Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola

Adrese: Skolas iela 13, Ciukuri, Sakstagala pagasts, LV-4638

Skolas direktors: Silvija Freiberga

Skolas vēsture:

Sakstagala skola izveidota 1895. gadā. Pirmajā gadā skola darbojās Franča Trasuna mājā „Kolnasāta”, bet sākot ar 1896. gadu iekārtojās 1801. gadā celtajā Ciukoru kroga ēkā. Līdz 1920. gadam mācības notika krievu valodā, no 1920. gada mācības notika latviešu valodā, bet no 1944. gada gan latviešu, gan krievu valodā. Pirmā pasaules kara gados skolas darbs tika pārtraukts. Divdesmitajos un trīsdesmitajos gados skola tika pārveidota par 6-gadīgo skolu un tajā mācījās 120-150 skolēni. 1934. gadā skolas ēkai klāt piebūvēja tautas namu. Otrā pasaules kara gados skolas darbs tika ierobežots. Piecdesmito gadu pirmajā pusē tika uzcelta skolas piebūve: skolas internāts un klašu telpas. 1962.-1964.g. tika uzcelta jaunā skolas ēka. Darbs jaunās skolas mācību kabinetos sākās 1964. gada 25. janvārī. 1999. gadā skola piedalījās „Pasaules bankas” izsludinātajā konkursā par izglītības iestāžu renovāciju un elektroefektivitātes paaugstināšanu. 2001. gada vasarā par piešķirtajiem līdzekļiem skola ieguva jaunu veidolu. No 2009./2010.m.g. skolai piešķirts skolas bijušā skolnieka, izcilā rakstnieka Jāņa Klīdzēja vārds. 2013. gadā skolā ierīkota “Boņa istaba”, kurā tiek atspoguļotas skolas aktivitātes saistībā ar J. Klīdzēja romānu “Cilvēka bērns”, kurās iesaistās skolēni un viņu vecāki.

No 2016. g. līdz 2018. g. 28.10. skola piedalījās SAM 4.2.2. pašvaldības ēku energoefektivitātes projektā “Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas ēkas energoefektivitātes uzlabošana”, kura rezultātā skolā tika veikti siltināšanas darbi, veco logu nomaiņa, apkures sistēmas rekonstrukcija un fasādes krāsošana. Skola ieguva jaunu veidolu.

Skolas vides raksturojums:

Skola ir Rēzeknes novada pašvaldības dibināta mācību iestāde. Skola realizē 3 izglītības programmas:

 • Pamatizglītības programmu (kods 21011111),
 • Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem ( kods 21015611).

Skolas īpašie piedāvājumi:

 • Skola no 2009.gada godam nes rakstnieka, mūsu skolas bijušā skolnieka Jāņa Klīdzēja vārdu; ierīkota “Boņa istaba”-izstādes, materiāli, kas atspoguļo mūsu aktivitātes Cilvēkbērna programmā;
 • Skola veiksmīgi integrē krievvalodīgos bērnus savā vidē ( 2/3 skolēnu ģimeņu mājās runā krievu valodā)- skolā mācās gan krievu, ukraiņu, baltkrievu, gan latviešu bērni, mazākumtautību bērni veiksmīgi mācās latviešu klasēs
 • Skolai ir īpaša sadarbība ar muzejiem: Fr. Trasuna „Kolnasāta”, Kantinieku muzeju, Rēzeknes kultūras un vēstures muzeju
 • Skolai ir sava mājas lapa – sakstagalaskola.1w.lv
 • Skola veiksmīgi izmanto savas skolas skolotāju pieredzi un vaļaspriekus skolas mācību un audzināšanas darbā, skolas tēla veidošanā
 • Skola ir Rēzeknes mākslas un dizaina skolas filiāle
 • Skola izmanto akcijas “Skolas autobuss” aktivitātes ( uz un no skolas skolēnus ved 3 pagasta autobusi)
 • Skolā pieejami logopēda, speciālā pedagoga pakalpojumi
 • Skolotāji ir nodibinājuši Aktīvās atpūtas un sporta biedrību „Azote”/ vad. skolotāja Evita Kubecka/
 • Skola veiksmīgi izmanto projektos iegūtos līdzekļus vides labiekārtošanai un materiālās bāzes papildināšanai
 • Skolā ir daudzveidīgas interešu izglītības programmas
 • 2.klases skolēni apmeklē vienu reizi nedēļā baseina nodarbības
 • Skola iesaistās novada, valsts un starptautiskajos projektos
 • Skolā ir datorklase
 • Skola realizē savu skolēnu un vecāku aktivitāšu programmu “Cilvēkbērns”
 • Pie skolas iekārtots rotaļu un āra trenažieru laukums
 • Ir āra “Zaļā klase”
 • Rīkojam ikgadējos radošos konkursus skolēnu vecākiem
 • Skola piedalās programmās “Skolas piens” un “Skolas auglis”
 • Skolā vasarā notiek skolēnu atpūtas un jauno līderu nometnes
 • Skolu remontējam un noformējam pašu darbinieku, skolotāju, vecāku spēkiem
 • Pieredze un darbība LR LOK “Sporto visa klase” projektā
Click to listen highlighted text!