Rēzeknes novada domes sēde (17.10.2019.)

Publicēts 15.10.2019

Rēzeknes novada domes sēdes darba kārtība 

1. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 17.oktobra saistošo noteikumu Nr.46 „Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.23 „Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2019.gadam”” izdošanu

2. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 17.oktobra saistošo noteikumu Nr.47 „Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 15.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.24 „Par sanitārās tīrības uzturēšanu un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošas teritorijas kopšanu Rēzeknes novadā”” izdošanu

3. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 17.oktobra saistošo noteikumu Nr.48 „Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 16.septembra saistošajos noteikumos Nr.41 „Par sabiedrisko kārtību Rēzeknes novadā”” izdošanu

4. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 17.oktobra saistošo noteikumu Nr.49 „Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 16.septembra saistošajos noteikumos Nr.42 „Par mājdzīvnieku uzturēšanu Rēzeknes novadā”” izdošanu

5. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 17.oktobra saistošo noteikumu Nr.50 „Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 5.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.73 „Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Rēzeknes novadā”” izdošanu

6. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 17.oktobra saistošo noteikumu Nr.51 „Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 2.marta saistošajos noteikumos Nr.82 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Rēzeknes novada pašvaldībā”” izdošanu

7. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 17.oktobra saistošo noteikumu Nr.52 „Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 17.jūnija saistošajos noteikumos Nr.30 „Par Rēzeknes novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumiem””

8. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 17.oktobra saistošo noteikumu Nr.53 „Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2016.gada 4.augusta saistošajos noteikumos Nr.73 “Par atbildību par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu”” izdošanu

9. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajam Pušas pagasta padomes priekšsēdētājam J. M.

10. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajam Kantinieku pagasta padomes priekšsēdētājam J. P.

11. Par Rēzeknes novada domes 2010.gada 7.oktobra lēmumu “Par ēdināšanas pakalpojuma izmaksu apstiprināšanu darbiniekiem Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs” atzīšanu par spēku zaudējušu

12. Par ielu nosaukumu piešķiršanu Griškānu pagastā

13. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Attīrīšanas iekārtas” Feimaņu pagastā pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

14. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Viduszeme” Ozolaines pagastā pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

15. Par nekustamā īpašuma “Stoļerovas centrs” Stoļerovā, Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, telpas Nr.7 ēkā ar kadastra apzīmējumu 7892 002 0255 001 nomas tiesību izsoli saimnieciskajai darbībai

16. Par Rēzeknes novada 2019.gada 19.septembra domes lēmuma “Par nekustamā īpašuma Rāznas ielā 38, Kaunatā, Kaunatas pagastā, telpu nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu” precizēšanu

17. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 006 0151 Kantinieku pagastā nomas tiesību izsoli

18. Par rezerves zemes fonda neapbūvēto zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7868 004 0045, 7868 004 0207 un 7868 004 0239 Lūznavas pagastā nomas tiesību izsoli

19. Par pašvaldībai piekritīgo neapbūvēto zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7886 005 0206, 7886 002 0501 un 7886 002 0069 Sakstagala pagastā nomas tiesību izsoli

20. Par neapbūvēto zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7888 015 0249, 7888 004 0102 un 7888 010 0171 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli

21. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), „Kļavas”, Dricānos, Dricānu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

22. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Lakstīgalu ielā 1, Vecružinā, Silmalas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

23. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Lakstīgalu ielā 1, Vecružinā, Silmalas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

24. Par nekustamā īpašuma „Liepiņas” Ozolmuižas pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu

25. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Jaunatnes ielā 2, Pušā, Pušas pagastā, nodošanu atsavināšanai I. R.

26. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Jaunatnes ielā 2, Pušā, Pušas pagastā, nodošanu atsavināšanai J. Š.

27. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Jaunatnes ielā 3, Pušā, Pušas pagastā, nodošanu atsavināšanai M.T.

28. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Jaunatnes ielā 3, Pušā, Pušas pagastā, nodošanu atsavināšanai I. L.

29. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Jaunatnes ielā 3, Pušā, Pušas pagastā, nodošanu atsavināšanai E. L.

30. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Jaunatnes ielā 3, Pušā, Pušas pagastā, nodošanu atsavināšanai J. V.

31. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Jaunatnes ielā 4, Pušā, Pušas pagastā, nodošanu atsavināšanai R. B.

32. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Jaunatnes ielā 4, Pušā, Pušas pagastā, nodošanu atsavināšanai I. Č.

33. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Jaunatnes ielā 4, Pušā, Pušas pagastā, nodošanu atsavināšanai D.T.

34. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Pilskalna ielā 2, Pušā, Pušas pagastā, nodošanu atsavināšanai L. P.

35. Par nekustamā īpašuma Liepu ielā 7, Veczosnā, Lūznavas pagastā, nodošanu atsavināšanai L. R.

36. Par nekustamā īpašuma “Aizvējiņi” Ozolaines pagastā nodošanu atsavināšanai V. Š.

37. Par nekustamā īpašuma “Ozoliņi 1” Ozolaines pagastā nodošanu atsavināšanai V.Š.

38. Par nekustamā īpašuma “Priedītes 1” Ozolaines pagastā nodošanu atsavināšanai V. Š.

39. Par ēdināšanas pakalpojuma maksas apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs

40. Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Rēzeknes novada domes 2011.gada 7.jūlija lēmumā “Par grozījumiem Stoļerovas pagasta padomes 2009.gada 30. janvāra lēmumā „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Stoļerovas pagasta zemes lietotājiem”

41. Par neapbūvētas un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotas pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 003 0319 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda Kaunatas pagastā

42. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 013 0060 platības sadalījuma pa zemes lietošanas veidiem precizēšanu Silmalas pagastā

43. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7862 002 0153, 7862 002 0154, 7862 002 0155 apvienošanu Kaunatas pagastā

44. Par 2014.gada 6.maija zemes nomas līguma Nr.229 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā

45. Par 2014.gada 10.maija zemes nomas līguma Nr.069 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā

46. Par 2009.gada 26.jūnija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.98 izbeigšanu ar A.I. Sakstagala pagastā

47. Par sociālā dzīvokļa īres līguma izbeigšanu ar I. M. Stružānu pagastā

48. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu

49. Par pakalpojums “Bērnu un ģimenes atbalsta centrs” reģistrēšanu

50. Par papildinājumiem Rēzeknes novada domes 2019.gada 21.februāra lēmumā “Par Rēzeknes novada pašvaldības Adamovas speciālās internātpamatskolas likvidāciju”

51. Par nekustamā īpašuma “c.Lūznava”, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, telpas Nr.14 ēkā ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0069 005 nomas tiesību izsoli saimnieciskajai darbībai

Domes sēdes protokols
Domes sēdes lēmumi

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0