Rēzeknes novada domes sēde (18.07.2019.)

Publicēts 24.07.2019

Darba kārtībā:

1. Par Rēzeknes novada pašvaldības konkursa „Rēzeknes novada uzņēmums” nolikuma apstiprināšanu

2. Par Adamovas speciālās internātpamatskolas direktora Jāņa Puriņa atbrīvošanu no amata

3. Par Tiskādu speciālās internātpamatskolas direktora Žaņa Feldmaņa atbrīvošanu no amata

4. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2018.gada 25.janvāra lēmumā “Par Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta darbinieku amatu un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu”

5. Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7860 006 0185 Kantinieku pagastā nomas tiesību izsoli

6. Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7860 006 0353 Kantinieku pagastā nomas tiesību izsoli

7. Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7886 002 0102 Sakstagala pagastā nomas tiesību izsoli

8. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Aptiekas māja”, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, telpu nomas tiesību izsoli saimnieciskajai darbībai

9. Par nekustamā īpašuma “Mehāniskās darbnīcas” Vecružinā, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomas tiesību izsoli komercdarbībai

10. Par Rēzeknes novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma Nr.1, “Ainas”, Nautrēnu pagasts, pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

11. Par dzīvokļu un zemes īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā

12. Par nekustamā īpašuma “1.Maija iela 89” Maltā, Maltas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

13. Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Zamostjes ielā 11, Maltā, Maltas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

14. Par dzīvokļa īpašuma Nr.2, “Ainas”, Nautrēnu pagasts, nosacītās cenas apstiprināšanu

15. Par dzīvokļa īpašuma Nr.2, “Matīši”, Nautrēnu pagasts, nosacītās cenas apstiprināšanu

16. Par dzīvokļa īpašuma Nr.2, “Liesmas”, Rogovka, Nautrēnu pagasts, nosacītās cenas apstiprināšanu

17. Par dzīvokļa īpašuma Nr.4, “Liesmas”, Nautrēnu pagasts, nosacītās cenas apstiprināšanu

18. Par dzīvokļa īpašuma Nr.17, “Liesmas”, Nautrēnu pagasts, nosacītās cenas apstiprināšanu

19. Par dzīvokļa īpašuma Nr.18, “Liesmas”, Nautrēnu pagasts, nosacītās cenas apstiprināšanu

20. Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Miera ielā 1, Strūžānos, Stružānu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

21. Par dzīvokļa īpašuma Nr.26 Miera ielā 2, Strūžānos, Stružānu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

22. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs) Rāznas ielā 24, Kaunatā, Kaunatas pagastā, nodošanu atsavināšanai I. Ž.

23. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs) Egļu ielā 1, Lendžos, Lendžu pagastā, nodošanu atsavināšanai A. Š.

24. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs) Brīvības ielā 2, Maltā, Maltas pagastā, nodošanu atsavināšanai S. T.

25. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs) Jaunatnes ielā 8 k-3, Maltā, Maltas pagastā, nodošanu atsavināšanai M.S.

26. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs) Jaunatnes ielā 3, Pušā, Pušas pagastā, nodošanu atsavināšanai N.P.

27. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs) Jaunatnes ielā 3, Pušā, Pušas pagastā, nodošanu atsavināšanai I. P.

28. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs) Jaunatnes ielā 4, Pušā, Pušas pagastā, nodošanu atsavināšanai A. B.

29. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs) Jaunatnes ielā 4, Pušā, Pušas pagastā, nodošanu atsavināšanai A. N.

30. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs) Pilskalna ielā 2, Pušā, Pušas pagastā, nodošanu atsavināšanai M. K.

31. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs) Pilskalna ielā 2, Pušā, Pušas pagastā, nodošanu atsavināšanai A.S.

32. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs) Pilskalna ielā 2, Pušā, Pušas pagastā, nodošanu atsavināšanai A.B.

33. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs) Jaunatnes ielā 8k-3, Maltā, Maltas pagastā, atsavināšanas izbeigšanu

34. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2011.gada 3.februāra lēmumā “Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu NĪVK IS reģistrētām lietošanā esošām zemes vienībām, kurām līdz 2009.gada 31.augustam reģistrācijai NĪVK IS ir iesniegts zemes robežu plāns un līdz 2010.gada 31.maijam nav iesniegts iesniegums lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu Ozolaines pagastā”

35. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0166 Čornajas pagastā

36. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Anniņas”, “Pakalns”, “Pierobeža” un “Briežsala” Vērēmu pagastā

37. Par J. K. mantojamās zemes grafiskā pielikuma precizēšanu Vērēmu pagastā

38. Par medību tiesību nodošanu mednieku biedrībai “Staltbriedis” Kantinieku pagastā

39. Par 2014.gada 29.aprīļa zemes nomas līguma Nr.139 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā

40. Par 2014.gada 14.oktobra zemes nomas līguma Nr.22/2014 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā

41. Par 2009.gada 20.maija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.15/05/09 darbības izbeigšanu ar V. B. Čornajas pagastā

42. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu

43. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu

44. Par projekta “Bilateral Collaboration for the Promotion of Cultural Heritage through the Honey Road” (Divpusēja sadarbība kultūras mantojuma veicināšanai, izmantojot Medus ceļu) pieteikuma iesniegšanu

45. Par projekta “Bridging Regions and Heritage of Latvija and Lithuania” (Savienojot Latvijas un Lietuvas reģionus un mantojumu) pieteikuma iesniegšanu

46. Par apmaksātā ikgadējā atvaļinājuma daļas un papildatvaļinājuma piešķiršanu Rēzeknes novada domes priekšsēdētājam.

Domes sēdes protokols

Domes sēdes lēmumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0