Malkas un kokskaidu granulu iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvaldei

Publicēts 27.06.2018

Iepirkuma identifikācijas nr.: ČPP 2018/3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 10.07.2018. līdz plkst. 9.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: malkas un kokskaidu granulu iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvaldei
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Čornajas pagasta pārvalde, Miera ielā 5, Čornaja, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads
Kontaktpersona: Oļegs Kvitkovskis, tel.26136507, e-pasts: info@cornaja.lv

ATBILDES
uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem
par iepirkuma „Malkas un kokskaidu granulu iegāde  Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvaldei”
(identifikācijas Nr. ČPP 2018/3) ) nolikuma pielikumā Nr.5 (Līguma projekts) iekļautajām prasībām
1.JAUTĀJUMS

Vai preces pieņemšanu neapliecina pušu parakstīta pavadzīme, kas arī ir apmaksas pamatojums? Ierosināts grozīt nolikuma pielikuma Nr.5 (Līguma projekts) 4.1.punkta redakciju.
Atbilde uz 1.JAUTĀJUMU
Līguma projekta 5.2.punktā ir noteikts, ka Pircēja un Pārdevēja pārstāvji veic Preces apskati un ar paraktiem preču pavadzīmē apliecina piegādātās Preces daudzuma atbilstību pavadzīmē norādītajam daudzumam un kvalitātes atbilstību Tehniskās specifikācijas prasībām, no kā var saprast, ka Pircējs ir piekritis rēķina apmaksai. Turklāt, Līguma projekta 5.5.punktā ir paredzēts, ka Pircējs apmaksā tikai atbilstošās Preces vērtību. Ņemot vērā šīs Līguma projekta 5.2. un 5.5.punktā iekļautās prasības, Līguma 4.1.punkta grozīšana nav nepieciešama.
2.JAUTĀJUMS
Vai no Līguma pielikuma 6.2.punkta ir skaidri saprotams, no kādas preces vērtības tiek rēķināts līgumsods? Vai līgumsods nav jāierobežo? Ierosināts grozīt nolikuma pielikuma Nr.5 (Līguma projekts) 6.2. un 6.3.punkta redakciju.
Atbilde uz 2.JAUTĀJUMU
Līguma projekta 6.2.punktā ir paredzēts līgumsods par preces piegādes termiņa nokavējumu, līdz ar ko ir saprotams, ka tas rēķināms tikai un vienīgi no tās preces vērtības, kura ir piegādāta ar nokavējumu, tādēļ nav nepieciešamības papildināt šo Līguma projekta punktu ar vārdiem “ar nokavējumu”. Līgumsoda ierobežojums ir noteikts Civillikuma 1716.panta trešajā daļā, saskaņā ar kuru līgumsods par saistību nepienācīgu izpildi vai neizpildīšanu īstā laikā (termiņā) var tikt noteikts pieaugošs, taču kopumā ne vairāk par 10 procentiem no pamatparāda vai galvenās saistības apmēra. Ņemot vērā, ka līgumsoda ierobežojums ir noteiks likumā, nav nepieciešamības noteikt to Līguma projekta 6.2. un 6.3.punktā.
3.JAUTĀJUMS
Vai līgumā nav jāatrunā preces pasūtīšanas kārtība?
Atbilde uz 3.JAUTĀJUMU
Pasūtītājs plāno veikt preču pasūtīšanu telefoniski, vai sazinoties ar piegādātāju pa e-pastu, pusēm par to savstarpēji vienojoties pēc līguma noslēgšanas, tāpēc nebūtu lietderīgi Līguma projektā noteikt kādu konkrētu preču pasūtīšanas kārtību.
Vienlaicīgi komisija paskaidro, ka grozījumu veikšana iepirkuma, kas tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 9.pantā noteiktajā kārtībā, nolikumā un tā pielikumos nav paredzēta likumā. Gadījumos, kad iepirkuma nolikumā iekļautās prasības ir atzīstamas par neatbilstošām Publisko iepirkumu likuma 2.pantā noteiktajiem mērķiem, vai citām normatīvo aktu prasībām, pasūtītājs pieņem lēmumu par iepirkuma pārtraukšanu un jaunā iepirkuma izsludināšanu, paredzot atbilstošu prasību iekļaušanu nolikumā. Piedāvātie iepirkuma nolikuma grozījumi nav būtiski, tādēļ nav saskatāms pamats iepirkuma pārtraukšanai.

Nolikums

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0