Rēzeknes novada domes sēde (16.08.2019.)

Publicēts 20.08.2019

Darba kārtībā:

1. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības nolikumā „Par atlīdzību Rēzeknes novada pašvaldībā”

2. Par grozījumiem Dricānu vidusskolas nolikumā

3. Par Nautrēnu vidusskolas nolikuma apstiprināšanu

4. Par nekustamā īpašuma Rāznas ielā 38, Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomas tiesību izsoli tekstilmākslas darbnīcas ierīkošanai

5. Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 14, Kaunatā, Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomas tiesību izsoli darbnīcu ierīkošanai

6. Par nekustamā īpašuma Jaunības ielā 15, Rikavā, Rikavas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu Nr.4, Nr.5, Nr.6, Nr.7, nomas tiesību izsoli komercdarbības veikšanai

7. Par nekustamā īpašuma Jaunības ielā 15, Rikavā, Rikavas pagastā, Rēzeknes novadā, telpas Nr.49 nomas tiesību izsoli saimnieciskās darbības veikšanai

8. Par nekustamā īpašuma “Pagasta ēka”, Gornicā, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomas tiesību izsoli komercdarbībai

9. Par neapbūvētas zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 002 0340 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli

10. Par neapbūvētas zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 002 0389 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli

11. Par neapbūvētas rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 012 0211 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli

12. Par kustamās mantas – pasažieru autobusa SETRA S 309 HD – izsoles atzīšanu par nenotikušu Feimaņu pagastā

13. Par kustamās mantas – pasažieru autobusa SETRA S 309 HD – pārdošanu atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Feimaņu pagastā

14. Par kustamās mantas – vieglās automašīnas MITSUBISHI OUTLANDER GP 2994 – izsoles rezultātu apstiprināšanu

15. Par pašvaldībai piederošās kustamās mantas – cirsmu Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5, Nr.6 un Nr.7, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7892 001 0024, kas atrodas ,,Nordas” Stoļerovas pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu

16. Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Smiltaine” ar kadastra Nr.6876 005 0443, Nautrēnu pagasts, izsoles rezultātu apstiprināšanu

17. Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Rītausma 88” ar kadastra Nr.7876 001 0492 ,Ozolaines pagastā, atsavināšanu pārdodot izsolē

18. Par dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā Nautrēnu pagastā

19. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) „Strautiņi”, Dricānos, Dricānu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

20. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), “Strautiņi”, Dricāni, Dricānu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

21. Par nekustamā īpašuma „Smilškalne”, Kantinieku pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

22. Par nekustamā īpašuma Ziedu ielā 7, Kaunatā, Kaunatas pagastā, nodošanu atsavināšanai I. L.

23. Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības struktūrvienībā “Maltas pagasta pārvalde”

24. Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības struktūrvienībā “Pušas pagasta pārvalde”

25. Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības struktūrvienībā “Silmalas pagasta pārvalde”

26. Par interešu neformālās izglītības programmas mācību maksas apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības Maltas mūzikas skolā

27. Par 2014.gada 22.maija zemes nomas līguma Nr.46 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā

28. Par 2014.gada 2.jūnija zemes nomas līguma Nr.71 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā

29. Par dienesta dzīvokļa īres līguma noslēgšanu ar Z. Č. Vērēmu pagastā

30. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu

31. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu

32. Par Rēzeknes novada pašvaldības projekta „Nožogojuma izbūve Maltas vidusskolas futbola laukumā” pārņemšanu no Rēzeknes novada pašvaldības Bērnu-jaunatnes sporta skolas

33. Par Rēzeknes novada pašvaldības projekta „Sporta pakalpojumu uzlabošana Bērzgales pamatskolas sporta zālē” pārņemšanu no Rēzeknes novada pašvaldības Bērnu-jaunatnes sporta skolas

34. Par 2018. gada 27. jūlijā noslēgtā starp Rēzeknes novada pašvaldību un biedrību “NOVUS” līguma Nr.8.7.1/521 “ Nekustamā īpašuma “Mazdārziņi”, Pušas pagasts, Rēzeknes novads, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Novus” izbeigšanu

Domes sēdes protokols
Domes sēdes lēmumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0