Kaunatas vidusskola iesaistās Erasmus + Skolu apmaiņas partnerību projektā (KA229)

Publicēts 12.12.2019

Novembra nogalē trīs Kaunatas vidusskolas pedagogi: informātikas un matemātikas skolotāja Evita Kairiša, ķīmijas skolotāja Žanna Kistere un projekta koordinatore Anita Klismete apmeklēja Bulgārijas pilsētu Vidinu, lai piedalītos 1. projekta Nr. 2019-1-BG01-KA229-062359_6 sanāksmē.

Kaunatas visusskola ir iesaistījusies Erasmus+ programmas skolu apmaiņas partnerību projektā, ko koordinē Bulgārija. Kopā ar citām partnerskolām no Itālijas, Serbijas, Rumānijas un Portugāles skola darbosies divu gadu projektā “The Da Vinci Code”. Projekta galvenais mērķis ir skolēnu iesaistīšana starpdisciplinārās mācību stundās un projektu metodē balstītu uzdevumu izstrāde un veikšana. Tehnoloģiju gada ietvaros šis projekts ir ļoti nozīmīgs Kaunatas vidusskolai, jo tas tieši saistīts ar kompetencēs balstītas mācīšanās ideju un metožu izmantošanu mācību un ārpusstundu darbā. Turklāt, Kaunatas vidusskolas pedagogiem būs iespēja prezentēt savu un gūt citu Eiropas skolu pieredzi STEM mācību priekšmetos un starpdisciplinārajā pieejā.

Pirmajā tikšanās reizē tika pārrunāti projekta mērķi un uzdevumi, sadalīti pienākumi un atbildība par projekta realizācijas gaitu. Katra dalībskola prezentēja labās prakses piemēru starpdisciplināras mācību stundas vai projekta kontekstā. Viesiem bija iespēja iepazīt starpdisciplināru pieju dabaszinātņu izglītībā, izmantojot portālu Scientix, kas ir lielākais Eiropas skolu tīkla projekts, visi labprāt iesaistījās, pētot slepenās kastes, saules pulksteni, spektrometru u.c.

Dalībskolu pārstāvji kopīgi izstrādāja vienotu starpdisciplinārās stundas plānu, kas tiks izmantots, veidojot starpdisciplinārās mācību stundas katrā dalībskolā.

Pēdējā projekta sanāksmes dienā skolotāji piedalījās improvizētās starpdisciplinārās mācību stundās: Māksla un STEM, kā arī “Izlaušanās istaba” (Escape Room). Nodarbību laikā dalībnieki dalījās savā pieredzē starpdisciplinārās mācību stundas organizēšanā, diskutēja par šīs pieejas plusiem, norādīja uz problēmām, kas risināmas. Tas viss sekmēs skolotāju profesionālo kompetenci un uzlabos mācību procesu nākotnē.

Nākamā projekta sanāksme notiks Kaunatā 2020. gadā no 11. maija līdz 15. maijam. Kaunatas vidusskola uzņems 30 ārzemju viesus (20 skolēnus un 10 skolotājus). Projekta galvenā tēma būs: STEM, starpdisciplināra mācību stunda, Da Vinci atklājumi un ideju pielietojums mūsdienās.

Projektu finansē Eiropas Komisija

Projekta koordinatore Anita Klismete

erasmus logoizglīt.agentua

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0