Noslēdzoties zemes reformai Rēzeknes novadā, zemes lietu speciālisti saņem Pateicības rakstus

Publicēts 20.01.2016

2016. gads Rēzeknes novada zemes lietu speciālistiem iesācies ar labi padarīta darba sajūtu – pēc 25 darbīgiem gadiem, kad risināts ne mazums sarežģītu problēmu un pieņemti dažādi atbildīgi lēmumi, jau 2015. gada rudenī domes sēdē pieņemts lēmums par zemes reformas pabeigšanu novadā. Lai izteiktu pateicību zemes lietu speciālistiem par padarīto, kā arī pārrunātu tālāko darbu, 13. janvārī speciālisti pulcējās uz tikšanos Rēzeknes novada pašvaldībā.

“Darbs pie zemes reformas nebija viegls,” atzina Rēzeknes novada pašvaldības vecākā zemes lietu speciāliste Marta Vizule, “daudz tika strādāts, analizēti un pārskatīti saraksti, risinātas samilzušās problēmas, pieņemti lēmumi un darītas daudzas lietas, kuras pat nav iespējams uzskaitīt, tomēr tagad ir liels gandarījums, ka, kopīgi strādājot, esam nogājuši šo ceļu līdz galam.” Marta Vizule kolēģiem vēlēja būt tikpat cilvēcīgiem un pozitīviem kā līdz šim: “Tikai ar savām labajām domām un darbiem mēs veidojam mieru, sapratni un saticību gan ģimenē, gan darbavietā, gan visapkārt.” Sveicieniem pievienojās arī Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece Elvīra Pizāne: “Darba smagumu nereti esat iznesuši tikai uz saviem pleciem un šim darbam esat atdevuši daļiņu sirds. Lai jums veselība, izturība un spēks arī turpmāk!”

Par godprātīgu un profesionālu darbu zemes reformas procesa pabeigšanā un veiksmīgu sadarbību zemes jautājumu risināšanā Rēzeknes novada pašvaldības Pateicības rakstus saņēma:

Marija Jačeikina, Audriņu pagasts,
Janīna Adijāne, Bērzgales pagasts,
Edgars Paškovs, Čornajas pagasts,
Normunds Mozgis, Dricānu pagasts,
Arnolds Taranda, Feimaņu pagasts,
Valentīna Puste, Gaigalavas pagasts,
Aivars Vigups, Griškānu pagasts,
Anna Kūkoja, Ilzeskalna pagasts,
Viktors Grišunovs, Kaunatas pagasts,
Silvija Kipļuka, Lendžu pagasts,
Ingrīda Černiševa, Lūznavas pagasts,
Aija Gribuste, Mākoņkalna pagasts,
Viktors Šmaukstelis, Maltas pagasts,
Aivars Počs, Nagļu pagasts,
Elita Velikāne, Nautrēnu pagasts,
Antoņina Čistjakova, Ozolaines pagasts,
Jana Jakuškina, Ozolmuižas pagasts,
Aivars Lebuss, Pušas pagasts,
Valentīna Bebriša, Rikavas pagasts,
Arvīds Baranovskis, Sakstagala un Kantinieku pagasts,
Aivars Stafeckis, Marija Nizina, Silmalas pagasts,
Lelde Arbidāne, Stoļerovas pagasts,
Iveta Misjūne, Stružānu pagasts,
Vitolds Bautris, Stružānu pagasts,
Laimdota Melne, Vērēmu pagasts.

Jāteic, ka vairāki speciālisti zemes lietu pārvaldības jautājumus “izkoduši līdz kaulam”, jo šajā jomā katrs savā pagasta pārvaldē nostrādājuši vairāk nekā 20 gadus. Tie ir: Aivars Vigups, Aivars Počs, Arvīds Baranovskis, Antoņina Čistjakova, Anna Kūkoja, Aivars Lebuss, Laimdota Melne, Marija Nizina, Marija Jačeikina, Viktors Grišunovs, un Viktors Šmaukstelis.

Līdz ar zemes reformas noslēgumu un izvērtējot zemes lietu speciālistu darba apjomu un lietderību, 2015. gada 17. decembra Rēzeknes novada domes sēdē tika nolemts veikt izmaiņas zemes lietu speciālistu darbā. “Šādas reorganizācijas nepieciešamība bija izveidot efektīvi darbojošos struktūru, nepalielinot pašvaldības kopējo atlīdzības fondu. Turpmāk zemes lietu speciālisti vairs nebūs pagastu pārvalžu amatu sarakstos, bet gan kā Zemes pārvaldības dienesta darbinieki, līdzīgi kā šobrīd tas jau ir ar sociālajiem darbiniekiem, kuri strādā uz vietas pagastā, bet ir tiešā Sociālā dienesta, nevis pagasta pārvaldes pakļautībā,” paskaidroja Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Troška.

Kā atklāja jaunizveidotā Zemes pārvaldības dienesta vadītājs Juris Zvīdriņš, izvērtējot turpmākās zemes lietu speciālistu slodzes pagastos, kā atskaites punkts tika ņemts Silmalas pagasts: “Šajā pagastā ir vislielākais zemes vienību skaits, ar ko būs jāturpina strādāt, līdz ar to Silmalas pagastā zemes lietu speciālista viena slodze tika ņemta kā bāze, lai izvērtētu darba apjomu arī citos pagastos. Tāpat līdzīgi kā līdz šim pilna slodze paliks Sakstagala un Kantinieku pagastam kopā. Nemainīgi tiks atstāti arī tie pagasti, kur zemes lietu speciālista pienākumus pildīja lietveži, piemēram, Gaigalava, Bērzgale un Lendži – šajos pagastos slodzes paliks tādas pašas, kā bija līdz šim,” pastāstīja Juris Zvīdriņš. Lielākās izmaiņas skars tos pagastus, kuros zemes lietu speciālistu darbs tiks apvienots diviem pagastiem kopā, piemēram, Dricānu un Stružānu pagastā, Ozolaines un Ozolmuižas pagastā un citur.

Zemes lietu speciālistu darba apjoms pa pagastiem:
Silmalas pagasts – 1 slodze (kā bija līdz šim),
Sakstagala un Kantinieku pagasts – 1 slodze (kā bija līdz šim),
Čornajas un Stoļerovas pagasts – 1 slodze,
Dricānu un Stružānu pagasts– 1 slodze,
Feimaņu un Lūznavas pagasts – 1 slodze,
Maltas un Pušas pagasts – 1 slodze,
Ozolaines un Ozolmuižas pagasts – 1 slodze,
Kaunatas un Mākoņkalna pagasts – 1 slodze,
Rikavas un Nagļu pagasts – 0,5 slodze,
Nautrēni un Ilzeskalns – 0,8 slodze,
Audriņu pagasts – 0,5 slodze,
Griškānu pagasts – 0,5 slodze,
Gaigalavas pagasts – 0,3 slodze,
Vērēmu pagasts – 0,25 slodze,
Bērzgales pagasts – 0,2 slodze,
Lendžu pagasts – 0,2 slodze.

Lai atlasītu atbilstošākos zemes lietu speciālistus, kuri turpinās darbu, šobrīd notiek iekšējais konkurss. Rēzeknes novada pašvaldības iestādēs strādājošie uz astoņām vakantajām zemes lietu speciālistu vietām var pieteikties līdz 22. janvārim. Atlasot pretendentus, tiks izvērtēta viņu līdzšinējā pieredze ar zemes lietu vai nekustamo īpašumu jautājumu kārtošanu pašvaldībā, valsts valodas zināšanas, izglītība un datorprasmes.

Jaunajā režīmā Zemes pārvaldības dienests darbu sāks no 1. februāra. Lai gan zemes reforma novadā ir pabeigta, darba netrūks arī jaunajam dienestam – nepieciešams ierakstīt Zemes grāmatā pagastiem piederošās zemes, kā arī turpināt darbu ar zemes nomas un nodokļu administrēšanas jautājumiem. Jāatzīmē, ka iedzīvotājiem šīs izmaiņas netraucēs visus ar zemes ierīcību un nomu saistītos jautājumus līdzīgi kā līdz šim saņemt pagastu pārvaldēs.

 

 

Madara Ļaksa,
Rēzeknes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Autores foto
Fotogalerija

 

 

 

 

 

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0