Normatīvie akti vecākiem

Metodiskais  materiāls  par normatīvajiem aktiem vecākiem 

Normatīvais aktsĪss  komentārsNorāde uz  attiecīgo  saiti
Izglītības  likumsLikumā  noteikta  Ministru kabineta , IZM  un  pašvaldību komptence izglītībā. Tajā  noteikti  arī  vecāku, izglītojamo, pedagogu tiesības un pienākumi. Noteikta  skolas  pašpārvaldes  struktūra, izglītības  obligātums.http://www.likumi.lv/doc.php?id=50759
Vispārējās izglītības likumsLikumā noteikta  pirmsskolas posma, pmatizglītības posma, vidējās izglītības posma  saturs, darbības principi. Noteikta izglītojamo  slodze, speciālās izglītības  dažādie  veidi. Noteikta  arī  izglītības iestādes vadības  atbildība.http://www.likumi.lv/doc.php?id=20243
Bērnu  tiesību  aizsardzības likumsLikumā  noteikti  bērnu  tiesību  aizsardzības principi. Noteiktas  arī  bērna  pamattiesības un pienākumi, ģimenes  loma  bērna  audzināšanā, ārpusģimenes  aprūpe. Likums skaidro  arī  bērnu  tiesību  aizsardzības  organizācijas principus.http://www.likumi.lv/doc.php?id=49096
Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām  (31.07.2012., Nr. 533) [spēkā  līdz  31.08.2019.]Noteikumos  noteikts  mācību  saturs, kas  ir  jāsniedz  pirmsskolas  posmā pirmsskolas  vecuma  bērniem. Noteikti plānotie rezultāti, vērtēšanas principi.http://likumi.lv/doc.php?id=250854
Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem (21.11.2018., Nr. 716) [spēkā  no 01.09.2019.]https://likumi.lv/ta/id/303371
Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem (12.08.2014., Nr. 468) [spēkā  līdz  31.08.2020.]Šajos Ministru kabineta noteikumos  noteiktas  izglītības jomas, mācību  priekšmeti pa jomām. Noteikti arī  visu  mācību  priekšmetu standarti (saturs, kas  tiek  mācīts  skolēniem), mācību sasniegumu  vērtēšanas  principi.  /attiecas  tikai  uz  pamatskolas posmu/http://likumi.lv/doc.php?id=268342
Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem ( 27.11.2018., Nr. 747) [spēkā  no 01.09.2020.]https://likumi.lv/ta/id/303768
Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem (21.05.2013., Nr. 281)Šajos Ministru kabineta noteikumos  noteiktas  izglītības jomas, mācību  priekšmeti pa jomām. Noteikti arī  visu  mācību  priekšmetu standarti (saturs, kas  tiek  mācīts  skolēniem), mācību sasniegumu  vērtēšanas  principi.  /attiecas  tikai  uz  vidusskolas  posmu/http://likumi.lv/doc.php?id=257229
Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi  (01.02.2011., Nr. 89)Noteikumos noteiktas  galvenās  prasības  informācijas  apmaiņai  par  gadījumiem, kad  izglītojamie  neattaisnoti neapmeklē skolu.  Uz  šo noteikumu pamata  katra skola  izdod savu  kārtību  par  rīcību  šādās  situācijās.http://www.likumi.lv/doc.php?id=225270
Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos  (24.11.2009., Nr. 1338)Noteikumos noteikta  iestādes vadības kompetence izglītojamo drošības  nodrošināšanā, noteikta kārtība ekskursiju, pārgājienu, pastaigu, pasākumu, sporta  sacensību un nodarbību   organizēšanā.http://www.likumi.lv/doc.php?id=201106
Kārtība, kādā organizējama ilgstoši slimojošu izglītojamo izglītošanās ārpus izglītības iestādes (04.04.2006., Nr. 253)Noteikumos  noteikta  kārtība, kādā organizējamas  mācības, ja izglītojamais ilgāk  nekā mēnesi nevar  apmeklēt izglītības iestādi slimības dēļ. Mācības var organizēt uz laiku līdz 6 mēnešiem.http://www.likumi.lv/doc.php?id=132350
Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs (23.03.2010., Nr. 277)Noteikumi nosaka kārtību, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība vispārējās izglītības iestādēs, profesionālās izglītības iestādēs un interešu izglītības iestādēs.http://www.likumi.lv/doc.php?id=207125
Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem  (11.03.2003., Nr.112)Noteikumos  noteikta  kārtība, kādā  skolēni  ir  atbrīvojami  no  eksāmenu un ieskaišu kārtošanas 3., 6., 9. un 12.klašu noslēgumā. Noteiktas  arī  slimību  diagnozes, uz kuru pamata skolēni  var  būt  atbrīvojami no eksāmenu kārtošanas.http://www.likumi.lv/doc.php?id=72894
Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi (13.10.2015., Nr. 591)Noteikumos noteikta kārtība  par  to, kā  izglītojamo var  uzņemt  internātskolā, speciālajā izglītības iestādē vai grupā, kā  arī, kādā  veidā izglītojamie  no šīm  skolām   vai grupām tiek atskaitīti.https://likumi.lv/ta/id/277597
Click to listen highlighted text!