Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoli Nautrēnu pagastā par zemes vienību Nr.3 ar kadastra apzīmējumu 6876 004 0187

Publicēts 13.11.2019

Paziņojums
Izsoles noteikumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0