Pieejams finansējums vides izglītības nometņu organizēšanai skolas vecuma bērniem

Publicēts 05.01.2015

Tiek izsludināts projektu konkurss vadlīnijas „Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātē „Vides izglītības nometņu organizēšana skolas vecuma bērniem” finansējuma saņemšanai 2015.gadā.

Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) administrācija, saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 2014.gada 15.decembra sēdes Nr.18 lēmumu, izsludina projektu konkursa I kārtu vadlīnijas  „Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātē „Vides izglītības nometņu organizēšana skolas vecuma bērniem” finansējuma saņemšanai 2015.gadā. Projektu konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt projektus, kuru ietvaros tiek veicināta skolas vecuma bērnu vides izglītība un audzināšana.

Projektu konkursa ietvaros tiek atbalstītas diennakts vai dienas vides izglītības nometņu organizēšana skolas vecuma bērniem, t.sk., bērniem ar īpašām vajadzībām, kuru mērķis ir veicināt izpratni par vidi un dabu, tās problēmām un motivēt aktīvai darbībai vides aizsardzībā, kur vismaz 50% no kontaktnodarbībām tiek veltītas tēmām, kas saistītas ar vides un dabas aizsardzību un resursu taupīšanu.

Projekta iesniedzējs var būt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, pašvaldību un privātās izglītības iestādes, kas reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā.

Konkursā pieejamais finansējums no Fonda līdzekļiem ir EUR 80 000.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš: 2015.gada 19.janvāris – 2015.gada 30.janvāris.

Projekta iesniegums, noformēts atbilstoši konkursa nolikuma prasībām, ir jāiesniedz Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijā (Rīgā, Eksporta ielā 5, LV–1010) personīgi darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00, sūtot ierakstītā vēstulē pa pastu vai elektroniskā dokumenta veidā.

Projektu konkursa nolikums un tā pielikumi elektroniski ir pieejami Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas mājas lapas www.lvafa.gov.lv sadaļā – „Projektu konkursi”, „Projektu konkursa nolikumi”.

Sīkāka informācija par konkursu: tālr. 67503323, e-pasts: lvafa@lvafa.gov.lv

Informācijas avots: Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0