Rēzeknes novada pašvaldība aicina darbā “Kultūras un tūrisma pārvalde” vadītāju

Rēzeknes novada pašvaldība (reģ. Nr.90009112679, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības iestādes "Kultūras un tūrisma pārvalde” vadītāja amatu

Tiek izsludināts atklāts konkurss uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības iestādes "Kultūras un tūrisma pārvalde” vadītāja amatu. Amata kandidātiem jāatbilst šādām prasībām:
1. augstākā izglītība (izņemot 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību);
2. darba pieredze kultūras vadībā;
3. vēlama darba pieredze pašvaldības institūcijā vai valsts pārvaldē;
4. normatīvo aktu zināšanas kultūras centru, bibliotēku, muzeju un tūrisma jomā, spēja tajos orientēties un piemērot tos;
5. spēja analizēt liela apjoma dokumentus, tajā skaitā juridiskus dokumentus, novērtēt to atbilstību normatīvajam ietvaram;
6. prasme veikt uzdotos uzdevumus paaugstinātas intensitātes un ierobežota laika apstākļos;
7. prasme analizēt situāciju un rīcības sekas, atrast piemērotāko risinājumu;
8. zināšanas par pašvaldības darbību, tās organizatorisko struktūru un pārvaldes sistēmu;
9. valsts valodas prasme augstākajā pakāpē;
10. vismaz vienas svešvalodas, kas ir Eiropas Savienības oficiālā valoda, zināšanas;
11. prasme strādāt ar datoru, informācijas tehnoloģijām, kā arī ar biroja tehniku;
12. prasme strādāt ar elektroniskajām dokumentu vadības un citām sistēmām;
13. spēja pilnvērtīgi pielietot lietišķo rakstu valodas stilu ikdienas darbā;
14. jābūt izpratnei par ētikas normām, jāspēj strādāt komandā, jāspēj plānot un organizēt savu un padoto darbinieku darbu, jāpiemīt radošai un elastīgai domāšanai, iniciatīvai;
15. jābūt augstai saskarsmes kultūrai, atbildības sajūtai un precizitātei;
16. nevainojama reputācija.
Pamatdarba atalgojums pārbaudes laikā EUR 1401,25.
Pamatdarba atalgojums pēc pārbaudes laika EUR 1475,00 – saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim, Darbiniekam – atbilstoši novērtējumam.

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.
Amata kandidāti līdz 2023. gada 8. marta plkst. 14.00 ievieto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A, LV-4601, vai nosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai nosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv šādus dokumentus:
1. motivācijas vēstuli;
2. profesionālās darbības aprakstu (CV);
3. pieteikuma anketu;
4. izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
5. Rēzeknes novada pašvaldības Kultūras un tūrisma pārvaldes attīstības koncepciju (ne vairāk kā viena A4 formāta lapaspuse);
6. likumā noteiktajā gadījumā, dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kāds nepieciešams amata pienākumu veikšanai.

Kontaktinformācija 64607174; 64607202. Amata kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē amata kandidātu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – amata kandidātu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi un darba interviju - tiek uzaicināti tie amata kandidāti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Click to listen highlighted text!