Rēzeknes novada domes sēde (20.07.2023.)

Publicēts: 18.07.2023

Atjaunots: 25.07.2023

RĒZEKNES NOVADA DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA
2023. gada 20. jūlijā
(Rēzeknē, plkst.10.00)

 1. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2023. gada 20. jūlija saistošo noteikumu Nr.6 „Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2023.gada 6.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2023.gadam”” izdošanu.
 2. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2023.gada 20.jūlija saistošo noteikumu Nr.7 “Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2023.gada 6.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.1 „Rēzeknes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu.
 3. Par Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu.
 4. Par Grozījumiem Viļānu vidusskolas nolikumā.
 5. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības iestādes – Rēzeknes novada sociālās aprūpes centrs – nolikumā.
 6. Par Strūžānu pirmsskolas izglītības iestādes "Zvaniņš" Ilzes Treikules atbrīvošanu no amata.
 7. Par Verēmu pamatskolas direktores Ivetas Gailes atbrīvošanu no amata.
 8. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2022.gada 15.decembra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldības iestādes - Centrālā administrācija - amatu un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu” 1.pielikumā „Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās administrācijas amatu un mēnešalgu saraksts”.
 9. Par pamatkapitāla palielināšanu SIA "Rēzeknes novada komunālserviss".
 10. Par lēmumu par adreses piešķiršanu, maiņu, tai skaitā adreses pieraksta formas precizēšanu, likvidēšanu vai esošās adreses saglabāšanu, pieņemšanas tiesību nodošanu attiecīgo Rēzeknes novada pašvaldības iestāžu vadītājiem.
 11. Par lēmumu par nosaukumu vai numuru piešķiršanu viensētām, apbūvei paredzētajām zemes vienībām, ēkām un numuru piešķiršanu telpu grupām pieņemšanas tiesību nodošanu attiecīgo Rēzeknes novada pašvaldības iestāžu vadītājiem.
 12. Par lēmumu par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu pieņemšanas tiesību nodošanu attiecīgo Rēzeknes novada pašvaldības iestāžu vadītājiem.
 13. Par Rēzeknes novada domes 2018.gada 20.decembra lēmuma „Par nomas līgumu slēgšanu un zemes atsavināšanu pašvaldības autoceļu uzturēšanai” atzīšanu par spēku zaudējušu.
 14. Par pašvaldības kustamās mantas- traktora DT 75N pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
 15. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Lejas Bērzi”, Bērzgales pagastā, pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
 16. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Mežaudze”, Ilzeskalna pagastā, pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
 17. Par pašvaldības nekustamā īpašuma, kas atrodas Ķiršu iela, 4, Dubuļos, Kaunatas pagastā, pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
 18. Par pašvaldības nekustamā īpašuma, kas atrodas Preiļu ielā 34, Štikānos, Silmalas pagastā, pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
 19. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Vītollejas”, Vērēmu pagastā, pārdošanu atkārtotā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
 20. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Dzērves”, Ozolaines pagastā, pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
 21. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “(..)”, Čornajas pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 22. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “(..)”, Čornajas pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 23. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “(..)”, Dricānu pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 24. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “(..)”, Griškānu pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 25. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “(..)”, Mākoņkalna pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 26. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “(..)”, Nautrēnu pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 27. Par nekustamā īpašuma "Rāznas 42", Kaunatas pagasta Kaunatā daļas labprātīgu atsavināšanu sabiedrības vajadzībām no Katoļu baznīcas publisko tiesību juridiskas personas "Kaunatas Vissvētākās Jaunavas Marijas Apmeklēšanas draudze" un atlīdzības noteikšanas komisijas izveidošanu.
 28. Par dzīvokļu īpašumu reģistrāciju zemesgrāmatā.
 29. Par nekustamā īpašuma “(..)”, kas atrodas Čornajas pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu.
 30. Par nekustamā īpašuma, kas atrodas Miera iela (..), Čornaja, Čornajas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 31. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Dekšāres pagastā, Rēzeknes novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 32. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Rīgas ielā (..), Viļānos, Rēzeknes novadā, nosacītas cenas apstiprināšanu.
 33. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Kaunatas pagastā, nodošanu atsavināšanai Ē.S.
 34. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Maltas pagastā, nodošanu atsavināšanai I.K.
 35. Par nekustamā īpašuma “(..)” Nautrēnu pagastā, nodošanu atsavināšanai I.R.
 36. Par samaksas samazināšanu I.S. par īpašumā piešķirto zemi Stoļerovas pagastā.
 37. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7846 004 0422, 7846 005 0035, 7846 005 0077, 7846 005 0180, 7846 006 0024, 7846 007 0101, 7846 007 0115, 7846 007 0302, 7846 007 0236, 7846 009 0102, 7846 010 0100 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda Čornajas pagastā.
 38. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7846 005 0182, 7846 005 0199 apvienošanu un starpgabala statusa noteikšanu Čornajas pagastā.
 39. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7866 004 1193, 7866 004 1191 apvienošanu Lendžu pagastā.
 40. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7894 002 0046, 7894 002 0307 apvienošanu Stružānu pagastā.
 41. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 002 0346 sadali un robežu precizēšanu Ozolaines pagastā.
 42. Par ceļa servitūta nodibināšanu pašvaldībai piekritīgajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7868 004 **** par labu A.K. piederošajam īpašumam ar kadastra Nr. 7868 004 **** Lūznavas pagastā.
 43. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam "(..)" Feimaņu pagastā.
 44. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam "(..)" Gaigalavas pagastā.
 45. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam "(..)" Sakstagala pagastā.
 46. Par 2007.gada 23.novembra zemes nomas tipveida līguma Nr.19 darbības izbeigšanu ar A.D. Dricānu pagastā.
 47. Par medību tiesību nodošanu mednieku biedrībai “Čornaja” ,Čornajas pagastā.
 48. Par dzīvojamās telpas īres tiesību atzīšanu K.R. Dricānu pagastā.
 49. Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu A.M. Nautrēnu pagastā.
 50. Par dzīvojamās telpas īres tiesību atzīšanu A.F. Silmalas pagastā.
 51. Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu V.S. Viļānos.
 52. Par dzīvojamās telpas maiņas tiesību atzīšanu P.G. Rikavas pagastā.
 53. Par dzīvojamās telpas maiņas tiesību atzīšanu S.K Viļānos.
 54. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu V.V. Viļānos.
 55. Par personu izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības pirmās kārtas palīdzības reģistra.
 56. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam "Apskaņošanas aparatūras iegāde F.Trasuna muzejam “Kolnasāta".
 57. Par līdzfinansējumu biedrības “Griškānu pagasta sieviešu klubs “Smaids”” projektam “Āra klases izveidošana Griškānu pagasta pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem”.
 58. Par dalību LEADER projektu konkursā un līdzfinansējuma piešķiršanu projektam "Elektroniskās laika uzskaites sistēmas iegāde skriešanas tradīciju attīstībai Rēzeknes novadā".
 59. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta “Iekārtu iegāde Maltas bērnu rotaļu laukumam" ietvaros.
 60. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta ,,Silmalas kultūras nama sieviešu vokālā ansambļa "Noskaņa" tērpu iegāde’’ ietvaros.
 61. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta "Sporta inventāra iegāde Maltas vidusskolai" ietvaros.
 62. Par dalību projektā un līdzfinansējuma piešķiršanu projekta "Veloinfrastruktūras objektu izvietošana Viļānu apvienības teritorijā" ietvaros.
 63. Par dalību LEADER projektu konkursā un līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai "HK Viļāni" projektam "Hokejs vieno!".
Click to listen highlighted text!