Rēzeknes novada domes sēde (05.07.2018.)

Publicēts 04.07.2018

RĒZEKNES NOVADA DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA

1. Par Viļa Tutina atbrīvošanu no Stružānu pagasta pārvaldes vadītāja amata

2. Par Gaigalavas bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieces Birutas Obermanes atbrīvošanu no amata un par Gaigalavas bāriņtiesas locekles Ilonas Delveres ievēlēšanu

3. Par Kaunatas pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” nolikuma apstiprināšanu

4. Par Ozolaines pirmsskolas izglītības iestādes “Jāņtārpiņš” nolikuma apstiprināšanu

5. Par nekustamā īpašuma “”Lūznavas muižas apbūve” katlu māja” un kustamā īpašuma “Katls RK 1.6” nodošanu bezatlīdzības lietošanā Pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums”

6. Par nekustamā īpašuma Rāznas ielā 38, Kaunatā, Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomas izsoli masāžas pakalpojuma sniegšanai

7. Par nekustamā īpašuma “Mehāniskās darbnīcas”, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomas izsoli saimnieciskai darbībai

8. Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Jaunaudzes 1” ar kadastra Nr.7858 002 0126 Ilzeskalna pagasts izsoles rezultātu apstiprināšanu

9. Par Rēzeknes novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas – cirsmas Nr.173, Nr.29, Nr.30, Nr.31, Nr.32, Nr.33 un Nr.34, kas atrodas nekustamajā īpašumā ar kadastra Nr.7892 003 0064 Stoļerovas pagastā, pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsoles rezultātu apstiprināšanu

10. Par atteikumu izsniegt SIA “OKSALIS” atļauju otrās kategorijas šautuves stenda darbībai Čornajas pagastā

11. Par dzīvokļa īpašuma Miera ielā 6–1, Strūžānos, Stružānu pagastā, ierakstīšanu zemesgrāmatā

12. Par dzīvokļa īpašuma (adrese), Lendžos, Lendžu pagastā nodošanu atsavināšanai A. I.

13. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu D. B. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7862 002 0247 Kaunatas pagastā

14. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7862 006 0204, 7862 006 0226 apvienošanu Kaunatas pagastā

15. Par 2014. gada 5. marta līguma Nr.8-18/1134 par medību tiesību nodošanu mednieku biedrībai „Čornaja” Čornajas pagastā izbeigšanu un jauna medību tiesību līguma noslēgšanu ar mednieku biedrību „Čornaja” Čornajas pagastā

16. Par Feimaņu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2018. gadam

17. Par 2000. gada 1. aprīļa ūdenstilpes nomas līguma Nr.08/3-5 izbeigšanu ar ZS “Kristceļi” Pušas pagastā

18. Par smilts atradnes „Ķrupeniški” izstrādes atļaujas izsniegšanu SIA „EVA Invest” Rēzeknes novada Feimaņu pagastā

19. Par saskaņojuma sniegšanu nacionālo interešu objekta statusa noteikšanai militārajai bāzei “Lūznava”

20. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu

21. Par sociālā dzīvokļa izīrēšana

22. Par nekustamā īpašuma “Mazdārziņi”, Pušas pagasts, Rēzeknes novads, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Novus”

Domes sēdes protokols
Domes sēdes lēmumi

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0