastā, pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
 18. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2023. gada 5. oktobra lēmumā “Par pašvaldības nekustamā īpašuma, kas atrodas Pilskalna ielā (..), Pušā, Pušas pagastā izsoles rezultātu apstiprināšanu”.
 19. Par dzīvokļu īpašumu reģistrāciju zemesgrāmatā.
 20. Par piekrišanu nekustamā īpašuma iegūšanai M.Z. īpašumā Viļānu pagastā.
 21. Par daļas no nekustamā īpašuma Rāznas ielā (..), Kaunatā, Kaunatas pagastā, iznomāšanu zobārstniecības ārsta prakses nodrošināšanai I.K.
 22. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas “Jaunā māja –(..)”- (..), Dricānos, Dricānu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 23. Par nekustamā īpašuma „(..)”, Gaigalavas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 24. Par nekustamā īpašuma “(..)”, kas atrodas Griškānu pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu.
 25. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Kaunatas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 26. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Stacijas ielā (..), Maltā, Maltas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 27. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Mehanizatoru ielā (..), Viļānos, Rēzeknes novadā, nosacītas cenas apstiprināšanu.
 28. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Rīgas ielā (..), Viļānos, Rēzeknes novadā, nosacītas cenas apstiprināšanu.
 29. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Bērzgales pagastā, nodošanu atsavināšanai I.K.
 30. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Kantinieku pagastā, nodošanu atsavināšanai L.V.
 31. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Sakstagala pagastā, nodošanu atsavināšanai V.A.
 32. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Sakstagala pagastā, nodošanu atsavināšanai V.R.
 33. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma, kas atrodas “1” – (..), Tūmužos, Vērēmu pagastā, nodošanu atsavināšanai V.K.
 34. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Celtnieku ielā (..), Viļānos, nodošanu atsavināšanai A.Š.
 35. Par Černostes ezera zvejas limitu sadali rūpnieciskajai komerczvejai 2023. gadam.
 36. Par Ismeru ezera zvejas limitu sadali rūpnieciskajai komerczvejai 2023. gadam
 37. Par Lielā Svieteņu ezera zvejas limitu sadali rūpnieciskajai komerczvejai 2024. gadam.
 38. Par Adamovas ezera zvejas limitu sadali rūpnieciskajai pašpatēriņa zvejai 2024. gadam.
 39. Par Niperovas ezera zvejas limitu sadali rūpnieciskajai pašpatēriņa zvejai 2024. gadam.
 40. Par Pujatu ezera zvejas limitu sadali rūpnieciskajai pašpatēriņa zvejai 2024. gadam.
 41. Par Sološnīku ezera zvejas limitu sadali rūpnieciskajai pašpatēriņa zvejai 2024. gadam.
 42. Par Vaišļu ezera zvejas limitu sadali rūpnieciskajai pašpatēriņa zvejai 2024. gadam.
 43. Par īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7858 005 0285 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda Ilzeskalna pagastā.
 44. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7858 002 0128 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un zemes vienību apvienošanu Ilzeskalna pagastā.
 45. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7872 003 0142 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda Mākoņkalna pagastā.
 46. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībām Dricānu pagastā.
 47. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7866 004 0175 Lendžu pagastā.
 48. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7888 013 0024 Silmalas pagastā.
 49. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībām Stružānu pagastā.
 50. Par ceļa servitūta nodibināšanu pašvaldībai piekritīgajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7850 006 **** ar R.P. Dricānu pagastā.
 51. Par ceļa servitūta nodibināšanu pašvaldībai piekritīgajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7850 006 **** ar D.P. Dricānu pagastā.
 52. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 002 0020 sadali Čornajas pagastā.
 53. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7880 004 0148 sadali Pušas pagastā.
 54. Par samaksas samazināšanu J.P. par īpašumā piešķirto zemi Silmalas pagastā.
 55. Par samaksas samazināšanu T.V. par īpašumā piešķirto zemi Ozolaines pagastā.
 56. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu A.Ž. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6876 006 **** Nautrēnu pagastā.
 57. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “(..)”, Kaunatas pagastā.
 58. Par 2007. gada 16. novembra zemes nomas tipveida līguma Nr. 16 pārjaunošanu, līguma grozījumiem ar J.T. saistību tiesību pārņēmēju M.T. Dricānu pagastā.
 59. Par dzīvojamās telpas īres tiesību atzīšanu N.M. Čornajas pagastā.
 60. Par dzīvojamās telpas īres tiesību atzīšanu R.O. Maltas pagastā.
 61. Par dzīvojamās telpas īres tiesību atzīšanu D.Z. Maltas pagastā.
 62. Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu L.G. Nautrēnu pagastā.
 63. Par dzīvojamās telpas īres tiesību atzīšanu D.P. Ozolaines pagastā.
 64. Par dzīvojamās telpas īres tiesību atzīšanu K.I. Viļānos.
 65. Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu A.K. Viļānos.
 66. Par dzīvojamās telpas maiņas tiesību atzīšanu T.K. Viļānos.
 67. Par Ziemassvētku rotājumu konkursa “Uzmirdzi Viļānu apvienībā” nolikuma apstiprināšanu.
 68. Par papildus līdzfinansējuma piešķiršanu projekta "Kultūrizglītojošo pasākumu skaņas, gaismas un vizuālā tēla kvalitātes radīšana Viļānu Mūzikas un mākslas skolas zālē" ietvaros.
Click to listen highlighted text!