Publicējamā informācija par pašvaldībai piederošās kustamās mantas – piekabes MMZ-771 un piekabes PRT-10 pārdošanu par brīvu cenu Vērēmu pagastā

Publicēts 12.07.2019

1. Pārdodamais objekts – piekabe MMZ-771 , valsts reģistrācijas Nr.P946LK, un piekabe PRT-10, valsts reģistrācijas Nr.P945LK.

2. Piekabes MMZ-771 pārdošanas cena EUR 1500 (viens tūkstotis pieci simti euro).

3. Piekabes PRT-10 pārdošanas cena EUR 900 (deviņi simti euro).

4. Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta –piecas darba dienas no sludinājuma publicēšanas „Rēzeknes Vēstīs” (līdz 23.07.2019.) Vērēmu pagasta pārvaldē Jāņa Zvīdra ielā 1, Sondoros, Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, LV 4647, pie lietvedes.

5. Pārdodamās mantas apskates vieta un laiks – „Katlu māja”, Sondori, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst.12.00 un no 12.30. līdz plkst.16.00, iepriekš vienojoties pa tālruni: 26358475.

6. Kontaktpersona – Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienības “Vērēmu pagasta pārvalde” komunālās saimniecības pārzinis Pēteris Grigorjevs tālr. 26358475.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0