Par PSIA “Maltas DzKSU” valdes locekles Annas Pinkas rīcības izvērtēšanu

Publicēts 07.03.2016

2016. gada 1. martā Rēzeknes novada pašvaldībā tika saņemts Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (turpmāk – KNAB) pieprasījums ar aicinājumu izvērtēt pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Maltas dzīvokļu – komunālās saimniecības uzņēmuma” (turpmāk – PSIA “Maltas DzKSU”) valdes locekles Annas Pinkas rīcību, iesniedzot kapitāla daļu turētājam iesniegumus par atļauju veikt papildus darbus, kā arī slēdzot pakalpojumu līgumus, neievērojot likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk – Likuma) 7.panta 5.3 daļā noteiktos ierobežojumus publiskas personas kapitālsabiedrības valdes loceklim.

2016. gada 3. martā kārtējā Rēzeknes novada domes sēdē tika izskatīts jautājums par PSIA “Maltas DzKSU” valdes locekles A. Pinkas rīcības izvērtēšanu. Ņemot vērā uzsākto administratīvā pārkāpuma lietvedību un izvērtēšanas procesuālās darbības, kas saistītas ar pašvaldības kapitālsabiedrības valsts amatpersonai noteikto ierobežojumu un aizliegumu pārkāpšanu atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksam, jautājums tika skatīts domes sēdes slēgtajā daļā.

Rēzeknes novada dome pieņemot lēmumu, iepazinās ar KNAB pieprasījumā izklāstīto informāciju, atbilstoši kurai PSIA “Maltas DzKSU” valdes locekle Anna Pinka, pārkāpjot Likumā noteiktos ierobežojumus, ir veikusi papildus darbus (slēgti pakalpojumu līgumi par būvuzraudzības līgumu īstenošanu, par tehnisko konsultāciju un būvniecības eksperta pakalpojumiem, par projektu pieteikumu sagatavošanu, par tehnisko atzinumu kvalitātes kontroli un pārbaudi desmit dažādos Eiropas Savienības struktūrfondu projektos vairākās Latvijas vietās), izvērtēja klātesošās valdes locekles A. Pinkas sniegtos paskaidrojumus, izteiktos deputātu un kapitāla daļu turētāja pārstāvja V. Skudras viedokļus, atzina, ka PSIA “Maltas DzKSU” valdes locekle A. Pinka, pildot valsts amatpersonas pienākumus, pieļāvusi Likuma pārkāpumus, ar ko zaudējusi uzticību.

Rēzeknes novada dome, balsojot 10 balsīm “par” (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Monvīds Švarcs, Rita Žurzdina), 1 balsi “pret” (Staņislavs Šķesters), 5 deputātiem atturoties (Vinera Dimpere, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Aleksandra Ostrovska, Pēteris Stanka), nolēma izteikt neuzticību PSIA “Maltas DzKSU” valdes loceklei A. Pinkai, uzdodot PSIA “Maltas DzKSU” kapitāla daļu turētāja pārstāvim Vitālijam Skudram sasaukt dalībnieku sapulci un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atsaukt no amata valdes locekli A. Pinku.

Jāatzīmē arī tas, ka par atļaujas sniegšanu amatu savienošanai vienā no projektiem PSIA “Maltas DzKSU” valdes loceklei A. Pinkai, neievērojot Likuma 7. panta 5.3 daļā noteiktos ierobežojumus, PSIA “Maltas DzKSU” kapitāla daļu turētājs, Maltas pagasta pārvaldes vadītājs Vitālijs Skudra 2016. gada 19. februārī ir disciplināri sodīts- izteikts rājiens.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0