Rēzeknes novada domes ārkārtas sēde (09.05.2019.)

Publicēts 09.05.2019

RĒZEKNES NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA

1. Par projekta “Dricānu kultūras nama zāles grīdas seguma atjaunošana un skatuves modernizācija” atbalstu

2. Par projekta “Dricānu kultūras nama skatuves apgaismojuma modernizācija” atbalstu

3. Par projekta „Jauno vecāku un bērnu klubiņa izveide” atbalstu

4. Par projekta „Grīdas remonts Stružānu pagasta sporta zālē” atbalstu

5. Par projekta “Koncerttērpu iegāde Stružānu un Dricānu pagasta kultūras nama sieviešu korim „Taunadze”” atbalstu

6. Par projekta “Silto smilšu istabas izveide Ilzeskalnā” atbalstu

7. Par projekta “Kaunatas estrādes teritorijas apgaismojums” atbalstu

8. Par projekta “Saglabāsim un popularizēsim Rāznas ezeru” atbalstu

9. Par atbalstu Stružānu pagasta pārvaldes jauniešu biedrības „DINAMIKA PLUS” projekta “Sociālo prasmju centra “Sniedz roku” izveide Stružānu pagasta kultūras namā” līdzfinansēšanai

10. Par projekta “Tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras izbūve Rāznas Nacionālajā parkā 5. kārta” atbalstu

11. Par projekta “Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienības “Lendžu pagasta pārvalde” administratīvās ēkas piebraucamā laukuma seguma nomaiņa un labiekārtošana” atbalstu

12. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta “Tautas tērpu iegāde Nagļu pagasta tautas deju kolektīvam “Pipareņš”” ietvaros

13. Par projekta “Aprīkojuma iegāde Kaunatas tautas nama kultūras pasākumu nodrošināšanai” atbalstu

14. Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā „Deju kolektīva “RĒZNA” tautas tērpu un apavu iegāde”

15. Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā „Sajūtas istabas ierīkošana ar relaksācijas un stimulācijas sajūtām Rēzeknes novada bērniem”

16. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta „Skaņas aparatūras iegāde Audriņu pagasta māksliniecisko pašdarbības kolektīvu darbības apskaņošanai” ietvaros

17. Par projekta “Kultūrvēstures un dabas mantojuma – Rāznas nacionālais parks un valsts kultūras aizsardzības pieminekļa Lūznavas muižas apbūve un parks teritoriju sakārtošana, labiekārtošana un pieejamības uzlabošana” atbalstu

18. Par projekta “Deju kolektīva “Lūznava” koncerttērpi” atbalstu

19. Par projekta “Jūgendstila tērpu kolekcija Kadriļu deju grupas radošās darbības nodrošinājumam” atbalstu

20. Par iestādes “Maltas pagastu apvienība” projekta “Sociālā atbalsta un pašapkalpošanās prasmju telpa Ozolaines tautas namā” atbalstu

21. Par projekta “Skatuves aizkaru iegāde un uzstādīšana Feimaņu kultūras namam” atbalstu

22. Par projekta “Feimaņu pagasta deju kolektīvu skatuves tērpu iegāde” atbalstu

23. Par iestādes “Maltas pagastu apvienība” projekta “Dīķa atjaunošana un teritorijas labiekārtošana Pušas ciemā” atbalstu

24. Par iestādes “Maltas pagastu apvienība” projekta “Āra deju plača ierīkošana pie Maltas kultūras nama” atbalstu

25. Par biedrības “Rogovkīši” projekta “Lai labi skan” atbalstu

26. Par projekta “Vienādas iespējas visiem” atbalstu

27. Par projekta “Kultūra vieno gadsimtus” atbalstu

28. Par projekta “Nautrēnu pagasta halles labiekārtošana” atbalstu

29. Par projekta “Dejosim ar prieku” atbalstu

30. Par apmaksātā ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Rēzeknes novada domes priekšsēdētājam

31. Par projekta “Infrastruktūras sakārtošana pakalpojumu pieejamībai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” atbalstu

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0