Maltas vidusskola

Adrese: Skolas iela 5, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV 4630

Tālrunis:  64634355

Epasts:  malta@saskarsme.lv

Mājas lapa: https://skola.malta.lv/

Skolas direktors: Vinera Dimpere

Tālrunis: 29332296

Epasts: vinera.dimpere@saskarsme.lv

Vēsture:

 • 1873. gadā ir dibināta Rozentovas pagasta skola.
 • 1876. gadā Vertukšņas sādžā par zemnieku līdzekļiem uzcelta pamatskola.
 • 1912. gadā Borovajā, tagadējā Maltā, atvēra skolu ar krievu mācību valodu.
 • Latviešu skolas pirmsākumi Maltā attiecināmi uz 1920. gadu, kad tika izveidota Vertukšnes – Rozentovas pamatskola ar krievu un latviešu valodas apmācību.
 • 1922. gadā skolu sadalīja: izveidoja Rozentovas latviešu un Vertukšnes krievu pamatskolu.
 • 1935. gadā Rozentovas 4-klasīgo pamatskolu pārdēvēja par Maltas 6-klasīgo pamatskolu.
 • 1938. gadā skolu paplašināja, jo pārcēlās uz bijušās slimnīcas ēku. Skolas ēkā ierīkoja sporta zāli.
 • 1940. gadā, pēc Latvijas okupācijas un iekļaušanas PSRS sastāvā, sakarā ar obligāto 7 – gadīgo izglītību, skolu nosauca par Maltas 7 – gadīgo skolu.
 • Maltas 1. vidusskolas veidošanās sākās 1944./45.māc.g., kad Maltas 7 – gadīgajā skolā atvēra 8. klasi un skolā jau mācījās 289 skolēni.
 • 1949. gadā Vertukšnē atvēra Ezergala krievu vidusskolu.
 • 1948./49. māc. g. notika Maltas 1. vidusskolas pirmais izlaidums.
 • 1950. gadā notika izmaiņas republikas administratīvi-teritoriālajā iedalījumā. Izveidojās Maltas rajons ar centru Maltā.
 • 1952. gadā Maltā sāka būvēt jaunu vidusskolas ēku un 1953. gadā darbus pabeidza. Jaunuzceltā ēka tika nodota Maltas 2. vidusskolai, kura pārcēlās no Vertukšnes. Arī Maltas 1. vidusskolas 8.-11. klases uzsāka mācības šai ēkā. Rozentovā palika 7 –gadīga latviešu skola.
 • 1954. gadā Ezergala krievu vidusskolu pārcēla uz Maltu, uz jaunuzceltajām telpām.
 • 1959./60. māc. g. sakarā ar Maltas rajona likvidēšanu skola saņēma bijušo partijas komitejas ēku internāta vajadzībām un 1958. gadā uzbūvēto fizkultūras zāli.
 • Kad 1960. gadā Maltā atvēra palīgskolu, Maltas vidusskolai piederošās ēkas Rozentovā nodeva šīs skolas vajadzībām. Maltas 1. vidusskolai 1.-7. klases nācās izvietot vairākās Maltas ciemata ēkās.
 • 1959. gadā Maltas 2. vidusskola tika pārcelta uz bijušo rajona partijas komitejas ēku, bet Maltas 1. vidusskolas palika mācīties agrākajās telpās.
 • 1959. gadā sāka būvēt jaunu ēku Maltas 1. vidusskolai, bet, sakarā ar internātskolu veidošanos republikā, šo skolas ēku nodeva jaunatvērtajai Maltas internātskolai.
 • No 1960. gada līdz 1995. gadam pastāvēja Maltas internātskola.
 • 1962./63.māc.g. Maltas 1. vidusskolu un Maltas 2. vidusskolu apvienoja vienā – Maltas vidusskolā ar latviešu un krievu mācību valodu.
 • 1970. gadā skolas ekspluatācijā nodeva piebūvi ar 15 klašu telpām. Līdz ar to skola sāka strādāt vienā maiņā.
 • Ar 1974./75. māc.g. skola uzsāka autovadītāju sagatavošanu, kā vajadzībām uzcēla ēku apmācībām un mācību automobiļu garāžas.
 • 1978./79. māc.g. skola saņēma internāta ēku 120 skolēniem
 • 1991./92. māc. g. apvienotā Maltas vidusskola tika sadalīta, un atkal Maltā ir Maltas 1. vidusskola ar latviešu un Maltas 2. vidusskola ar krievu mācību valodu.
 • 2014. gada 1. septembrī Maltas 1. vidusskola un Maltas 2. vidusskola tika apvienotas Maltas vidusskolā.
 • Realizējot dažādus projektus, tika renovētas un siltinātas skolu ēkas. Maltas 1. vidusskolai tika piebūvēta ēdamzāle. Skolās modernizēti mācību kabineti, papildināta materiāli tehniskā bāze.

Izglītības programmas:

 • Pamatizglītības programma (21011111);
 • Pamatizglītības mazākumtautību programma (21017121);
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611);
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (21015811);
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (01015521);
 • Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015621);
 • Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (21015821);
 • Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (21015521);
 • Vispārējās vidējās izglītības programma (31016011).
Click to listen highlighted text!