Skaidrojums par jauno dzīvokļu īres tarifu piemērošanu no 2019. gada 1. janvāra

Publicēts 28.06.2018

Rēzeknes novada dome  21. jūnijā ir pieņēmusi lēmumu “Par Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu, iekasēšanu un izlietošanu”.
Galvenie šī lēmuma aspekti ir šādi:1)īres maksas paaugstināšana divos etapos, no 2019.gada 1.janvāra un 2020.gada 1.janvāra; 2)iespēja atsavināt (izpirkt) īrētos dzīvokļus;
Par īres maksas apmēriem konkrētām īrnieku kategorijām
Domes lēmums par īres maksas noteikšanu paredz, ka ar 2019.gada 1.janvāri īres maksa tiek paaugstināta pilnīgi visām īrnieku kategorijām. Esošie īrnieki nosacīti sadalās trīs kategorijās:
1) īrnieki, kuri dzīvokļu īres tiesības ieguvuši līdz dzīvojamo māju privatizācijai (saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības uzņēmumu privatizāciju, ar valdības lēmumiem nodotās dzīvojamās mājas no likvidējamo valsts uzņēmumu vai iestāžu bilances, dzīvokļu kooperatīvu mājas, ar mājokļu privatizāciju saistīto valsts institūciju nodotās dzīvojamās mājas vai atsevišķi dzīvokļu īpašumi);
2) īrnieki, kuriem dzīvojamā platība piešķirta saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” nosacījumiem jeb pašvaldības Palīdzības reģistrā reģistrētajām personām un citos normatīvajos aktos noteiktajam personu lokam, kā arī sociālajos dzīvokļos dzīvojošie īrnieki;
3) īrnieki, kuri līdz 2018.gada 31.decembrim pašvaldībā ir iesnieguši dzīvojamās platības atsavināšanas pieteikumu.
Īres maksa no 2019.gada 1.janvāra:
1)pirmajai un otrajai kategorijām- (0,10; 0,15;0,20;0,25 eur/ m²);
2)trešajai kategorijai- (0,05; 0,07;0,10 eur/ m²)
īres maksa no 2020.gada 1.janvāra:
1)pirmajai kategorijai- (0,20;0,30;0,40;0,50 eur/ m²);
2)otrajai kategorijai- (0,10; 0,15;0,20;0,25 eur/ m²);
3)trešajai kategorijai- nav jāmaksā, ja līdz 2019.gada 31.decembrim ir noslēgts dzīvojamās platības atsavināšanas līgums (īres maksa netiek iekasēta ar nākamo mēnesi pēc atsavināšanas līguma noslēgšanas);
Īres maksas iekasēšana un izlietošana
Īres maksu iekasē: 1) pašvaldības iestādes, tai skaitā pagastu pārvaldes, kuru grāmatvedības uzskaitē atrodas pašvaldības dzīvokļi; 2) pašvaldības kapitālsabiedrības, kuras apsaimnieko pašvaldības dzīvojamo fondu ( tādas ir izveidotas Maltas, Lūznavas un Stružānu pagastos).
Īres maksa tiek izlietota pašvaldības dzīvojamā fonda atjaunošanai, primāri, neizīrētā dzīvojamā fonda atjaunošanai, daļēji sociālā dzīvojamā fonda stāvokļa uzlabošanai īrniekiem, kuriem piešķirts trūcīgas personas statuss.
Saskaņā ar likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 42. pantu, īrnieka pienākums ir uzturēt dzīvokli pienācīgā stāvoklī, bet kārtējie remonti jāveic par saviem līdzekļiem.
Par atsavināšanas pieteikuma iesniegšanu, īres maksas izcenojumiem 2019. un 2020.gados
Tiem īrniekiem, kuriem dzīvojamā platība nav piešķirta atbilstoši likuma “Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”, bet gan, īres tiesības iegūtas vispārējā kārtībā, ir tiesības un iespēja izīrēto dzīvojamo platību atsavināt.
1. piemērs- īrnieks īres tiesības uz dzīvokli ieguvis dzīvojamā mājā, kas privatizēta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības uzņēmumu privatizāciju (pārsvarā pagastos), dzīvojamās mājas nodotas pašvaldībai ar valdības lēmumu (dažos pagastos atsevišķi gadījumi, bet pārsvarā Stružānu ciemā) vai privatizāciju veicošās valsts institūcijas lēmumu (dažos pagastos atsevišķi gadījumi, bet pārsvarā Lūznavas pagastā), bet īrnieks tur ir dzīvojis līdz šo lēmumu pieņemšanai. Lai īres maksu varētu maksāt pēc šobrīd spēkā esošā tarifa (0,05, 0,07, 0,10 eur/m²) 2019.gadā, īrniekiem līdz šī gada 31.decembrim ir jāiesniedz pieteikums par dzīvojamās platības atsavināšanu, bet atsavināšana jāpabeidz līdz 2019.gada beigām (ar pabeigšanu domāta atsavināšanas līguma noslēgšana līdz 31.decembrim). Ja 2018.gadā būs iesniegts atsavināšanas pieteikums (iesniegums), bet atsavināšanas līgums ar pašvaldību netiks noslēgts līdz 2019.gada 31.decembrim, īrniekam 2020.gadā būs jāmaksā īres maksa pilnā apjomā (0,20, 0,30, 0,40,0,50 eur/ m²) un papildus starpība starp 2019.gadam noteikto īres maksas apjomu (0,10, 0,20, 0,30, 0,40 eur/ m²) un faktiski samaksāto īres maksu (0,05, 0,07, 0,10 eur/m²) 2019.gadā.
2.piemērs- īrnieks 2018.gadā iesniedza pieteikumu par atsavināšanu, dzīvoklis ir labiekārtots, platība 50 m² , īres maksa 2019.gadā par dzīvokli sastādīs (50×0,10=5×12=60 eur) 60, bet nenoslēdzot atsavināšanas līgumu līdz 2019.gada beigām, 2020.gadā īrniekam būs jāmaksā (0,40×50=20×12=240 eur) 240 eur un papildus starpība starp samaksāto īres maksu 60 eur un 2019.gadam aprēķināmo summu 120 eur= 60 eur, tātad kopā pa gadu būs jāsamaksā 240+60=300 eur. 3.piemērs- īrnieks visas iepriekš aprakstītās darbības izpilda līdz 2019.gada 31.decembrim un no 2020.gada 1.janvāra vairs īres maksu nemaksā vispār, jo dzīvokli ir izpircis samaksājot visu summu uzreiz vai noslēdzis atsavināšanas līgumu uz nomaksu (līdz 5 gadiem ar 6% likmi gadā no atlikušās summas).
Visiem tiem īrniekiem, kuri vēlas atsavināt īrētos dzīvokļus, iesnieguma iesniegšana par atsavināšanu nav jāgaida līdz šī gada beigām. Tas būtu vēlams arī no cita aspekta, jo daudzi pašvaldības dzīvokļi vēl ir jāreģistrē zemesgrāmatā, vispirms veicot kadastrālo uzmērīšanu. Iesniegumu var iesniegt pēc dzīvesvietas savā pagasta pārvaldē.
Atsavināšanai nav plānoti dzīvokļi, kuri atrodas skolu ēkās un ir domāti izīrēšanai skolu personālam uz darba attiecību laiku, kā arī dzīvokļi, kas izīrēti personām, kuras īres tiesības ieguvuši rindas kārtībā jeb caur pašvaldības Palīdzības reģistru. Izņēmums varētu būt tie īrnieki, ar kuriem ir noslēgts īres līgums uz nenoteiktu laiku, kuriem nav īres, komunālo maksājumu un nodokļu parāda, persona (ģimene) vairs nav atzīstama par maznodrošinātu. Sociālie dzīvokļi, dzīvokļi, kas bez atlīdzības pārņemti no valsts konkrētas pašvaldības funkcijas veikšanai un dzīvokļi ar komunālo maksājumu, īres un nodokļu parādiem arī netiks nodoti atsavināšanai.
Rēzeknes novada dome

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0