Apstiprināts jaunais Rēzeknes novada teritorijas plānojums 2013.-2024. gadam

Rēzeknes novada pašvaldība paziņo, ka 2013. gada 21.februāra domes sēdē (protokols Nr.5, 95.§) ir apstiprināta Rēzeknes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2033.gadam, bet 2013. gada 1.augusta domes sēdē (protokols Nr.19, 1.§) ir apstiprināts Rēzeknes novada teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam un izdoti saistošie noteikumi Nr.3 „Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” (skat. 2013.gada 8.augusta publikāciju oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” - www.vestnesis.lv, sadaļa „Dažādi sludinājumi”).

Rēzeknes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2033.gadam un teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam un Vides pārskata izstrādātājs: SIA „Reģionālie projekti”, Rūpniecības iela 32b-502, Rīga, LV-1045, tālr. 67320809, www.rp.lv.

Ar apstiprināto ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2033.gadam, teritorijas plānojumu 2013.-2024.gadam un Vides pārskata dokumentiem, informatīvo ziņojumu, Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu par Vides pārskatu un informāciju par termiņiem monitoringa ziņojuma iesniegšanai var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldībā (Atbrīvošanas aleja iela 95, Rēzekne) un internetā pašvaldības mājas lapā.

Lai gan jaunais Rēzeknes novada teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam ir stājies spēkā 2013.gada 9.augustā, pašvaldība to būs tiesīga piemērot tikai pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ministra paziņojuma saņemšanas (orientējoši šī gada novembrī).

Rēzeknes novada attīstības plānošanas dokumenti ir izstrādāti Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/057 "Rēzeknes novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana" ietvaros.

GRAFISKĀ DAĻA (pagastu un novada kartes)
Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi (I daļa)
Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi (II daļa)

Informatīvais ziņojums
Paskaidrojuma raksts
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Vides pārskats
Sēdes protokols

Click to listen highlighted text!