Rēzeknes novada domes sēde (21.03.2019.)

Publicēts 14.03.2019

Darba kārtībā:

1. Par nodibinājuma „Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā” (LEARN) atskaiti par 2018. gadu

2. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2019. gada 21. marta saistošo noteikumu Nr.29 “Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības 2016. gada 4. augusta saistošajos noteikumos Nr.73 “Par atbildību par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu”” izdošanu

3. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2019. gada 21. marta saistošo noteikumu Nr.(numurs)0 „Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2013. gada 21. marta saistošajos noteikumos Nr.101 „Par ielu tirdzniecību Rēzeknes novadā”” izdošanu

4. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2019. gada 21. marta saistošo noteikumu Nr.(numurs)1 „Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 3.decembra saistošajos noteikumos Nr.(numurs) „Par Rēzeknes novada pašvaldības nodevām”” izdošanu

5. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2019. gada 21. marta saistošo noteikumu Nr.(numurs)2 „Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.(numurs)8 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rēzeknes novadā”” izdošanu

6. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2019. gada 21. marta saistošo noteikumu Nr.(numurs)3 „Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 3.decembra saistošajos noteikumos Nr.(numurs)9 „Par Lubāna ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumiem”” izdošanu

7. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2019. gada 21. marta saistošo noteikumu Nr.(numurs)4 „Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības 2015. gada 19. marta saistošajos noteikumos Nr.(numurs)0 „Par Rēzeknes novada simboliku un tās izmantošanu”” izdošanu

8. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2019. gada 21. marta saistošo noteikumu Nr.(numurs)5 „Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 15. novembra saistošajos noteikumos Nr.91 „Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā”” izdošanu

9. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2016. gada 3. novembra lēmumā “Par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013. – 2024. gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu”

10. Par grozījumu veikšanu Rēzeknes novada pašvaldības 2016. gada 18. februāra noteikumos Nr.18 “Rēzeknes novada pašvaldības iestāžu sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība”

11. Par nolikuma par inventarizācijas veikšanu Rēzeknes novada pašvaldībā apstiprināšanu

12. Par Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas Attīstības plānošanas nodaļas nolikuma jaunās redakcijas apstiprināšanu

13. Par Ozolaines bāriņtiesas locekles Larisas Morozas atbrīvošanu no amata

14. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības administratīvās komisijas sastāvā

15. Par Rēzeknes novada domes lēmumu par kapavietas nomas maksas noteikšanu atzīšanu par spēku zaudējušiem

16. Par nekustamā īpašuma “Lūznavas muižas apbūve” būves “Praktisko apmācību darbnīca” metināšanas telpas Pils iela 4, Lūznava, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomas tiesību izsoli saimnieciskai darbībai

17. Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0087 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu

18. Par neapbūvētas, pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0315 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu

19. Par neapbūvētas zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0338 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu

20. Par neapbūvētas rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 007 0186 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu

21. Par dzīvokļa īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā

22. Par Rēzeknes novada pašvaldībai piederošā zemesgabala Rītupes ielā 15, Bērzgale, Bērzgales pagastā, ar kadastra apzīmējumu 7844 002 0285, nodošanu dzīvokļu īpašniekiem īpašumā bez atlīdzības

23. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), Nākotnes ielā 9, Čornajā, Čornajas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

24. Par nekustamā īpašuma „Vagaļi 3,” Čornajas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

25. Par nekustamā īpašuma „Sami”, Sakstagala pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

26. Par nekustamā īpašuma “Stirāni”, Sakstagala pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

27. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), ”Jaunā māja 1”- (numurs), Dricānos, Dricānu pagastā, nodošanu atsavināšanai L. L.

28. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), ”Kļavas”- (numurs, Dricānos, Dricānu pagastā, nodošanu atsavināšanai G.T.

29. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), “Jaunā māja 1”- (numurs), Dricānos, Dricānu pagastā, nodošanu atsavināšanai Ļ. T.

30. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs) Egļu ielā 2, Lendžos, Lendžu pagastā, nodošanu atsavināšanai S.D.

31. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs) Dārzu ielā 4, Lendžos, Lendžu pagastā, nodošanu atsavināšanai M.K.

32. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs) Egļu ielā 2, Lendžos, Lendžu pagastā, nodošanu atsavināšanai I.P.

33. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs) Egļu ielā 2, Lendžos, Lendžu pagastā, nodošanu atsavināšanai K. Š.

34. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs) Egļu ielā 1, Lendžos, Lendžu pagastā, nodošanu atsavināšanai V. Š.

35. Par nekustamā īpašuma “Taudejāņi 187”, Lendžu pagastā, nodošanu atsavināšanai L. I.

36. Par nomas līguma par pašvaldībai piederošās būves uzturēšanu noslēgšanu ar A.K. Lendžu pagastā

37. Par Rēzeknes novada domes 2014. gada 5. jūnija lēmuma „Par dzīvojamās mājas, “Kļavas”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai” atzīšanu par spēku zaudējušu

38. Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienībā “Silmalas pagasta pārvalde”

39. Par pamatlīdzekļa izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagastu apvienības bilances un nodošanu metāllūžņos

40. Par 2018. gada 28. marta un 2018. gada 29. decembra telpu nomas līgumu izteikšanu jaunā redakcijā

41. Par Sološnieku ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2019. gadam

42. Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Rēzeknes novada domes 2011. gada 7. jūlija lēmumā “Par Z. G. zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7888 007 0087 Lūznavas pagastā”

43. Par apbūvēto un neapbūvēto rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto pašvaldībām piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7886 002 0126, 7886 002 0346, 7886 007 0044 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda Sakstagala pagastā

44. Par apbūvēto un neapbūvēto rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto pašvaldībām piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7896 001 0113 un 7896 005 0491 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda Vērēmu pagastā

45. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 001 0063 sadali Gaigalavas pagastā

46. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 001 0379 sadali Kaunatas pagastā

47. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7874 002 0145 sadali Nagļu pagastā

48. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Šariginu mājas” Griškānu pagastā

49. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Jaunais laiks” Ozolmuižas pagastā

50. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2018. gada 6. decembra lēmumā “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7894 002 0101 un 7894 002 0181 robežu pārkārtošanai Strūžānu pagastā”

51. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2018. gada 15. februāra lēmumā “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Ielejas”, ”Kalniņi 4”, “Kalniņi Trīs” Vērēmu pagastā”

52. Par 2009. gada 29. jūnija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.044 grozījumiem un līguma darbības termiņa pagarināšanu ar V. D. Ozolaines pagastā

53. Par 2009. gada 29. jūnija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.136 grozījumiem ar I. Ž. Sakstagala pagastā

54. Par grozījumiem 2009. gada 10. augusta Lauku apvidus zemes nomas tipveida līgumā Nr.22 un līguma darbības termiņa pagarināšanu ar P. D. Silmalas pagastā

55. Par medību tiesību nodošanu mednieku biedrībai „ENERĢIJA” Čornajas pagastā

56. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu

57. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu

58. Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 2. kārta” īstenošanai

59. Par aizņēmuma ņemšanu jauna vieglā automobiļa iegādei Maltas pagastu apvienības Feimaņu pagasta pārvaldes funkciju nodrošināšanai

Domes sēdes protokols
Domes sēdes lēmumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0