Stājies spēkā jaunais Rēzeknes novada Viļānu apvienības (Viļānu pilsētas, Viļānu, Dekšāres un Sokolku pagasta) teritorijas plānojums

Teritorijas plānojums

Rēzeknes novada dome 2022. gada 21. jūlijā pieņēma lēmumu (protokols Nr. 19, 3.§) “Par Rēzeknes novada Viļānu apvienības teritorijas plānojuma gala redakcijas un saistošo noteikumu Nr. 54 “Rēzeknes novada teritorijas Viļānu apvienības teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” izdošanu”.

Atbilstoši normatīvajiem aktiem, pēc saistošo noteikumu spēkā stāšanās un minētā lēmuma publicēšanas oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, tika nodrošināts 2 mēnešu laiks gan fiziskām, gan juridiskām personām teritorijas plānojuma pārsūdzēšanai. Neviens iesniegums ar sūdzību netika saņemts. Papildus viens mēnesis likumdošanā tika paredzēts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sava izvērtējuma sniegšanai par teritorijas plānojumā noteikto prasību atbilstību normatīvajiem aktiem. Izvērtējumā ministrija sniedza norādes un rekomendācijas, balstoties uz kurām Rēzeknes novada pašvaldība veica korekcijas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos un 2022. gada 3. novembrī pieņēma lēmumu (prot. Nr. 29, 2.§) “Par Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 3. novembra saistošo noteikumu Nr. 61 “Par Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 21. jūlija saistošo noteikumu Nr.56 “Rēzeknes novada Viļānu apvienības teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā” izdošanu”.

2022. gada 14. novembrī tika saņemts ministrijas atzinums, kurā atzīmēts, ka no Viļānu apvienības teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem ir izslēgtas vai precizētas normas, kas tika norādītas kā neatbilstošas normatīvajiem aktiem un jauno Rēzeknes novada Viļānu apvienības teritorijas plānojumu var īstenot.

Pēc publikācijas oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” – 2022. gada 17. novembrī stājās spēkā jaunais Rēzeknes novada Viļānu apvienības (Viļānu pilsētas, Viļānu, Dekšāres, Sokolku pagasta) teritorijas plānojums.

Rēzeknes novada Viļānu apvienības teritorijas plānojums skar daudz un dažādas jomas – zemes īpašumu izmantošanas, uzņēmējdarbības attīstības, kultūras pieminekļu aizsardzības, vērtīgo ainavu aizsardzības, infrastruktūras, vides un dabas aizsardzības un citus teritorijas attīstības jautājumus. Pašvaldība, izstrādājot šo plānošanas dokumentu, savu iespēju un kompetences robežās ir mēģinājusi līdzsvarot visu pušu intereses, ņemot vērā arī novada teritorijas attīstības iespējas. Būtiski atzīmēt, ka teritorijas plānojumā netiek noteiktas un dublētas prasības, kas ir atrunātas kādā citā ārējā normatīvajā aktā – likumā vai Ministru kabineta noteikumos.

Teritorijas plānojums tiek apstiprināts kā pašvaldības saistošie noteikumi, tādēļ tas ir saistošs jebkurai personai (gan juridiskai, gan fiziskai), kurai pieder vai tiek izmantots un apsaimniekots kāds nekustamais īpašums Rēzeknes novada Viļānu pilsētā, Viļānu, Dekšāres un Sokolku pagastā.

Plašāka informācija TE

Tatjana Kārkliniece, Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja

Click to listen highlighted text!