Rēzeknes novada domes sēde (07.07.2016.)

Publicēts 06.07.2016

Domes sēdes darba kārtība:

1. Par izdoto Rēzeknes novada pašvaldības 2016. gada 3. marta saistošo noteikumu Nr.66 „Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2009. gada 3. decembra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par Rēzeknes novada pašvaldības nodevām”” precizēšanu

2. Par Kalnezeru Katoļu pamatskolas direktores Kristīnes Leščinskas atbrīvošanu no amata

3. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2013. gada 18. jūlija lēmumā “Par Rēzeknes novada pašvaldības Vides aizsardzības fonda padomes izveidošanu”

4. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2013. gada 18. jūlija lēmumā “Par Rēzeknes novada pašvaldības Komunālo jautājumu komisijas izveidošanu”

5. Par dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatās

6. Par nekustamā īpašuma “..” ar kadastra Nr.(..) atsavināšanu Nautrēnu pagastā

7. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.(..) atsavināšanu Rikavas pagastā

8. Par nekustamā īpašuma “..” Ozolmuižas pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu

9. Par nekustamā īpašuma “..” Stoļerovas pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu

10. Par dzīvokļa īpašuma (..), Kaunatā, Kaunatas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

11. Par valstij piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu (..) sadali Griškānu pagastā

12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “..” Pušas pagastā

13. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “..” Vērēmu pagastā

14. Par medību tiesību nodošanu mednieku biedrībai “Staltbriedis” Sakstagala pagastā

15. Par medību tiesību nodošanu mednieku klubam “Silagaiļs” Stoļerovas pagastā

16. Par 2013. gada 11. janvāra zemes nomas līguma Nr.8-2/3 izbeigšanu ar V. Z. Pušas pagastā

17. Par zemes nomas tiesisko attiecību izbeigšanu ar SIA “STRĀDNIEKS” Rikavas pagastā

18. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā

19. Par dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu

20. Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

21. Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu S. K. Audriņu pagastā

22. Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu I. R. Audriņu pagastā

23. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu atjaunošanu

24. Par aizņēmuma ņemšanu Dricānu vidusskolas vienkāršotai atjaunošanai

25. Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmu pārbūve Silmalas pagastā” realizācijai

26. Par pašvaldības dalību projektā “Ilgtspējas dimensijas-vides izglītība un dabas vērtību saglabāšana nākamajā simtgadē”

Domes sēdes protokols
Domes sēdes lēmumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0