Izmaiņas decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanā un reģistrēšanā

Publicēts 06.09.2018

Rēzeknes novada pašvaldība gatavo saistošos noteikumus (SN) , kas balstīti uz Ministru kabineta (MK) 2017.gada 27.jūnija Nr. 384 “Noteikumiem par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”. Noteikumi paredz visas ciemu un pilsētu individuālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, krājtvertnes un septiķus, kas nav pievienoti centralizētai kanalizācijas sistēmai sākt reģistrēt īpašā pašvaldību datubāzē un tiem noteiktas jaunas apsaimniekošanas prasības. Noteikumi neattieksies uz lauku teritorijām, tostarp viensētām, kur nav centralizētās kanalizācijas. Lai attiecīgā decentralizētā kanalizācijas sistēma neradītu draudus cilvēku veselībai un videi, to īpašnieki par saviem līdzekļiem nodrošina tajās savākto notekūdeņu un nosēdumu regulāru nodošanu asenizatoram. SN paredzēs minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai. Notekūdeņus un nosēdumus no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām pašvaldības administratīvajā teritorijā var savākt un izvest asenizators, kas šā pakalpojuma sniegšanai ir reģistrējies vietējās pašvaldības domē, atbilst pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajam prasību minimumam un ir noslēdzis ar centralizētās kanalizācijas sistēmas speciāli izveidotās notekūdeņu pieņemšanas vietas īpašnieku, valdītāju vai turētāju līgumu par notekūdeņu un nosēdumu pieņemšanu. Minēto līgumu neslēdz, ja konkrētais asenizators vienlaikus ir arī centralizētās kanalizācijas sistēmas speciāli izveidotās notekūdeņu pieņemšanas vietas īpašnieks, valdītājs vai turētājs.

Ūdenssaimniecības attīstība sekmīgi norit Maltā, kur pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums” realizē Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētos projektus par ūdenssaimniecības attīstību Maltā, izbūvējot jaunus kanalizācijas tiklus līdz ielu sarkanajām robežām: Zamostje, Kr.Barona, 1.Maija, Celtnieku, Stacijas, Fr.Trasuna, Skolas, Līvānu, Andrupenes. Ielās, kur ūdensvada un kanalizācijas sistēmas uzbūvētas par Eiropas Savienības (ES)Kohēzijas fonda līdzekļiem, jaunajiem pieslēgumiem nav nepieciešams izstrādāt tehnisko projektu, pietiek ar pieslēguma shēmu un tehniskajiem noteikumiem, kurus var saņemt pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums”. Realizējot projektu ir izbūvēti atzari līdz katram īpašumam ielu sarkanajās līnijās. Tālākos darbus privātmājas īpašnieks savā teritorijā veic pats par saviem līdzekļiem un atbilstoši savām iespējām. Pieslēgšanās centrālajai notekūdeņu sistēmai ir līdzīga kā pieslēgumi centralizētajai ūdensapgādei. Pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums” (Parka ielā 10, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads) jāiesniedz iesniegums par pieslēgumu, uzrādot arī īpašumu apliecinošus dokumentus, jāvienojas ar uzņēmuma darbinieku par savstarpēji izdevīgu laiku, lai viņš varētu novērtēt situāciju uz vietas, jāveic pieslēgšanas darbi un jāpiesakās pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums” līguma noslēgšanai kā jaunajam abonentam.

Pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums” veic būvdarbus ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvei Kalnu, Parka, Viļānu, Sporta, Saules, Andrupenes, Ceriņu, 1.Maija, Fr.Trasuna, un Smilšu ielās.

Tuvākajā nākotnē arī šo ielu iedzīvotājiem būs dota iespēja izmantot pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmuma” sniegtos ūdenssaimniecības pakalpojumus.

Visas iepriekš minētās darbības tiek veiktas, lai tiktu iegūts maksimāli labākais rezultāts, papildus iedzīvotāju skaits, kuriem nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstošu centralizēto notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumu pieslēgumi.

Pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums”

kanalizacija

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0