Viļānu apvienības iedzīvotāju ievērībai – iespēja sniegt priekšlikumus sava īpašuma Funkcionālā zonējuma maiņai

Rēzeknes novada pašvaldība informē, ka Rēzeknes novada dome 2021. gada 23. septembra sēdē pieņēma lēmumu “Par Viļānu novada pašvaldības domes 2018. gada 25. oktobra lēmuma “Par Viļānu novada Teritorijas plānojuma 2019.-2031. gadam izstrādes uzsākšanu” (prot. Nr. 13, 26. §) grozīšanu un 2020. gada 29. decembra lēmuma “Par Viļānu novada teritorijas plānojuma redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un atzinuma saņemšanai” (prot. Nr. 17, 1. §) atcelšanu”, kā arī groza lēmumā un tā pielikumā esošajā darba uzdevumā definēto plānošanas dokumenta nosaukumu no “Viļānu novada Teritorijas plānojums 2019.  2031. gadam” uz “Rēzeknes novada Viļānu apvienības teritorijas plānojums””.

Saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu, pašvaldības teritorijas plānojums ir attīstības plānošanas dokuments. Tajā, līdzsvarojot personu un sabiedrības intereses ar teritorijas ilgtspējīgas attīstības iespējām, tiek noteikts funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, reglamentēti teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi un aprobežojumi.

Rēzeknes novada Viļānu apvienības teritorijas plānojums ir saistošs visām juridiskām un fiziskām personām – zemes īpašniekiem, tiesiskajiem vadītājiem, kuriem ir īpašumi un kas atrodas Viļānu apvienības teritorijā.

Šobrīd iedzīvotājiem ir iespēja sniegt priekšlikumus funkcionālā zonējuma maiņai kādā konkrētā zemes gabalā, ja tāda nepieciešamība ir radusies saistībā ar plānoto īpašuma izmantošanu. Vēršam Jūsu uzmanību, ka jaunais Rēzeknes novada Viļānu apvienības teritorijas plānojums ir ilgtermiņa dokuments, tāpēc ir ļoti svarīgi pārdomāt nākotnes plānus attiecībā uz sava īpašuma izmantošanu.

Teritorijas plānojuma grafiskās daļas kartēs visiem zemes īpašumiem ir krāsojums (dzeltens, tumši dzeltens, zaļš, violets u.c.) jeb funkcionālais zonējums – Savrupmāju apbūves teritorija (DzS), Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM), Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzD), Lauksaimniecības teritorija (L), Mežu teritorija (M), Publiskās apbūves teritorija (P), Rūpnieciskās apbūves teritorija (R) u.c., kas nosaka prasības teritorijas izmantošanai un apbūves parametriem. Ja ir radušās neskaidrības par augstāk minēto, lūgums zvanīt uz norādīto tālruņa numuru vai rakstīt e-pastā.

Rakstiskus priekšlikumus funkcionālā zonējuma maiņai vai ieteikumus Viļānu TP izstrādei aicinām iesniegt Rēzeknes novada pašvaldībai līdz 2022. gada 1. februārim (adrese: Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601 vai Viļānu apvienības pārvalde, Kultūras laukums 1A, Viļāni, LV-4650; e-pasts: info@rezeknesnovads.lv).

Saziņai:

Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja Inga Kruste (tālrunis 27273566, inga.kruste@rezeknesnovads.lv);

Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja-kartogrāfe Tatjana Kārkliniece (tālrunis 64607205, tatjana.karkliniece@rezeknesnovads.lv).

Click to listen highlighted text!