Nagļu pagasts

13845 ha

Pagasta kopējā platība

425

Iedzīvotāju skaits (uz 01.01.2022)

Nagļu pagasts atrodas Rēzeknes novada ziemeļrietumu daļā, Lubāna līdzenumā. Pagasts robežojas ar Gaigalavas, Rikavas un Dekšāru pagastu un Madonas rajona Barkavas un Ošupes pagastu. Attālums līdz rajona centram — 41 km, līdz valsts galvaspilsētai Rīgai — 204 km.

Gandrīz trešdaļu no visas pagasta teritorijas aizņem virszemes ūdeņi — upes, ezeri un dīķi. Te atrodas ap 50% no tagadējās Lubāna ezera spoguļa virsmas laukuma. Ezera ūdenslīmeņa regulēšana sākta jau 19.gs. vidū, bet nozīmīgākie darbi veikti 20.gs. 30 gados un 50.— 70. gados, kad ezers iedambēts, izveidoti apvadkanāli un regulēta notece pa Aivieksti. Lielāko daļu ezera baseina veido apmēram 100 km garās Rēzeknes un Maltas upes, kas ietecēja Lubānā, ieteka tika apvienota un gar abām upēm ierīkoti zivsaimniecības Nagļi zivju dīķi. Savdabīgas ekosistēmas ir Īdeņas, Ļodānu, Nagļu, Orenīšu, Zvejsalas zivju dīķi, kuru kopējā apsaimniekotā teritorija pēdējos gados stipri samazinājusies.

Nagļu pagasts ietilpst Lubāna mitrāja kompleksā, kas ir unikāls ar biotopu daudzveidību. Lubāna mitrājs ir iekļauts ICBP Eiropas nozīmīgāko putnu vietu sarakstā, pavasara migrācijas laikā te vienlaicīgi uzturas vismaz 23 000 ūdensputnu. Šeit konstatētas 236 putnu sugas, no tām 87 ir Eiropā apdraudētas sugas. Lubāna ezers un Īdeņas dīķi ir viena no nedaudzajām baltā gārņa ligzdošanas vietām Latvijā. Uz pīļu medībām Nagļu zivsaimniecības dīķos rudeņos pulcējas mednieki ne tikai no visiem Latvijas novadiem, bet arī no ārzemēm.Pagasta dīķos, upē un ezerā dzīvo 24 zivju sugas — karpas, līdakas, zandarti, asari, plauži, karūsas u.c. Floras un faunas aizsardzībai ir izveidoti 4 dabas liegumi.

Click to listen highlighted text!