Rēzeknes novada domes sēde (03.10.2019.)

Publicēts 07.10.2019

Darba kārtībā:

1. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības Darbinieku novērtēšanas nolikumā

2. Par pašvaldības budžeta finansējamo pedagogu likmju skaitu Rēzeknes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs

3. Par nekustamā īpašuma Jaunības ielā 15, Rikavā, Rikavas pagastā, Rēzeknes novadā, telpas Nr.49 nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu

4. Par nekustamā īpašuma Jaunības ielā 15, Rikavā, Rikavas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu Nr.4. Nr.5., Nr.6., Nr.7 nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu

5. Par neapbūvēto zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7844 002 0293 un 7844 002 0433 Bērzgales pagastā nomas tiesību izsoli

6. Par neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6874 001 0226 Nautrēnu pagastā nomas tiesību izsoli

7. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Upeslīči” Bērzgales pagastā pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

8. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Nr.(..), „Ainas”, Nautrēnu pagasts, izsoles rezultātu apstiprināšanu

9. Par pašvaldības kustamās mantas – pasažieru autobusa SETRA S 309 HD – izsoles atzīšanu par nenotikušu Feimaņu pagastā

10. Par dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā

11. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2019. gada 5. septembra lēmumā “Par dzīvokļa īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā”

12. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Lakstīgalu ielā 1, Vecružinā, Silmalas pagastā, nodošanu atsavināšanai E. F.

13. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Lakstīgalu ielā 1, Vecružinā, Silmalas pagastā, nodošanu atsavināšanai A. K.

14. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Lakstīgalu ielā 1, Vecružinā, Silmalas pagastā, nodošanu atsavināšanai K. M.

15. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Lakstīgalu ielā 1, Vecružinā, Silmalas pagastā, nodošanu atsavināšanai S. B.

16. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Lakstīgalu ielā 1, Vecružinā, Silmalas pagastā, nodošanu atsavināšanai V. K.

17. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Lakstīgalu ielā 1, Vecružinā, Silmalas pagastā, nodošanu atsavināšanai E. V.

18. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Lakstīgalu ielā 1, Vecružinā, Silmalas pagastā, nodošanu atsavināšanai T.M.

19. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Lakstīgalu ielā 1, Vecružinā, Silmalas pagastā, nodošanu atsavināšanai A. K.

20. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Lakstīgalu ielā 2, Vecružinā, Silmalas pagastā, nodošanu atsavināšanai V. K.

21. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Lakstīgalu ielā 2, Vecružinā, Silmalas pagastā, nodošanu atsavināšanai A. P.

22. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Egļu ielā 2, Lendžos, Lendžu pagastā, nodošanu atsavināšanai I. K.

23. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Egļu ielā 2, Lendžos, Lendžu pagastā, nodošanu atsavināšanai E. U.

24. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Egļu ielā 2, Lendžos, Lendžu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

25. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Jaunatnes ielā 1, Lūznavā, Lūznavas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

26. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Jaunatnes ielā 1, Lūznavā, Lūznavas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

27. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Jaunatnes ielā 1, Lūznavā, Lūznavas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

28. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Jaunatnes ielā 3, Lūznavā, Lūznavas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

29. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Jaunatnes ielā 3, Lūznavā, Lūznavas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

30. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Parka ielā 2, Lūznavā, Lūznavas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

31. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Mediķu ielā 2, Veczosnā, Lūznavas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

32. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Ezeru ielā 6, Sondoros, Vērēmu pagastā nosacītas cenas apstiprināšanu

33. Par nekustamā īpašuma “Dricānu vidusskola”, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, būves ar kadastra apzīmējumu 7850 005 0327 001 telpu daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Maziča”

34. Par pakalpojuma maksas apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības struktūrvienībā “Nagļu pagasta pārvalde”

35. Par pakalpojuma maksas apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības struktūrvienībā “Vērēmu pagasta pārvalde”

36. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2012. gada 6. septembra lēmumā „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām nekustamā īpašuma tiesiskā valdījumā esošām zemes vienībām un ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Stoļerovas pagastā”

37. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7852 007 0183 sadali Feimaņu pagastā

38. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Olūtiņi” Lūznavas pagastā

39. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Kāinieki” Silmalas pagastā

40. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Zvaigznes” Vērēmu pagastā

41. Par 2014.gada 6.marta zemes nomas līguma Nr.160/513 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā

42. Par 2014. gada 28. maija zemes nomas līguma Nr.63 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā

43. Par 2014. gada 28. maija zemes nomas līguma Nr.62 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā V.O. Stružānu pagastā

44. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu

45. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu

46. Par atteikšanos izsniegt atļauju amatu savienošanai Valentīnai Platonovai

47. Par Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības „Lūznavas pagasta pārvalde” piedalīšanās Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta Nr. LV-RU-008 “630 Versts Full of Feelings (Versts of Feelings)” īstenošanā atbalstu

48. Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifa apstiprināšanu Vērēmu pagasta objektā “Adamovas muiža”

49. Par siltumapgādes pakalpojuma tarifa apstiprināšanu Vērēmu pagasta objektā “Adamovas muiža”

50. Par izdoto Rēzeknes novada pašvaldības 2019. gada 19. septembra saistošo noteikumu Nr.43 “Par ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumiem Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs” precizēšanu

Domes sēdes protokols
Domes sēdes lēmumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0