Rēzeknes novada domes sēde (07.11.2019.)

Publicēts 08.11.2019

Darba kārtībā:

1. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 7.novembra saistošo noteikumu Nr.54 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem un transporta izdevumu atlīdzināšanas kārtību izglītojamajiem Rēzeknes novadā” izdošanu

2. Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu apvienība” nolikumā

3. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” nolikumā

4. Par ielas nosaukuma pārdēvēšanu Maltas pagastā

5. Par daļas no nekustamā īpašuma “Adamovas muiža”, Adamova, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts”

6. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7844 003 0112 Bērzgales pagastā nomas tiesību izsoli

7. Par neapbūvētās pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 003 0033 Kaunatas pagastā nomas tiesību izsoli

8. Par rezerves zemes fonda neapbūvēto zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6876 002 0040, 6876 002 0202, 6876 004 0187, 6876 004 0072 Nautrēnu pagastā nomas tiesību izsoli

9. Par nekustamā īpašuma “Ružinas mehāniskās darbnīcas” Vecružinā, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, telpas Nr.1 daļas ēkā ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0221 001 nomas tiesību izsoli saimnieciskajai darbībai

10. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Janapoles pļava 1” Griškānu pagastā pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

11. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Strautmala” Griškānu pagastā pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

12. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Rītausma 88” Ozolaines pagastā izsoles rezultātu apstiprināšanu

13. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Preiļu iela 5A” Silmalas pagastā izsoles rezultātu apstiprināšanu

14. Par dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā

15. Par nekustamā īpašuma „Meirāni” Bērzgales pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu

16. Par nekustamā īpašuma “Asaru skaistums” Čornajas pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu

17. Par nekustamā īpašuma Ziedu ielā 7, Kaunatā, Kaunatas pagastā, nosacītas cenas apstiprināšanu

18. Par nekustamā īpašuma “Arsenijs” Stoļerovas pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu

19. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), “Liesmas”, Nautrēnu pagasts, nosacītās cenas apstiprināšanu

20. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), “Skolas”, Nautrēnu pagasts, nosacītās cenas apstiprināšanu

21. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Jaunatnes iela 3, Puša, Pušas pagasts, nosacītās cenas apstiprināšanu

22. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Jaunatnes iela 4, Puša, Pušas pagasts, nosacītās cenas apstiprināšanu

23. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Jaunatnes iela 4, Puša, Pušas pagasts, nosacītās cenas apstiprināšanu

24. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Pilskalna iela 2, Puša, Pušas pagasts, nosacītās cenas apstiprināšanu

25. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Pilskalna iela 2, Puša, Pušas pagasts, nosacītās cenas apstiprināšanu

26. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Lakstīgalu iela 1, Vecružina, Silmalas pagasts, nosacītās cenas apstiprināšanu

27. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Lakstīgalu iela 1, Vecružina, Silmalas pagasts, nosacītās cenas apstiprināšanu

28. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Lakstīgalu iela 1, Vecružina, Silmalas pagasts, nosacītās cenas apstiprināšanu

29. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Lakstīgalu iela 1, Vecružina, Silmalas pagasts, nosacītās cenas apstiprināšanu

30. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Lakstīgalu iela 1, Vecružina, Silmalas pagasts, nosacītās cenas apstiprināšanu

31. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Lakstīgalu iela 1, Vecružina, Silmalas pagasts, nosacītās cenas apstiprināšanu

32. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Lakstīgalu iela 1, Vecružina, Silmalas pagasts, nosacītās cenas apstiprināšanu

33. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Lakstīgalu iela 1, Vecružina, Silmalas pagasts, nosacītās cenas apstiprināšanu

34. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Lakstīgalu iela 1, Vecružina, Silmalas pagasts, nosacītās cenas apstiprināšanu

35. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Mediķu iela 2, Veczosna, Lūznavas pagasts, nodošanu atsavināšanai J. B.

36. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Mediķu iela 9, Veczosna, Lūznavas pagasts, nodošanu atsavināšanai E. K.

37. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Liepu iela 13, Veczosna, Lūznavas pagasts, nodošanu atsavināšanai A. S.

38. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Lakstīgalu iela 1, Vecružina, Silmalas pagasts, nodošanu atsavināšanai V. M.

39. Par nekustamā īpašuma “Uzvara 108” Ozolaines pagastā nodošanu atsavināšanai I.G.

40. Par Lubāna ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2020.gadam

41. Par Idzipoles ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2020.gadam

42. Par Ilzas ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2020.gadam

43. Par Ismeru – Žogotu ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2020.gadam

44. Par Lielā Kūriņa ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2020.gadam

45. Par Pārtavas ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2020.gadam

46. Par Salāja ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2020.gadam

47. Par Stiebrāja ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2020.gadam

48. Par Tiskādu ezera trīsuļodu kāpuru rāmju limitu sadali komerciālajai zvejai 2020.gadam

49. Par Viraudas ezera (Lendžu pagasts) zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2020.gadam

50. Par Viraudas ezera (Mākoņkalna pagasts) zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2020.gadam

51. Par Baļinovas ezera zivju tīklu vai murdu limitu piešķiršanu 2020.gadā

52. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā ZS „Ašu sils 1” Lubāna ezerā

53. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā ZS „Atvari” Lubāna ezerā

54. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā IK „Coms” Lubāna ezerā

55. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā IK „Dienvidvējš” Lubāna ezerā

56. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā ZS „Dirvani” Lubāna ezerā

57. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā ZS „Dīķmalas” Lubāna ezerā

58. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā IK „Ievas II” Lubāna ezerā

59. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā SIA „Kalniņi SA” Lubāna ezerā

60. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā IK „Klusie ūdeņi” Lubāna ezerā

61. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā ZS „Krāces” Lubāna ezerā

62. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā ZS „Lejas” Lubāna ezerā

63. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā SIA „MADARAS Z” Lubāna ezerā

64. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā ZS „Mālnieki” Lubāna ezerā

65. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā ZS „Paeglīši” Lubāna ezerā

66. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā SIA „Priežu sils” Lubāna ezerā

67. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā ZS „Silamala” Lubāna ezerā

68. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā IK „Sniegs” Lubāna ezerā

69. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā ZS „Straumes” Lubāna ezerā

70. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā IK „Ziemeļvējš” Lubāna ezerā

71. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā ZS „Zvejnieki” Lubāna ezerā

72. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā IK „Zvejsala” Lubāna ezerā

73. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā ZS „Dirvani” Lielā Kūriņa ezerā

74. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā SIA „Sivolma” Tiskādu ezerā

75. Par samaksas samazināšanu K. G., A. G., I. G. par īpašumā piešķirto zemi Ilzeskalna pagastā

76. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2009.gada 29.decembra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldībai piekrītošajām apbūvētām un neapbūvētām zemes vienībām, valstij piekritīgajām apbūvētajām un neapbūvētajām zemes vienībām un zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai” pielikuma sarakstā Nr.12 Lūznavas pagastā

77. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7846 003 0197, 7846 005 0177 Čornajas pagastā

78. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 002 0453 sadali un robežu pārkārtošanu Bērzgales pagastā

79. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 004 0027 sadali Bērzgales pagastā

80. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7856 007 0028, 7856 007 0084 apvienošanu Griškānu pagastā

81. Par kļūdas labojumu Rēzeknes rajona Bērzgales pagasta dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 2003. gada 21. marta Vienošanās par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības ar I. S.

82. Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu V.G.Maltas pagastā

83. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu

84. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu

85. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2018.gada 5.aprīļa lēmumā “Par Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā 2018.-2020.gadam iekļauto Rēzeknes novada pašvaldības infrastruktūras attīstības risinājumu finansējumu sadalījumā pa finansējuma avotiem un sasniedzamo uzraudzības rādītāju vērtības saskaņošanu”

86. Par Rēzeknes novada domes 2019.gada 27.jūnija lēmuma “Par projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Rēzeknes novadā” apstiprināšanu” precizēšanu

87. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2017. gada 21. septembra lēmumā “Par projekta “Amatniecība bez robežām” (“Craftmanship without Borders”) pieteikuma apstiprināšanu”

88. Par atzinības izteikšanu Latvijas Republikas proklamēšanas 101.gadadienā

Domes sēdes protokols
Domes sēdes lēmumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0