Rēzeknes novada pašvaldība izstrādā jaunu Teritorijas plānojumu

Publicēts 27.03.2019

Hronoloģiskais atskats

2016. gada 3. novembrī Rēzeknes novada domes sēdē bija pieņemts lēmums par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013. – 2024. gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu (protokols Nr. 25, 1.§).

Nepieciešamību veikt izmaiņas spēkā esošajā plānojumā vēl pirms tā darbības termiņa beigām noteica lielais no fiziskām personām saņemto iesniegumu skaits. Lielākoties tajos tika lūgts mainīt apbūves parametrus (apbūves blīvumu un stāvu skaitu) vasarnīcu un dārzkopības kooperatīvu teritorijā. Radās nepieciešamība aktualizēt arī cita veida informāciju, kā, piemēram, atsevišķu valsts nozīmes kultūras pieminekļu nosaukumus un atrašanās vietas, precizēt ciemu robežas utt.

Izstrādājot grozījumus, ņēmām vērā arī jaunās prasības, ko noteica spēkā esošie normatīvi, līdz ar to klāt nāca virkne papildus uzdevumu: izvērtēt Rēzeknes novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu un grafiskās daļas atbilstību normatīvajiem aktiem, pārskatīt ciemu ielu klasifikāciju un ciemu robežas, apgrūtinātām teritorijām noteiktās aizsargjoslas, Apbūves noteikumu prasības attiecībā uz funkcionālo zonu apbūves parametriem, kā arī nepieciešamības gadījumā veikt atbilstošās korekcijas. Lai nodrošinātu sabiedrības līdzdalību Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes procesā, iedzīvotāji tika aicināti paust savu viedokli un sniegt priekšlikumus.

Daudz izmaiņu grozījumu laikā

Uzsākot darbu pie teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes, bija nepieciešams sakārtot un aktualizēt arī citus jautājumus, iekļaut citu dienestu aktualizētos datus. Jāatgādina, ka spēkā esošais normatīvais regulējums stājās spēkā pēc tam, kad tika apstiprināts un stājās spēkā Rēzeknes novada teritorijas plānojums 2013. – 2024. gadam, līdz ar to grozītam dokumentam ir jāatbilst šim jaunajam regulējumam. Rezultātā tika konstatēts, ka veikto izmaiņu apjoms pārsniedz 50%. Izvērtējot visus augstāk minētus faktorus, Rēzeknes novada dome groza savu līdzšinējo lēmumu par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi. Jaunajā domes lēmuma redakcijā skan cits uzdevums – izstrādāt jaunu teritorijas plānojumu. Lēmums par jauna teritorijas plānojuma izstrādi tika pieņemts 2019. gada 21. marta domes sēdē (lēmums Nr. 7 (9.§)).

Teritorijas plānojuma izstrādes jaunā darba grupa un darba uzdevums

Aktualizējot lēmumu, veiktas izmaiņas arī Rēzeknes novada Teritorijas plānojuma izstrādes darba uzdevumā un darba grupas sastāvā. Par Pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādes un darba grupas vadītāju tika apstiprināta Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Anna Jaudzema. Darba grupu veido šādi Rēzeknes novada pašvaldības speciālisti: teritorijas plānotājas Tatjana Kārkliniece un Tatjana Volka, Būvvaldes vadītāja Inga Aleksandroviča un būvtehniķis Kristaps Kaļva, vecākā vides speciāliste Terēzija Kruste, Zemes pārvaldības dienesta vadītājs Juris Zvīdriņš, Saimnieciskā nodrošinājuma un infrastruktūras nodaļas komunālinženieris Alberts Kindzulis un Rēzeknes novada deputāts, Teritorijas attīstības plānošanas, tautsaimniecības, vides un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs Staņislavs Šķesters.

Vēršam uzmanību, ka šobrīd un arī līdz brīdim, kad tiks apstiprināts jauns teritorijas plānojums, spēkā ir esošais teritorijas plānojums.

Joprojām aicinām zemes īpašniekus rakstiski izteikt savus priekšlikumus funkcionālā zonējuma maiņai vai ieteikumus, kas skar viņu nekustamo īpašumu (atbilstoši apstiprinātajam darba uzdevumam), sūtot iesniegumu uz e-pasta adresi: info@rezeknesnovads.lv vai iesniedzot klātienē Rēzeknes novada pašvaldībā Atbrīvošanas alejā 95a, 17. kabinetā, Rēzeknē līdz 31. maijam.

Pilnā darba uzdevuma versija pieejama Rēzeknes novada mājaslapā šādā adresē: http://rezeknesnovads.lv/uzsakta-rezeknes-novada-teritorijas-planojuma-2013-2024-gadam-grozijumu-izstrade/

Ar 2019. gada 21. marta lēmumu Nr. 7 (9.§) Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2016. gada 3. novembra lēmumā “Par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013. – 2024. gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu” var iepazīties arī valsts vienotā Ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).

Normatīvie akti, uz kā pamata tika pieņemts lēmums par Rēzeknes novada pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādi:

• Likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punkts,

• Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta 1.daļa, 23. panta ceturtā un piektā daļa,

• Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 75. punkts,

• Ministru kabineta noteikumu Nr. 108 “Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumu” 66. punkts,

Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja

Anna Jaudzema

Lēmums par grozījumiem

Pielikums

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0