Publicējamā informācija par kustamās mantas – traktora piekabes 2PTS 4 pārdošanu mutiskā izsolē Lendžu pagastā

Publicēts 21.11.2018

1. Izsoles objekts – Rēzeknes novada pašvaldības Lendžu pagasta pārvaldes turējumā nodotā traktora piekabe 2PTS 4, valsts Nr. P2358LN, brūnā krāsā.

2. Izsoles sākumcena (nosacītā cena) EUR 362,21 (trīs simti sešdesmit divi eiro 21 cents), izsoles solis 5.00 (pieci eiro 00 centi).

3. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājuma nauda EUR 36.00 (trīsdesmit seši eiro 00 centi) un reģistrācijas maksa EUR 5.00 (pieci eiro 00 centi) izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā.

4. Dalībnieku pieteikšanās termiņš un vieta – līdz 2018. gada 11. decembrim, plkst.09.00 Rēzeknes novada pašvaldības Lendžu pagasta pārvaldē, adrese: Viraudas ielā 3, Lendži, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads, LV–4625.

5. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli, pirmā.

6. Izsoles vieta un datums – Lendžu pagasta pārvaldes telpas, Viraudas ielā 3, Lendži, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads, 2018. gada 11. decembrī, plkst.10.00.

7. Izsoles objekta apskates vieta un laiks – Lendži, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads, darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst.12.00 un no 12.00 līdz plkst.17.00, iepriekš vienojoties pa tālruni: 28346149.

8. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības Lendžu pagasta pārvaldē pie lietvedes, Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv, Lendžu pagasta informatīvajā izdevumā “Siets”.

9. Kontaktpersona – Lendžu pagasta pārvaldes vadītājs Voldemārs Deksnis tālr.28346149.

Izsoles noteikumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0