Izsludināts 2024. gada uzņēmējdarbības projektu konkurss uzņēmumu radīšanai un attīstīšanai

27.03.2024

Uzņēmējdarbība

Rēzeknes novada pašvaldība izsludina projektu konkursu "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai Rēzeknes novadā".  Konkursa mērķis ir iedvesmot aktīvai rīcībai un atbalstīt iniciatīvas, kas atbilst ilgtspējīgas uzņēmējdarbības pamatprincipiem, nodrošina jaunu darba vietu radīšanu, inovatīvu, ar paaugstinātu pievienoto vērtību produktu un pakalpojumu veidošanu, kas veicinātu jaunas vai esošas saimnieciskās darbības attīstību vai dažādošanu.

Kopējais pieejamais atbalsta apmērs 2024. gada konkursā ir 100 000,00 EUR, maksimālais apmērs vienam projektam – 5000,00 EUR, kooperatīvajām sabiedrībām 10 000,00 EUR. Papildu finansējumu var saņemt vides pieejamības nodrošināšanai 2000,00 EUR.

Projekta iesniedzēja līdzfinansējums nav mazāks par 20% no projektā pieteiktās kopējās summas.

Projektu pieteikumu iesniegšanas laiks: no 2024. gada 21. marta līdz 22. aprīlim, pl.16.30.

Projektu iesniegt iespējams:

 • klātienē (2 izdrukas eksemplāros) – Rēzeknes novada pašvaldībā, Atbrīvošanas alejā 95A, 3. st. 25. kab. (saskaņojot ar projektu konkursa kontaktpersonu)
 • elektroniski (vienā eksemplārā) – parakstot ar drošu elektronisko parakstu (eParaksts) un nosūtot uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv

Fiziskas un juridiskas personas, kuras:

 • plāno veikt saimniecisko darbību (projekta apstiprināšanas gadījumā būs jāreģistrē kāda no saimnieciskās darbības veikšanas formām).
 • uzsākušas saimniecisko darbību, bet vēl nav noslēgts finanšu gads un kuru neto apgrozījums pēdējo sešu mēnešu laikā nepārsniedz 15 000,00 EUR.
 • veic saimniecisko darbību un kuru neto apgrozījums iepriekšējā noslēgtajā gadā nepārsniedz 30 000,00 EUR.
 • Finansējums netiek piešķirts personām, kurām nodokļu parādi pārsniedz 150,00 EUR projekta pieteikuma iesniegšanas brīdī.
 • saimnieciskās darbības vietas faktiskā adrese ir Rēzeknes novada administratīvā teritorija.
 • Atbalsts netiek sniegts pretendentiem, kuri saņēmuši Rēzeknes novada pašvaldības finansējumu 2022. un 2023. gada projektu konkursā "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai Rēzeknes novadā".
 • Viens pretendents var iesniegt tikai vienu projekta pieteikumu.

Atbalstāmās izmaksas:

 • Inventāra, iekārtu iegāde (piegādes un uzstādīšanas izmaksas var tikt iekļautas cenā), ar kuru palīdzību produkts tiks ražots, pārstrādāts, šķirots, celts, pārvietots (izņemot nolikuma 3.14.1. punktā atrunātos transportlīdzekļus), sagatavots uzglabāšanai, iepakots, uzglabāts vai arī tiks sniegts pakalpojums,
 • ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas procesa nodrošināšanai nepieciešamas specifiskas datorprogrammatūras iegāde,
 • biroja tehnikas iegāde, ja izmaksas nepārsniedz 10% no projekta kopējās summas, izņemot gadījumus, kad datortehnika nepieciešama ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas procesa nodrošināšanai,
 • būvmateriāli ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas telpu, norises vietas izveidei un/vai remontdarbiem,
 • PVN, ja atbalsta pretendents nav reģistrēts ar PVN apliekamo personu reģistrā.

Neatbalstāmās nozares:

 • starptautiskie pārvadājumi,
 • azartspēļu pakalpojumu sniegšana,
 • mazumtirdzniecība, izņemot specializētu tirdzniecības vietu ierīkošanu vietēji ražotās produkcijas realizācijai,
 • vairumtirdzniecība,
 • alkohola un tabakas izstrādājumu ražošana vai tirdzniecība (izņemot mazās alkoholisko dzērienu darītavas),
 • finanšu starpniecības pakalpojumi,
 • šaujamieroču un munīcijas ražošana vai tirdzniecība (izņemot izklaidei paredzēto aktivitāšu ieročus - loku, arbaletu u.tml.)
 • Atbalsts netiek piešķirts nozarēm un darbībām (skat. Nolikuma 1. pielikumu), kuras minētas Eiropas Komisijas 2023. gada 13. decembra Regulā (ES) Nr. 2023/2831  par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – Komisijas regula Nr. 2023/2831) 1. panta 1. punktā. Ja atbalsta pretendents darbojas arī nozarēs, kas minētas Komisijas Regulas Nr. 2023/2831  1. panta 1. punkta  a), b), c) vai d) apakšpunktā, tas atbilstoši Komisijas regulas Nr. 2023/2831 1. panta 2. punktam nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nošķiršanu no tām darbībām, kurām piešķirts de minimis atbalsts, nodrošinot, ka darbības minētajās nozarēs negūst labumu no piešķirtā atbalsta.*

*skaidrojums: netiek atbalstīta lauksaimniecības produktu primārā ražošana, tai skaitā arī lauku saimniecībā veiktas darbības, kas vajadzīgas, lai dzīvnieku vai augu produktu sagatavotu pirmajai pārdošanai. Savukārt, lauksaimniecības produktu pārstrāde kā rezultātā iegūst citu produktu karsēšanas, kūpināšanas, konservēšanas, nogatavināšanas, žāvēšanas, marinēšanas, ekstrakcijas, ekstrūzijas vai vairāku šo procesu kopā rezultātā, būtiski izmainot produkta sākotnējo iedabu,  ir produktu pārstrāde,  kas ir atbalstāma šajā projektā.

Netiek arī atbalstīta zvejniecības un akvakultūras nozare, un darbības, kas saistītas ar eksportu uz trešajām valstīm vai dalībvalstīm.

Vairāk informācijas projektu konkursa nolikumā.

Konsultācijas var saņemt pie uzņēmējdarbības attīstības speciālistes telefoniski, e-pastā, attālināti vai tiekoties personīgi vizītes laiku un vietu, iepriekš saskaņojot.

Liāna Runča:  tālr. 25740422, e-pasts: liana.runca@rezeknesnovads.lv, Rēzeknes novada pašvaldības uzņēmējdarbības attīstības speciāliste

Click to listen highlighted text!