Rēzeknes novada domes sēde (17.08.2023.)

Publicēts: 15.08.2023

Atjaunots: 21.08.2023

RĒZEKNES NOVADA DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA
2023. gada 17. augustā
(Rēzeknē, plkst. 10.00)

 1. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2022. gada 18. augusta lēmumā “Par “Kārtības, kādā tiek veikta valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un pedagogu slodžu sadale Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs, apstiprināšanu” piemērošanu”.
 2. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2022. gada 15. decembra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldības sociālo iestāžu amatu un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu” 2. pielikumā „Rēzeknes novada sociālās aprūpes centra amatu un mēnešalgu saraksts”.
 3. Par Verēmu pamatskolas direktora apstiprināšanu.
 4. Par Viļānu vidusskolas direktora Pētera Tretjuka atbrīvošanu no amata.
 5. Par lēmumu pieņemšanas tiesību nodošanu Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Juridiskās un lietvedības nodaļas vecākajam juristam.
 6. Par lēmumu pieņemšanas tiesību nodošanu Rēzeknes novada Sociālajam dienestam.
 7. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2020. gada 2. jūlija lēmuma “Par Rēzeknes novada pašvaldības dzīvojamo fondu”.
 8. Par pašvaldības nekustamā īpašuma, kas atrodas “Pussaliņas”, Ilzeskalna pagastā, pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
 9. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Ailes”, Nautrēnu pagastā, pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
 10. Par pašvaldības nekustamā īpašuma, kas atrodas Pilskalna ielā 1, Pušā, Pušas pagastā, pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
 11. Par pašvaldības dzīvokļa īpašumu, kas atrodas Miera ielā 1 – 41, Strūžānos, Stružānu pagastā, pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
 12. Par pašvaldības dzīvokļa īpašumu, kas atrodas Miera ielā 1 – 43, Strūžānos, Stružānu pagastā, pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
 13. Par pašvaldības dzīvokļa īpašumu, kas atrodas Parka ielā 1 – 4, Strūžānos, Stružānu pagastā, pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
 14. Par pašvaldības dzīvokļa īpašumu, kas atrodas Parka ielā 1 – 8, Strūžānos, Stružānu pagastā, pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
 15. Par pašvaldības dzīvokļa īpašumu, kas atrodas Parka ielā 3 – 4, Strūžānos, Stružānu pagastā, pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
 16. Par pašvaldības dzīvokļa īpašumu, kas atrodas Parka ielā 3 – 8, Strūžānos, Stružānu pagastā, pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
 17. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Sīļi”, Vērēmu pagastā, pārdošanu atkārtotā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
 18. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Ainava”, Stoļerovas pagastā, pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
 19. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Aleksāni”, Stoļerovas pagastā, pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
 20. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Lejasmala”, Stoļerovas pagastā, pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
 21. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Nīdrojs”, Stoļerovas pagastā, pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
 22. Par nekustamā īpašuma Rēzeknes ielā 6A, Viļānos, telpu nomas tiesību izsoli saimnieciskās darbības veikšanai.
 23. Par dzīvokļu īpašumu reģistrāciju zemesgrāmatā.
 24. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Stacijas ielā (..), Maltā, Maltas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 25. Par nekustamā īpašuma Alejas ielā (..), Viļānos, Rēzeknes novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 26. Par nekustamā īpašuma Latgales ielā (..), Viļānos, Rēzeknes novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu
 27. Par nekustamā īpašuma Ziedu ielā (..), Viļānos, Rēzeknes novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu..
 28. Par pašvaldības kustamās mantas- transportlīdzekļu Pušas pagastā atsavināšanas rezultātu apstiprināšanu.
 29. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Feimaņu pagastā, nodošanu atsavināšanā A.K.
 30. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Griškānu pagastā, nodošanu atsavināšanai V.R.
 31. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Lendžu pagastā, nodošanu atsavināšanai E.P.
 32. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Parka ielā (..), Lūznavā, Lūznavas pagastā, nodošanu atsavināšanai I.B.
 33. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Mediķu ielā (..), Veczosnā, Lūznavas pagastā, nodošanu atsavināšanai I.M.
 34. Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu I.S., Latgales ielā (..), Viļānu pilsētā.
 35. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “(..)” un “(..)”, Feimaņu pagastā, Rēzeknes novadā.
 36. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “(..)”, Griškānu pagastā, Rēzeknes novadā.
 37. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “(..)” Griškānu pagasts, Rēzeknes novads.
 38. Par 2019.gada 3.janvāra lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.SP-2019/7 grozījumiem ar F.F. Sokolku pagastā.
 39. Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu L.B. Viļānu pagastā.
 40. Par ERAF projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Rēzeknes novada pašvaldības Viļānu apvienībā” īstenošanu.
 41. Par līdzfinansējumu un atbalsta projektam “Kultūras pasākumu kvalitātes uzlabošana Kaunatas pagastā”.
 42. Par līdzfinansējuma un atbalsta projektam “Tērpu izgatavošana Mākoņkalna vokālajam ansamblim un līnijdeju kolektīvam”
 43. Par Rēzeknes novada un Rēzeknes valstspilsētas kopīgās ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un kopīgās attīstības programmas izstrādes izmaksu segšanu..
 44. Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības 2019. gada 9. janvāra lēmumā Nr.1 ‘’Par dalību specifiskā atbalsta mērķa 9.3.1.1. pasākuma projektā ‘’Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Viļānu novada pašvaldībā’’ atbalstīšanu’’.
 45. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2023. gada 2. februāra lēmumā „Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Meža ielā (..), Gaigalavā, Gaigalavas pagastā, nodošanu atsavināšanai M.L.”.
 46. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2023. gada 2. februāra lēmumā „Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Meža ielā (..), Gaigalavā, Gaigalavas pagastā, nodošanu atsavināšanai L.R.”.
Click to listen highlighted text!