Informācija par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7860 006 0353 nomas izsoli Kantinieku pagastā

Publicēts 25.07.2019

1. Izsoles objekts – Neapbūvēta, pašvaldībai piekritīgā zemes vienība ar platību 0,60 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7860 006 0353. Iznomāšanas mērķis – lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām.

2. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.

3. Izsoles sākumcena (EUR, bez PVN) 28,00 (divdesmit astoņi eiro, 00 centi) gadā, izsoles solis EUR 3,00 (trīs eiro, 00 centi). Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Izsoles vadītājs atkārto pirmā solītāja reģistrācijas numuru un nosauc piedāvāto maksu. Piedāvātās izsoles maksas pieaugums nedrīkst būt mazāks par izsoles soli, arī gadījumā, ja izsolē piedalās 1 (viens) izsoles dalībnieks.

4. Izsoles vieta un datums – Kantinieku pagasta pārvaldes telpās, “Administratīvais centrs”, Liuža, Kantinieku pagasts, Rēzeknes novads, 2019. gada 1. augustā plkst.12:30.

5. Nomas līguma termiņš – 12 gadi.

6. Visiem pretendentiem, kas vēlas piedalīties izsolē jāiemaksā nodrošinājuma nauda, kas ir vienāda ar nomas objekta sākotnējo maksu t.i., EUR 28,00 (divdesmit astoņi EUR 00 centi) un reģistrācijas maksa EUR 15,00 (piecpadsmit eiro, 00 centi).

7. Nodrošinājuma nauda un reģistrācijas maksa jāieskaita Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Dricānu pagastu apvienība”, struktūrvienības “Kantinieku pagasta pārvalde” reģ .Nr.40900027407, LV64UNLA0055000969141, AS “SEB banka”, kods: UNLALV2X.

8. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta bankas kontā.

9. Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta – līdz 2019. gada 1. augusta plkst. 10:00 Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Dricānu pagastu apvienības” struktūrvienības „Kantinieku pagasta pārvalde” lietvedībā, adrese: “Administratīvais centrs”, Liuža, Kantinieku pagasts, Rēzeknes novads, LV-4621.

10. Izsoles objekta raksturojums: zemes vienības daļa ar kadastra apzīmējumu 7860 006 0353, Liuža, Kantinieku pagasts, Rēzeknes novads, iznomājamā platība – 0,60 ha, lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Objekts tiek iznomāts bez apbūves tiesībām. Piekļūšana Objektam tiek no valsts vietējā autoceļa V552 Ciskādi – Dricāni caur zemes vienību 7860 004 0242 pa iebraukto ceļu.

11. Objektu var apskatīt darba dienās, iepriekš piezvanot un vienojoties par apskates laiku pa tālruni – 28305701.

12. Ar izsoles noteikumiem un zemes nomas līguma projektu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības „Kantinieku pagasta pārvalde” lietvedībā, kā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv

13. Zemes nomas līguma projekts (skatīt izsoles noteikumos).

Izsoles noteikumi

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0